รายละเอียดตำแหน่งงาน

 • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร :
  นักทรัพยากรบุคคล
 • จำนวน :
  1 อัตรา
 • ประเภทบุคคล :
  พนักงานมหาวิทยาลัย (ชื่อส่วนงาน)
 • สังกัด :
  คณะวิศวกรรมศาสตร์
 • ปฏิบัติงาน :
  งานทรัพยากรบุคคล สำนักงานคณบดี
 • เปิดรับสมัคร :
  17 ธันวาคม 2561
 • ปิดรับสมัคร :
  15 มกราคม 2562
 • วันที่นัดหมาย :
  4 กุมภาพันธ์ 2562
 • วันที่รายงานตัว :
  25 กุมภาพันธ์ 2562
 • ระดับการศึกษา :
  ปริญญาตรี
 • ประสบการณ์ :
  มีประสบการณ์ในการทำงานด้านบริหารทรัพยากรบุคคล ไม่น้อยกว่า ๑ ปี
 • คุณสมบัติผู้สมัคร :

  ๑. ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรี สาขาวิชาบริหารงานบุคคล หรือ สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ หรือ สาขาวิชาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ หรือ สาขาวิชาสถิติ หรือ สาขาวิชาบริหารทั่วไป หรือ สาขาวิชาจัดการคอมพิวเตอร์ หรือสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
  ๒. มีประสบการณ์ในการทำงานด้านบริหารทรัพยากรบุคคล ไม่น้อยกว่า ๑ ปี
  ๓. มีความรู้ในงานบริหารทรัพยากรบุคคล สามารถศึกษาและจัดการข้อมูล วิเคราะห์ปัญหาและสรุปเหตุผล การจัดทำแผนการดำเนินงาน การจัดทำโครงการ
  ๔. มีความรู้ด้านภาษาอังกฤษ สามารถสื่อสารกับชาวต่างประเทศได้เป็นอย่างดี
  ๕. มีความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษ (ฟัง พูด อ่าน เขียน) ในระดับดี และมีหลักฐานการผ่านการทดสอบ ดังต่อไปนี้
  ๑) TOEFL – ITP                               คะแนนไม่ต่ำกว่า  ๓๙๐  คะแนน  หรือ
  ๒) TOEIC                                        คะแนนไม่ต่ำกว่า  ๔๐๐  คะแนน  หรือ
  ๓) MU GRAD Test                           คะแนนไม่ต่ำกว่า    ๓๖  คะแนน 

 • การทดสอบภาษาอังกฤษ :
  ผ่านเกณฑ์ทดสอบภาษาอังกฤษ จะต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่าเกณฑ์อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
  IELTS(Academic Module)
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  3
  TOEFL IBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  29
  TOEFL ITP
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  390
  TOEFL CBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  90
  TOEIC
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  400
  MU GRAD Test
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  36
  MU ELT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  56
 • หน้าที่ความรับผิดชอบ :

  ๑. ปฏิบัติงานด้านบริหารทรัพยากรบุคคล
  ๒. ดำเนินการด้านลูกจ้างชาวต่างประเทศ
  ๓. ดำเนินการด้านสวัสดิการและสิทธิประโยชน์
  ๔. ดูแลเว็บไซด์ของงานทรัพยากรบุคคล
  ๕. งานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

 • หลักเกณฑ์การคัดเลือก :

  ๑. พิจารณาผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเบื้องต้นจากใบสมัคร และประวัติส่วนตัวและประวัติการทำงาน
  ๒. สอบวิชาความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง ๕๐ คะแนน และสอบสัมภาษณ์ ๕๐ คะแนน

 • อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ :

  อัตราเงินเดือนขั้นต่ำ         ๑๙,๕๐๐    บาท

 • หมายเหตุ :
  -
 • ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม :
  0-2889-2138 ต่อ 6070-76
 • เอกสารประกอบ :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ :
 • รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ