รายละเอียดตำแหน่งงาน

 • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร :
  อาจารย์ (การสอนสาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น)
 • จำนวน :
  1 อัตรา
 • ประเภทบุคคล :
  พนักงานมหาวิทยาลัย (เงินงบประมาณ)
 • สังกัด :
  คณะศิลปศาสตร์
 • ปฏิบัติงาน :
  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป คณะศิลปศาสตร์
 • เปิดรับสมัคร :
  21 ธันวาคม 2561
 • ปิดรับสมัคร :
  18 มกราคม 2562
 • วันที่นัดหมาย :
  5 กุมภาพันธ์ 2562
 • วันที่รายงานตัว :
  -
 • ระดับการศึกษา :
  ปริญญาโท
 • ประสบการณ์ :
  มีประสบการณ์สอนภาษาญี่ปุ่นอย่างน้อย 1 ปี
 • คุณสมบัติผู้สมัคร :

  คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

  1. ได้รับคุณวุฒิ ระดับปริญญาโทหรือปริญญาเอกสาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น

  2. มีผลการสอบภาษาอังกฤษตามข้อใดข้อหนึ่งดังนี้  (สำหรับคุณวุฒิปริญญาเอก ตำแหน่งอาจารย์)

                     - IELTS (Academic Module) คะแนนรวมไม่ต่ำกว่า 6 คะแนน หรือ

                     - TOEFL – IBT (Internet Based) ไม่ต่ำกว่า 79 หรือ

                     - TOEFL- ITP ไม่ต่ำกว่า 550 คะแนน หรือ        

                     - TOEFL – CBT ไม่ต่ำกว่า 213 คะแนน หรือ

                     - MU GRAD Test 80 คะแนน

  3. มีผลการสอบภาษาอังกฤษตามข้อใดข้อหนึ่งดังนี้  (สำหรับคุณวุฒิปริญญาโท ตำแหน่งผู้ช่วยอาจารย์)

     -TOEIC 400 คะแนนขึ้นไป หรือ

     - IELTS (Academic Module) ระดับ 3 ขึ้นไป หรือ

    - TOEFL IBT (Internet Based) 29 คะแนนขึ้นไป หรือ

    - TOEFL-ITP 390 คะแนนขึ้นไป หรือ

    - TOEFL-CBT 90 คะแนนขึ้นไป หรือ

    - MU GRAD Test 36 คะแนนขึ้นไป

           และเป็นผลการสอบที่มีระยะเวลาไม่เกิน 2 ปี นับถึงวันยื่นใบสมัคร (แนบผลคะแนน ณ วันที่สมัคร) หากไม่มี

           ผลคะแนนดังกล่าว คณะฯ จะไม่พิจารณาใบสมัคร

       4. มีประสบการณ์สอนภาษาญี่ปุ่นอย่างน้อย 1 ปี

       5. จัดกิจกรรมเกี่ยวกับภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่นได้

       6. หากมีประสบการณ์ด้านการสอนภาษาญี่ปุ่น จะพิจารณาเป็นพิเศษ

  คุณสมบัติทั่วไป  

      1. ชายหรือหญิง อายุไม่เกิน 30-50 ปีบริบูรณ์  (นับถึงวันรับสมัคร)

      2. เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

      3. มีสัญชาติไทย

   

   

 • การทดสอบภาษาอังกฤษ :
  ผ่านเกณฑ์ทดสอบภาษาอังกฤษ จะต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่าเกณฑ์อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
  IELTS(Academic Module)
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  6
  TOEFL IBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  79
  TOEFL ITP
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  550
  TOEFL CBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  213
  MU GRAD Test
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  80
 • หน้าที่ความรับผิดชอบ :

  ลักษณะงานที่จะมอบหมายให้ปฏิบัติ

  1. สอนภาษาญี่ปุ่นให้กับนักศึกษาระดับปริญญาตรี คณะศิลปศาสตร์ที่เลือกเรียนภาษาญี่ปุ่นเป็นรายวิชาโท รวมทั้งสอนภาษาญี่ปุ่นให้กับนักศึกษาระดับปริญญาตรีทุกคณะในมหาวิทยาลัยมหิดลที่เลือกเรียนวิชาภาษาญี่ปุ่นเป็นวิชาเลือกเสรี

  2. ทำวิจัยและผลิตผลงานทางวิชาการด้านภาษาญี่ปุ่น

  3. ให้บริการวิชาการแก่หน่วยงานภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยมหิดล

  4.  มีส่วนร่วมในการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

  5.  ปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมาย

 • หลักเกณฑ์การคัดเลือก :

  วิธีการคัดเลือก : 

         1.  สอบข้อเขียน      

         2.  สอบสอนสอบ

         3.  สอบสัมภาษณ์

 • อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ :

  สวัสดิการ : ประกันสังคม

  อัตราเงินเดือน : คุณวุฒิปริญญาโท 26,250 บาท

                           คุณวุฒิปริญญาเอก 31,500 บาท

 • หมายเหตุ :
  หากผู้สมัครยื่นเอกสารไม่ครบถ้วนตามที่ระบุในประกาศรับสมัคร จะไม่ได้รับการพิจารณาเอกสาร
 • ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม :
  02-441-4401 - 1714
 • เอกสารประกอบ :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ :
 • รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ