รายละเอียดตำแหน่งงาน

 • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร :
  นักวิชาการศึกษา
 • จำนวน :
  1 อัตรา
 • ประเภทบุคคล :
  พนักงานมหาวิทยาลัย (ชื่อส่วนงาน)
 • สังกัด :
  คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
 • ปฏิบัติงาน :
  หน่วยพิพิธภัณฑ์ศิริราช
 • เปิดรับสมัคร :
  28 ธันวาคม 2561
 • ปิดรับสมัคร :
  25 กุมภาพันธ์ 2562 ( ขยายเวลารับสมัครครั้งที่ 1 )
 • วันที่นัดหมาย :
  29 มีนาคม 2562
 • วันที่รายงานตัว :
  -
 • ระดับการศึกษา :
  ปริญญาตรี
 • ประสบการณ์ :
  หากมีประสบการณ์ด้านการตลาดและการขาย จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • อายุไม่เกิน :
  40 ปีนับถึงวันที่สมัคร
 • คุณสมบัติผู้สมัคร :

  1. ได้รับคุณวุฒิ ปริญญาตรีสาขาการตลาด หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
  2. ไม่จัดกัดเพศ (หากเป็นเพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว หรือได้รับการยกเว้น: กรุณาแนบ สด.8 หรือ สด.43 มาด้วย)
  3. มีทักษะและประสบการณ์ด้านการตลาด และการขาย

 • การทดสอบภาษาอังกฤษ :
  ผ่านเกณฑ์ทดสอบภาษาอังกฤษ จะต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่าเกณฑ์อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
  IELTS(Academic Module)
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  3
  TOEFL IBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  29
  TOEFL ITP
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  390
  TOEFL CBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  90
  TOEIC
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  400
  MU GRAD Test
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  36
  MU ELT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  56
 • หน้าที่ความรับผิดชอบ :

  1. ปฏิบัติงานด้านการขายทั้งภายในและภายนอกคณะฯ
  2. ปฏิบัติงานด้านการตลาดทั้งระบบ รวมถึงวิเคราะห์และพยากรณ์การตลาด
  3. เป็นวิทยากรนำชมพิพิธภัณฑ์
  4. บริการตอบข้อซักถามจากผู้เข้าชม พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์พิพิธภัณฑ์และหน่วยงานต่างๆ ของคณะฯ
  5. จัดนิทรรศการและกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับพิพิธภัณฑ์
  6. ติดต่อประสานงานทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน
  7. จำหน่ายบัตรเข้าชมพิพิธภัณฑ์ สรุปยอดขายและสถิติต่างๆ
  8. ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

 • หลักเกณฑ์การคัดเลือก :

  สอบข้อเขียน : ความรู้เกี่ยวกับพิพิธภัณฑ์ การท่องเที่ยว และการตลาด
  สอบสัมภาษณ์ : ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับหน้าที่

 • อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ :

  1. เงินเดือน 19,500 บาท
  2. สิทธิสวัสดิการต่างๆ ตามประเภทการจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

 • หมายเหตุ :
  -
 • ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม :
  02-4196926
 • เอกสารประกอบ :
  อ่านประกาศ   
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน :
  อ่านประกาศ   
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ :
 • รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก :
  อ่านประกาศ