รายละเอียดตำแหน่งงาน

 • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร :
  นักวิชาการศึกษา (รับผิดชอบงานของหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต : หลักสูตรนานาชาติ)
 • จำนวน :
  1 อัตรา
 • ประเภทบุคคล :
  พนักงานมหาวิทยาลัย
 • สังกัด :
  คณะพยาบาลศาสตร์
 • ปฏิบัติงาน :
  งานบริการการศึกษา (บัณฑิตศึกษา) คณะพยาบาลศาสตร์ ศาลายา
 • เปิดรับสมัคร :
  28 ธันวาคม 2561
 • ปิดรับสมัคร :
  10 มกราคม 2562
 • วันที่นัดหมาย :
  -
 • วันที่รายงานตัว :
  -
 • ระดับการศึกษา :
  ปริญญาโท
 • ประสบการณ์ :
  มีความรู้ความสามารถด้านการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Office ได้ดี หากมีความรู้โปรแกรมอื่นเพิ่มเติม จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • อายุไม่เกิน :
  35 ปีนับถึงวันที่สมัคร
 • คุณสมบัติผู้สมัคร :

  ๑.  ได้รับคุณวุฒิปริญญาโทหรือเทียบเท่าได้ไม่ต่ำกว่านี้

  ๒.  อายุไม่เกิน ๓๕ ปี

                                                  ๓.  มีความรู้ความเข้าใจในกฎหมาย กฎ ระเบียบ และข้อบังคับอื่นที่ใช้ใน

                                                  การปฏิบัติงานในหน้าที่

                                                  ๔.  มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารได้เป็นอย่างดี

  ๕.  มีความรู้ความสามารถด้านการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Office ได้ดี  หากมีความรู้โปรแกรมอื่นเพิ่มเติม จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

  ๖.  มีคะแนนผลการทดสอบภาษาอังกฤษ TOEIC ไม่ต่ำกว่า ๔๐๐ คะแนน หรือ

  ตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยมหิดลกำหนด

  ๗. มีความรู้ความสามารถในการจัดทำแผนงาน ตรวจสอบ ให้คำปรึกษา แนะนำและเสนอแนะวิธีการแก้ไข  ปรับปรุงการปฏิบัติงานที่อยู่ในความรับผิดชอบ

 • การทดสอบภาษาอังกฤษ :
  ผ่านเกณฑ์ทดสอบภาษาอังกฤษ จะต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่าเกณฑ์อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
  IELTS(Academic Module)
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  3
  TOEFL IBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  29
  TOEFL ITP
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  390
  TOEFL CBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  90
  TOEIC
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  400
  MU GRAD Test
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  36
  MU ELT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  56
 • หน้าที่ความรับผิดชอบ :

  :   ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานนักวิชาการศึกษา (หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต : นานาชาติ)  ดังนี้

  ๑. ปฏิบัติงานวิชาการศึกษา  เช่น ศึกษาวิเคราะห์แผนการศึกษา  บริการและส่งเสริมการศึกษา โดยใช้เทคโนโลยีทางการศึกษา  รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับการศึกษาและจัดทำหลักสูตร  ตลอดจนปรับปรุงหลักสูตร  ติดต่อ  ประสานงาน กับนักศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งในและต่างประเทศ

  ๒. จัดทำแผนงาน  ควบคุม  ตรวจสอบ ให้คำปรึกษาแนะนำ  ปรับปรุงแก้ไขติดตามประเมินผล 

  และเสนอแนะวิธีการแก้ไขปรับปรุงการปฏิบัติงานที่อยู่ในความรับผิดชอบ

  ๓. ให้บริการและติดต่อประสานงาน

  ๔. บริหารงานและจัดระบบงาน

  ๕. ปฏิบัติงานบริหารทั่วไป เช่น งานธุรการ งานรวบรวมข้อมูลและสถิติ ร่างหนังสือโต้ตอบ 

  การรับ – ส่งเรื่อง การจัดเก็บเอกสาร งานเตรียมเรื่องและเตรียมการสำหรับการประชุม งานบันทึกเรื่องที่เสนอ

  ที่ประชุม  ทำรายงานการประชุมและรายงานอื่นๆ งานการเงิน งบประมาณ พัสดุ ครุภัณฑ์ ตอบปัญหาและชี้แจง

  เรื่องต่างๆเกี่ยวกับงานในหน้าที่

  ๖.งานประกันคุณภาพ  :  การจัดทำงานประกันคุณภาพการศึกษา

  ๗.งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

 • หลักเกณฑ์การคัดเลือก :

  หลักเกณฑ์การสอบคัดเลือก :           ๑)   ภาคการสอบข้อเขียนประกอบด้วย

  -  วิชาความรู้ความสามารถทั่วไป

  -  วิชาความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง

                                                       ๒)   ภาคการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง ประกอบด้วย

  -  สอบสัมภาษณ์

  -  ทดสอบความรู้ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์

                           

  วัน เวลา และสถานที่ทำการคัดเลือก :  การสอบคัดเลือกโดยการสอบข้อเขียน สัมภาษณ์ และทดสอบความรู้ความสามารถตามที่กำหนดในประกาศฉบับนี้  ดังนี้

                          ๑)   ภาคการสอบข้อเขียน วันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๖๒  เวลา ๙.oo – ๑๒.oo น.  

  ณ ห้อง ๓๐๑ คณะพยาบาลศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหิดล บางกอกน้อย โดยมีกำหนดการสอบดังนี้

                                      -  เวลา  ๙.oo – ๑o.oo  น.  สอบวิชาความรู้ความสามารถทั่วไป           

                                      -  เวลา  ๑o.oo – ๑๒.oo น.  สอบวิชาความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง

                          ๒)  ภาคการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง

                                ๒.๑)   ทดสอบความรู้ความสามารถด้านการใช้คอมพิวเตอร์ วันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๖๒ 

  เวลา ๑๓.oo – ๑๖.oo น. ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ชั้น ๕ ห้อง ๕o๓ คณะพยาบาลศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหิดล บางกอกน้อย

                                 ๒.๒)  กำหนดการสอบสัมภาษณ์จะประกาศให้ทราบภายหลัง

              การตัดสินว่าผู้ใดเป็นผู้ได้รับการคัดเลือก ให้ถือเกณฑ์ว่าต้องเป็นผู้สอบได้คะแนนในภาคการสอบข้อเขียน

  ไม่ต่ำกว่าร้อยละห้าสิบ  คะแนนทดสอบความรู้ความสามารถทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ไม่ต่ำกว่าร้อยละหกสิบ คะแนนการสัมภาษณ์ไม่ต่ำกว่าร้อยละแปดสิบ และได้คะแนนรวมทั้งสิ้นไม่ต่ำกว่าร้อยละเจ็ดสิบ

 • อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ :

  อัตราเงินเดือน      :    -  อัตราเงินเดือนผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท  ขั้นต่ำเดือนละ ๒๒,๗๕o บาท  

 • หมายเหตุ :
  -
 • ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม :
  ๐๒-๔๑๙๗๔๖๖-๘๐ ต่อ ๑๒๑๐, ๑๒๑๙
 • เอกสารประกอบ :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ :
  อ่านประกาศ   
 • รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ