รายละเอียดตำแหน่งงาน

 • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร :
  ช่างเทคนิค ( งานบริการกลางและยานพาหนะ )
 • จำนวน :
  1 อัตรา
 • ประเภทบุคคล :
  ลูกจ้างชั่วคราวเงินรายได้
 • สังกัด :
  กองบริหารงานทั่วไป
 • ปฏิบัติงาน :
  มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
 • เปิดรับสมัคร :
  2 มกราคม 2562
 • ปิดรับสมัคร :
  28 กุมภาพันธ์ 2562 ( ขยายเวลารับสมัครครั้งที่ 1 )
 • วันที่นัดหมาย :
  18 มีนาคม 2562
 • วันที่รายงานตัว :
  1 เมษายน 2562
 • ระดับการศึกษา :
  ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
 • ประสบการณ์ :
  รายละเอียดแนบท้ายประกาศ
 • อายุไม่เกิน :
  35 ปีนับถึงวันที่สมัคร
 • คุณสมบัติผู้สมัคร :
  1. เพศชาย/เพศหญิง อายุ 25 – 35 ปี (เพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว หรือได้รับการยกเว้น)
  2. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาด้านงานช่าง
  3. สามารถใช้คอมพิวเตอร์ที่เกี่ยวข้องกับงานที่ปฏิบัติ และโปรแกรมสำเร็จรูปได้เป็นอย่างดี
  4. มีทักษะในการให้บริการเชิงคุณภาพ
  5. หากมีประสบการณ์การทำงานด้านโสตทัศนูปกรณ์ ด้านงานบริการที่เกี่ยวข้อง จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • การทดสอบภาษาอังกฤษ :
  ไม่ใช้ผลการทดสอบ
 • หน้าที่ความรับผิดชอบ :
  1. สามารถใช้อุปกรณ์ระบบโสตทัศนูปกรณ์ และระบบเสียงในห้องประชุมได้
  2. สามารถให้บริการระบบโสตทัศนูปกรณ์ และระบบห้องประชุมได้อย่างดี
  3. ดูแลตรวจซ่อมและบำรุงรักษาห้องประชุม ห้องบรรยาย ระบบสาธารณูปโภค เครื่องมือ อุปกรณ์ต่าง ๆ วัสดุและครุภัณฑ์อื่น ๆ ในความรับผิดชอบ ให้พร้อมใช้งาน
  4. รวบรวมข้อมูล จัดทำสถิติการใช้งานห้องประชุม และห้องบรรยาย รวมทั้งวัสดุอุปกรณ์ในความรับผิดชอบ
  5. ให้คำแนะนำ และแก้ไขปัญหาในการปฏิบัติงาน รวมทั้งประสานงานกับหน่วยงานและผู้รับบริการ
 • หลักเกณฑ์การคัดเลือก :
  1. สอบข้อเขียน
  2. สอบสัมภาษณ์
 • อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ :

  วุฒิ ปวช. เดือนละ 9,400 บาท และเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว เดือนละ 1,500 บาท

  วุฒิ ปวส. เดือนละ 11,500 บาท และเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว เดือนละ 785 บาท

 • หมายเหตุ :
  -
 • ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม :
  คุณเสาวรัตน์ 0 2849 6206-7
 • เอกสารประกอบ :
  ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน :
  ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ :
  ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก :
  ดาวน์โหลดประกาศ