รายละเอียดตำแหน่งงาน

 • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร :
  ผู้ช่วยวิจัย
 • จำนวน :
  1 อัตรา
 • ประเภทบุคคล :
  ลูกจ้างชั่วคราวโครงการวิจัย
 • สังกัด :
  คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
 • ปฏิบัติงาน :
  หน่วยวิจัยไข้เลือดออก (สถานส่งเสริมการวิจัย)
 • เปิดรับสมัคร :
  8 มกราคม 2562
 • ปิดรับสมัคร :
  29 มีนาคม 2562
 • วันที่นัดหมาย :
  -
 • วันที่รายงานตัว :
  -
 • ระดับการศึกษา :
  ปริญญาตรีขึ้นไป
 • ประสบการณ์ :
  ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์
 • คุณสมบัติผู้สมัคร :

  1. ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรี หรือปริญญาโททางด้านวิทยาศาสตร์ หรือสาขาอื่นๆ
  ที่เกี่ยวข้อง
  2. ไม่จำกัดเพศ (หากเป็นเพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว หรือได้รับการยกเว้น)
  3. มีความสามารถใช้งานโปรแกรม Microsoft Office พื้นฐาน ในการเก็บข้อมูล หรือออกแบบ แบบฟอร์มการจัดเก็บข้อมูล และจัดทำเอกสารต่างๆ ได้
  4. มีมนุษยสัมพันธ์ดี และสามารถทำงานเป็นทีมและติดตามงานจากผู้ที่เกี่ยวข้องได้
  5. ต้องสามารถไปปฏิบัติงานต่างจังหวัด และปฏิบัติงานล่วงเวลาได้ในบางโอกาส
  6. มีความมานะอุตสาหะในการปฏิบัติงาน
  7. มีความรับผิดชอบ อดทน ละเอียดรอบคอบ สามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้
   

 • การทดสอบภาษาอังกฤษ :
  ไม่ใช้ผลการทดสอบ
 • หน้าที่ความรับผิดชอบ :

  1. ปฏิบัติงานวิจัยในห้องปฏิบัติการในการตรวจหาเชื้อไวรัสเดงกี่ จากตัวอย่างวิจัย
  2. ปฏิบัติงานเตรียมตัวอย่าง ปั่นแยก และจัดเก็บตัวอย่างเลือด พลาสมา จากตัวอย่างทางคลินิก
  3. สกัดสารพันธุกรรม DNA/RNA จากตัวอย่าง เพื่อการตรวจวิเคราะห์ RT-PCR และ
  real-time RT-PCR (หากมีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ)
  4. จัดทำฐานข้อมูลการเก็บตัวอย่างวิจัย (Lad and Clinical database๗
  5. ปฏิบัติงานด้านการประสานงานติดต่อกับหน่วยเครือข่ายวิจัยต่างจังหวัด
  6. ปฏิบัติงานด้านจัดเตรียมเอกสาร และรับ-ส่งตัวอย่างเลือดจากหน่วยเครือข่ายวิจัยต่างจังหวัด

 • หลักเกณฑ์การคัดเลือก :

  1. ผู้สมัครที่สนใจสามารถแสดงความจำนงสมัครงาน พร้อมส่งเอกสารดังรายการ
  ด้านล่าง มาที่ email: kanda.kum@mahidol.ac.th และ adisak.son@mahidol.edu
       รายการเอกสารที่ต้องส่ง
        1) CV หรือ Resume
        2) สำเนาปริญญาบัตรระดับปริญญาตรี หรือโท
        3) สำเนา Transcript ระดับปริญญาตรี หรือโท

  2. รอการติดต่อจากเจ้าหน้าที่หน่วยวิจัยโรคไข้เลือดออก

  หมายเหตุ : ผู้สมัครทุกท่านสามารถอ่านรายละเอียดเกี่ยวกับตำแหน่งและวิธีการสมัครเพิ่มเติมได้ตามเอกสารแนบท้ายประกาศ และหากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามได้ที่ 
  - คุณกานดา กุมพล โทรศัพท์ 02-4196667 หรือ 02-4196668

 • อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ :

  เงินเดือน 15,000 บาท โดยประมาณ สำหรับคุณวุฒิปริญญาตรี
  เงินเดือน 19,000 บาท โดยประมาณ สำหรับคุณวุฒิปริญญาโท

 • หมายเหตุ :
  -
 • ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม :
  คุณกานดา กุมพล โทรศัพท์ 02-4196667 หรือ 02-4196668
 • เอกสารประกอบ :
  ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน :
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ :
 • รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก :