รายละเอียดตำแหน่งงาน

 • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร :
  นักวิชาการคอมพิวเตอร์
 • จำนวน :
  1 อัตรา
 • ประเภทบุคคล :
  พนักงานมหาวิทยาลัย (ชื่อส่วนงาน)
 • สังกัด :
  คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
 • ปฏิบัติงาน :
  ภาควิชารังสีวิทยา
 • เปิดรับสมัคร :
  14 มกราคม 2562
 • ปิดรับสมัคร :
  14 มีนาคม 2562 ( ขยายเวลารับสมัครครั้งที่ 1 )
 • วันที่นัดหมาย :
  -
 • วันที่รายงานตัว :
  -
 • ระดับการศึกษา :
  ปริญญาตรี
 • ประสบการณ์ :
  หากมีประสบการณ์ด้านการเขียน Website จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • อายุไม่เกิน :
  35 ปีนับถึงวันที่สมัคร
 • คุณสมบัติผู้สมัคร :

  1. ได้รับคุณวุฒิ ปริญญาตรีวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ,
  เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
  2. เพศชาย (ต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว หรือได้รับการยกเว้น : กรุณาแนบ สด.8 หรือ สด.43 มาด้วย)
  3. มีหนังสือรับรองการผ่านงานด้านคอมพิวเตอร์
  4. สามารถเขียนโปรแกรมเบื้องต้นได้ หรือหากมีประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องด้านการเขียนเว็บไซต์จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
  5. เป็นผู้ไม่บกพร่องในศีลธรรม จริยธรรมอันดี
  6. ไม่ต้องโทษคดีอาญา และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามข้อ 6 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดลว่าด้วยการบริหารงานบุคคลพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2551 ประกอบกับกฎ ก.พ. ว่าด้วยโรค พ.ศ.2553

 • การทดสอบภาษาอังกฤษ :
  ผ่านเกณฑ์ทดสอบภาษาอังกฤษ จะต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่าเกณฑ์อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
  IELTS(Academic Module)
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  3
  TOEFL IBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  29
  TOEFL ITP
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  390
  TOEFL CBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  90
  TOEIC
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  400
  MU GRAD Test
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  36
  MU ELT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  56
 • หน้าที่ความรับผิดชอบ :

  1. งานบำรุงรักษาโครงสร้างเว็บไซต์ของภาควิชารังสีวิทยา
  2. งานด้านสื่อการเรียนการสอนในรูปแบบของ Multimedia หรือ Video Streaming หรือในรูปแบบการประชุมทางไกล Teleconference
  3. งานด้านปฏิบัติการ เช่น การติดตั้งชุดคำสั่งระบบปฏิบัติการ ชุดคำสั่งสำเร็จรูป 
  4. งานด้านประสานงาน
  5. งานด้านบริการ เช่น ให้คำปรึกษาแนะนำเบื้องต้น, การจัดเก็บข้อมูล, จัดทำการนำเสนอ PowerPoint Hyperlink เป็นต้น

 • หลักเกณฑ์การคัดเลือก :

  สอบปฏิบัติ : ทดสอบปฏิบัติการด้านคอมพิวเตอร์ 
  สอบสัมภาษณ์ : สัมภาษณ์พร้อมนำเสนอ ด้วย VDO แนะนำตนเองประมาณ 5 นาที

 • อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ :

  1. เงินเดือน 19,500 บาท
  2. สิทธิสวัสดิการต่างๆ ตามประเภทการจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

 • หมายเหตุ :
  -
 • ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม :
  02-4198864
 • เอกสารประกอบ :
  อ่านประกาศ   
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน :
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ :
  อ่านประกาศ   
 • รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก :