รายละเอียดตำแหน่งงาน

 • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร :
  นักวิชาการศึกษา (ป.โท ทุกสาขา 1 อัตรา)
 • จำนวน :
  1 อัตรา
 • ประเภทบุคคล :
  พนักงานมหาวิทยาลัย (ชื่อส่วนงาน)
 • สังกัด :
  คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
 • ปฏิบัติงาน :
  งานการศึกษาระดับหลังปริญญา
 • เปิดรับสมัคร :
  16 มกราคม 2562
 • ปิดรับสมัคร :
  3 กุมภาพันธ์ 2562
 • วันที่นัดหมาย :
  11 กุมภาพันธ์ 2562
 • วันที่รายงานตัว :
  -
 • ระดับการศึกษา :
  ปริญญาโท
 • ประสบการณ์ :
  -
 • อายุไม่เกิน :
  40 ปีนับถึงวันที่สมัคร
 • คุณสมบัติผู้สมัคร :

  - วุฒิการศึกษาระดับปริญญาโททุกสาขา

  • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี-ดีมาก 

  • สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐาน (Word, Excel, Powerpoint) และ Internet ได้ดี

  • รักการเรียนรู้และพัฒนาตนเอง มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ สามารถทำงานภายใต้ความกดดันได้

  •  มีมนุษยสัมพันธ์ และทักษะในการติดต่อประสานงานสูง

   • สามารถทำงานเป็น Teamwork และแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี

  • หากมีประสบการณ์ทำงานในสถาบันอุดมศึกษา/หน่วยงานของรัฐจะพิจารณาเป็นพิเศษ

 • การทดสอบภาษาอังกฤษ :
  ผ่านเกณฑ์ทดสอบภาษาอังกฤษ จะต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่าเกณฑ์อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
  IELTS(Academic Module)
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  4
  TOEFL IBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  40
  TOEFL ITP
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  433
  TOEFL CBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  120
  TOEIC
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  500
  MU GRAD Test
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  48
  MU ELT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  70
 • หน้าที่ความรับผิดชอบ :
  • สนับสนุนและพัฒนากระบวนการประกันคุณภาพการศึกษาระดับปริญญาโท/เอกของคณะตามเกณฑ์ AUN-QA เช่น การจัดเตรียมข้อมูลประกอบและจัดทำ SAR โดยใช้ภาษาอังกฤษ การเตรียมรับการตรวจเยี่ยมจาก AUN-QA ระดับสากล เป็นต้น
  • ติดต่อประสานงานกับต่างประเทศ เช่นประสานงานกับคู่ความร่วมมือจากต่างประทศ ประชาสัมพันธ์หลักสูตร ติดต่อประสานงานกับนักศึกษาต่างชาติ จัดกิจกรรม Soft Skill ต่างๆ
  • ปฏิบัติงานด้านทั่วไป เช่น ร่างหนังสือโต้ตอบ แปลเอกสาร เตรียมเรื่องและเตรียมการสำหรับการประชุม ดูแลการประชุม บันทึกและทำรายงานการประชุมด้านการศึกษา
  • ปฏิบัติงานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย
 • หลักเกณฑ์การคัดเลือก :
  • สอบข้อเขียนความรู้ด้านการประกันคุณภาพ, การแปล
  • คอมพิวเตอร์ (MS Word, Excel, Powerpoint)
  • สอบสัมภาษณ์ภาษาอังกฤษ
 • อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ :

  อัตราเงินเดือน
  คุณวุฒิปริญญาโท 22,750 บาท
  (หากมีประสบการณ์การทำงานตรงตามตำแหน่งอาจได้รับการพิจารณาเพิ่มค่าประสบการณ์)

  คลิกที่นี่เพื่อดูสวัสดิการและสิทธิประโยชน์

  คลิกที่นี่เพื่อดูความก้าวหน้าในสายอาชีพ

 • หมายเหตุ :
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2562
 • ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม :
  02-4196405-6
 • เอกสารประกอบ :
  อ่านประกาศ   
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน :
  อ่านประกาศ   
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ :
  อ่านประกาศ   
 • รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก :
  อ่านประกาศ