รายละเอียดตำแหน่งงาน

 • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร :
  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
 • จำนวน :
  1 อัตรา
 • ประเภทบุคคล :
  พนักงานมหาวิทยาลัย (ชื่อส่วนงาน)
 • สังกัด :
  คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
 • ปฏิบัติงาน :
  สถานการแพทย์แผนไทยประยุกต์
 • เปิดรับสมัคร :
  5 กุมภาพันธ์ 2562
 • ปิดรับสมัคร :
  5 มีนาคม 2562
 • วันที่นัดหมาย :
  13 มีนาคม 2562
 • วันที่รายงานตัว :
  -
 • ระดับการศึกษา :
  ปริญญาตรี
 • ประสบการณ์ :
  ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์
 • อายุไม่เกิน :
  35 ปีนับถึงวันที่สมัคร
 • คุณสมบัติผู้สมัคร :

   1. ได้รับคุณวุฒิปริญาตรี สาขาการบัญชี พาณิชยศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ บริหารธุรกิจ นิติศาสตร์ รัฐศาสตร์ การจัดการทั่วไป วิทยาศาสตร์ หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
   2. ไม่จำกัดเพศ (หากเป็นพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว หรือได้รับการยกเว้น : กรุณาแนบ สด.8 หรือ สด.43 มาด้วย)
   3. การใช้คอมพิวเตอร์และแอพพลิเคชั่น (Application) ต่างๆที่สนับสนุนการปฏิบัติงาน
   4. สามารถทำงานในวันหยุดและ/หรือ นอกเวลาราชการได้ รวมทั้งเดินทางไปปฏิบิตงานต่างจังหวัดได้
   5. เป็นผู้ไม่บกพร่องในศีลธรรม จริยธรรมอันดี
   6. ไม่ต้องโทษคดีอาญา และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามข้อ 6 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดลว่าด้วยการบริหารงานบุคคลพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2551 ประกอบกับกฎ ก.พ. ว่าด้วยโรค พ.ศ.2553
   

 • การทดสอบภาษาอังกฤษ :
  ผ่านเกณฑ์ทดสอบภาษาอังกฤษ จะต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่าเกณฑ์อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
  IELTS(Academic Module)
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  3
  TOEFL IBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  29
  TOEFL ITP
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  390
  TOEFL CBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  90
  TOEIC
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  400
  MU GRAD Test
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  36
  MU ELT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  56
 • หน้าที่ความรับผิดชอบ :

  1. งานบริหารจัดการ วางแผน จัดระบบงาน มอบหมาย และกำกับดูแลงานจัดซื้อจัดจ้าง วัสดุครุภัณฑ์ งานงบประมาณ นโยบายและแผน
  2. งานด้านสถิติ ตัวชี้วัด และการติดตามผล วิเคราะห์ รายงานผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด
  3. สนับสนุนงานบริการวิชาการ งานวิจัย และประสานงานเรื่องทั่วไป และการจัดประชุมวิชาการตามแผนปฏิบัติการของภาควิชา
  4. ดำเนินการจัดประชุมของหน่วยงาน การจัดทำรายงานการประชุม
  5. ปฏิบัติงานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย
   

 • หลักเกณฑ์การคัดเลือก :

  สอบปฏิบัติ : การใช้โปรแกรม Microsoft Office
  สอบสัมภาษณ์

 • อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ :

  1. เงินเดือน 19,500 บาท
  2. สิทธิสวัสดิการต่างๆ ตามประเภทการจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
   

 • หมายเหตุ :
  -
 • ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม :
  02-419-6926
 • เอกสารประกอบ :
  อ่านประกาศ   
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน :
  อ่านประกาศ   
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ :
  อ่านประกาศ   
 • รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก :
  อ่านประกาศ