รายละเอียดตำแหน่งงาน

 • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร :
  นักวิชาการโสตทัศนศึกษา (งานพัฒนาสื่อผสม)
 • จำนวน :
  1 อัตรา
 • ประเภทบุคคล :
  พนักงานมหาวิทยาลัย
 • สังกัด :
  กองเทคโนโลยีสารสนเทศ
 • ปฏิบัติงาน :
  ศาลายาหรือตามที่ได้รับมอบหมาย
 • เปิดรับสมัคร :
  29 มกราคม 2562
 • ปิดรับสมัคร :
  24 มีนาคม 2562 ( ขยายเวลารับสมัครครั้งที่ 1 )
 • วันที่นัดหมาย :
  29 เมษายน 2562
 • วันที่รายงานตัว :
  1 กรกฎาคม 2562
 • ระดับการศึกษา :
  ปริญญาตรี
 • ประสบการณ์ :
  ตามเอกสารแนบ
 • อายุไม่เกิน :
  35 ปีนับถึงวันที่สมัคร
 • คุณสมบัติผู้สมัคร :
  1. เพศชาย/หญิง อายุไม่เกิน ๓๕ ปี
  2. คุณวุฒิปริญญาตรี สาขาเทคโนโลยีการศึกษา, เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา, เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์, เทคโนโลยีสารสนเทศหรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
  3. สามารถตัดต่อวิดีโอด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์, ทำสื่อการเรียนการสอนด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์, ใช้งานโสตทัศนูปกรณ์กล้องถ่ายภาพ/กล้องถ่ายวิดีโอ
  4. มีความรู้และประสบการณ์ด้านการจัดทำ Infographic, Motion graphic, LMS
  5. มีความสามารถและประสบการณ์เกี่ยวกับการทำสื่อ ๓ มิติ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
  6. มีประสบการณ์ในการทำสื่อ Interactive ต่างๆ เช่น  AR (Augmented Reality) จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
  7. ต้องมีคะแนนทดสอบภาษาอังกฤษอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ โดยเป็นผลการสอบที่มีระยะเวลาไม่เกิน ๒ ปี นับถึงวันยื่นใบสมัคร (แนบผลคะแนน ณ วันที่สมัคร) หากไม่มีผลคะแนนดังกล่าว มหาวิทยาลัยจะไม่พิจารณาใบสมัคร

                         IELTS (Academic Module)            คะแนนรวมไม่ต่ำกว่า ๓ คะแนน          หรือ

                         TOEFL-IBT (Internet Based)           คะแนนรวมไม่ต่ำกว่า ๒๙ คะแนน       หรือ

                         TOEFL-ITP                                  คะแนนรวมไม่ตำกว่า ๓๙๐ คะแนน     หรือ

                         TOEFL-CBT                                 คะแนนรวมไม่ต่ำกว่า ๙๐ คะแนน       หรือ

  TOEIC                                        คะแนนรวมไม่ต่ำกว่า ๔๐๐ คะแนน     หรือ

  MU GRAD Test                            คะแนนรวมไม่ต่ำกว่า ๓๖ คะแนน       หรือ

  MU - ELT                                   คะแนนรวมไม่ต่ำกว่า ๕๖

 • การทดสอบภาษาอังกฤษ :
  ผ่านเกณฑ์ทดสอบภาษาอังกฤษ จะต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่าเกณฑ์อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
  IELTS(Academic Module)
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  3
  TOEFL IBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  29
  TOEFL ITP
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  390
  TOEFL CBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  90
  TOEIC
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  400
  MU GRAD Test
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  36
  MU ELT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  56
 • หน้าที่ความรับผิดชอบ :

  ๑.       งานผลิตสื่อการเรียนการสอน

  ๒.       งานให้บริการโสตทัศนูปกรณ์

  ๓.       งานอบรมคอมพิวเตอร์

  ๔.       งานบริการระบบติดต่อสื่อสารทางไกล

  ๕.       วางแผนการปฏิบัติงาน การประสานงาน และดำเนินการให้สามารถจัดกิจกรรมพิเศษของหน่วยงานได้

  ๖.       ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

 • หลักเกณฑ์การคัดเลือก :

  พิจารณาจากคุณสมบัติเบื้องต้นโดยคณะกรรมการเพื่อสอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์

 • อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ :

  ปริญญาตรี ๑๙,๕๐๐ บาท

 • หมายเหตุ :
  -
 • ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม :
  หากมีปัญหาในการใช้ระบบสมัครงานออนไลน์ กรุณาติดต่อ 02-849-6285 คุณศิริชาติ ในวันและเวลาราชการ (พักกลางวัน 12.00-13.00 น.)
 • เอกสารประกอบ :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ