รายละเอียดตำแหน่งงาน

 • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร :
  นักวิชาการคอมพิวเตอร์ (System Administrator)
 • จำนวน :
  2 อัตรา
 • ประเภทบุคคล :
  พนักงานมหาวิทยาลัย
 • สังกัด :
  กองเทคโนโลยีสารสนเทศ
 • ปฏิบัติงาน :
  ศาลายาหรือตามที่ได้รับมอบหมาย
 • เปิดรับสมัคร :
  29 มกราคม 2562
 • ปิดรับสมัคร :
  24 มีนาคม 2562 ( ขยายเวลารับสมัครครั้งที่ 1 )
 • วันที่นัดหมาย :
  25 เมษายน 2562
 • วันที่รายงานตัว :
  -
 • ระดับการศึกษา :
  ปริญญาตรี
 • ประสบการณ์ :
  ตามเอกสารแนบ
 • คุณสมบัติผู้สมัคร :
  1. เพศชายหรือหญิง หากเป็นเพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้วหรือได้รับการยกเว้น
  2. สำเร็จการศึกษาคุณวุฒิปริญญาตรี สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
        (ICT) หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
  3. มีประสบการณ์ไม่น้อยกว่า 1 ปี ในการดูแลรับผิดชอบ Windows Server หรือ Linux Server
  4. สามารถดูแลและแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับ Web Server (IIS, Apache, NGINX) และ Database Server
        (MySQL, SQL Server) ได้
  5. มีความสามารถในการเขียน Shell Script (Powershell , Bash)
  6. มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ สามารถปฎิบัติงานนอกสถานที่ และสามารถทำงานล่วงเวลาตามที่ได้รับมอบหมายได้
  7. มีจิตบริการ มนุษยสัมพันธ์ดี สามารถประสานงานและสื่อสารให้ความรู้ ความเข้าใจแก่ผู้ใช้บริการระดับพื้นฐานได้ดี
  8. สามารถเรียนรู้ระบบงานและพัฒนาตนเองได้อย่างต่อเนื่อง
  9. ต้องมีคะแนนทดสอบภาษาอังกฤษอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ โดยเป็นผลการสอบที่มีระยะเวลาไม่เกิน ๒ ปี นับถึงวันยื่น 

  ใบสมัคร (แนบผลคะแนน ณ วันที่สมัคร) หากไม่มีผลคะแนนดังกล่าว มหาวิทยาลัยจะไม่พิจารณาใบสมัคร

                                     IELTS (Academic Module)            คะแนนรวมไม่ต่ำกว่า ๓ คะแนน          หรือ

                                     TOEFL-IBT (Internet Based)           คะแนนรวมไม่ต่ำกว่า ๒๙ คะแนน       หรือ

                                     TOEFL-ITP                                  คะแนนรวมไม่ตำกว่า ๓๙๐ คะแนน     หรือ

                                     TOEFL-CBT                                 คะแนนรวมไม่ต่ำกว่า ๙๐ คะแนน       หรือ

  TOEIC                                        คะแนนรวมไม่ต่ำกว่า ๔๐๐ คะแนน     หรือ

  MU GRAD Test                            คะแนนรวมไม่ต่ำกว่า ๓๖ คะแนน       หรือ

  MU - ELT                                   คะแนนรวมไม่ต่ำกว่า ๕๖

  หน้าที่และความรับผิดชอบ :

 • การทดสอบภาษาอังกฤษ :
  ผ่านเกณฑ์ทดสอบภาษาอังกฤษ จะต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่าเกณฑ์อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
  IELTS(Academic Module)
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  3
  TOEFL IBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  29
  TOEFL ITP
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  390
  TOEFL CBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  90
  TOEIC
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  400
  MU GRAD Test
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  36
  MU ELT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  56
 • หน้าที่ความรับผิดชอบ :
  1. งานดูแลเครื่องแม่ข่าย และระบบต่างๆ ของมหาวิทยาลัยมหิดลเพื่อให้ระบบงานมีความมั่นคงปลอดภัย
  2. งานดูแล บำรุงรักษาอุปกรณ์และสิ่งแวดล้อมห้อง Data Center ของมหาวิทยาลัยมหิดล
  3. งานให้คำปรึกษา แก้ไขปัญหาการใช้งานระบบต่างๆ ของมหาวิทยาลัย แก่คณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษา
  4.  ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย
 • หลักเกณฑ์การคัดเลือก :

  พิจารณาจากคุณสมบัติเบื้องต้นโดยคณะกรรมการเพื่อสอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์                        

 • อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ :

  :   ปริญญาตรี ๑๙,๕๐๐ บาท

 • หมายเหตุ :
  -
 • ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม :
  หากมีปัญหาในการใช้ระบบสมัครงานออนไลน์ กรุณาติดต่อ 02-849-6285 คุณศิริชาติ ในวันและเวลาราชการ (พักกลางวัน 12.00-13.00 น.)
 • เอกสารประกอบ :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก :