รายละเอียดตำแหน่งงาน

 • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร :
  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานบริหารจัดการ และด้านยุทธศาสตร์และงบประมาณ)
 • จำนวน :
  1 อัตรา
 • ประเภทบุคคล :
  พนักงานมหาวิทยาลัย (เงินงบประมาณ)
 • สังกัด :
  คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
 • ปฏิบัติงาน :
  สำนักงานคณบดี งานบริหารจัดการ (หน่วยบริหารทั่วไป)
 • เปิดรับสมัคร :
  12 กุมภาพันธ์ 2562
 • ปิดรับสมัคร :
  15 มีนาคม 2562
 • วันที่นัดหมาย :
  -
 • วันที่รายงานตัว :
  -
 • ระดับการศึกษา :
  ปริญญาโท
 • ประสบการณ์ :
  มีประสบการณ์ทำงานในหน่วยงานระดับมหาวิทยาลัย/ สถาบันอุดมศึกษา/งานบริหารสำนักงานจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • คุณสมบัติผู้สมัคร :
  1. ได้รับคุณวุฒิระดับปริญญาโท ในสาขาที่มีการสอนในสถาบันอุดมศึกษา ทางด้านบริหารงานภาครัฐ/บริหารธุรกิจ /บริหารการศึกษา/ วิทยาการคอมพิวเตอร์/ ศิลปศาสตร์/ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
  2. มีความรู้เกี่ยวกับการกำหนดกลยุทธ์การทำงานและการวางแผนรวมทั้งสามารถทำงานตามแผนงานได้เป็นอย่างดี
  3. มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องการวางแผนยุทธศาสตร์แผนงานโครงการประกันคุณภาพการศึกษา ให้บริการ การบริหารงานทั่วไป การบริหารทรัพยากรบุคคล
  4. มีวุฒิภาวะในการตัดสินใจ สามารถวิเคราะห์ปัญหา สรุปเหตุผล และเสนอแนวทางการแก้ไขปัญหาได้เป็นอย่างดี
  5.  มีทัศนะคติที่ดีต่อองค์กร พร้อมทั้งทุ่มเทให้งาน มีความรับผิดชอบในการทำงานเพื่อให้งานเสร็จทันตามกำหนด
  6. มีความรู้ความเข้าใจในกฎ ระเบียบ ข้อบังคับที่ใช้ปฏิบัติงานในหน้าที่
  7. หากมีประสบการณ์ทำงานในหน่วยงานระดับมหาวิทยาลัย/ สถาบันอุดมศึกษา/งานบริหารสำนักงานจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
  8. มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมพื้นฐานต่าง ๆ ได้เป็นอย่างดี
  9. ต้องมีคะแนนหลักฐานการผ่านการทดสอบ ภาษาอังกฤษ โดยมีคะแนนดังนี้ ในการบรรจุแต่งตั้ง

  - IELTS (Academic Module)3

  - TOEFL IBT (Internet Based)29

  - TOEFL ITP 390

  - TOEFL CBT90

  - TOEIC

  - MU GRAD Test ไม่ต่ำกว่า 36 คะแนน หรือ

  - MU-ELT ไม่ตำกว่า 56 คะแนน

 • การทดสอบภาษาอังกฤษ :
  ผ่านเกณฑ์ทดสอบภาษาอังกฤษ จะต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่าเกณฑ์อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
  IELTS(Academic Module)
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  3
  TOEFL IBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  29
  TOEFL ITP
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  390
  TOEFL CBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  90
  TOEIC
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  400
  MU GRAD Test
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  36
  MU ELT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  56
 • หน้าที่ความรับผิดชอบ :

  ปฏิบัติงานเกี่ยวกับบริหารจัดการโดยใช้ความรู้ความสามารถ ความชำนาญงาน ทักษะและประสบการณ์สูงในงานด้านการบริหารงานทั่วไป การแก้ไขปัญหาในงานที่มีความยุ่งยาก และมีขอบเขตกว้างขวาง และสามารถบันทึกและสรุปรายงานการประชุม และสามารถจัดทำแผนยุทธศาสตร์ แผนกลยุทธ์ และแผนประเภทต่าง ๆ เพื่อรองรับการประกันคุณภาพการศึกษา รายงานประจำปี งานจัดระบบปฏิบัติการงานสารบรรณ งานบริหารงบประมาณ งานบริหารทรัพยากรบุคคล งานบริหารอาคาร ยานพาหนะ และสถานที่เกี่ยวกับโครงสร้างพื้นฐาน ระบบภูมิทัศน์ งานรวบรวมข้อมูลและสถิติ งานสัญญาเพื่อรองรับหน่วยงานภายในและภายนอกคณะฯ ตามความเหมาะสมให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลรวมถึงงานอื่น ๆ ที่มอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

 • หลักเกณฑ์การคัดเลือก :

  หลักเกณฑ์การสอบคัดเลือก : 1) ภาคการสอบข้อเขียนประกอบด้วย

                                        - วิชาความรู้ความสามารถทั่วไป

                                        - วิชาความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง

                                      2) ภาคการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง ประกอบด้วย

                                         - สอบสัมภาษณ์

                                        - ผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์เข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้องค์กรของคณะฯ

                                     3) มติการพิจารณาของคณะกรรมการคัดเลือกถือเป็นอันสิ้นสุด

 • อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ :

  อัตราเงินเดือน             : ปริญญาโท 22,750.- บาท

  สวัสดิการประกันสังคม

 • หมายเหตุ :
  -
 • ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม :
  02-8002840-60 ต่อ 1006
 • เอกสารประกอบ :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน :
  อ่านประกาศ   
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ :
  อ่านประกาศ   
 • รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก :
  อ่านประกาศ