รายละเอียดตำแหน่งงาน

 • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร :
  นักวิชาการพัฒนาคุณภาพ (-)
 • จำนวน :
  ๑ อัตรา
 • ประเภทบุคคล :
  พนักงานมหาวิทยาลัย (เงินงบประมาณ)
 • สังกัด :
  ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก
 • ปฏิบัติงาน :
  งานพัฒนาคุณภาพ
 • เปิดรับสมัคร :
  15 กุมภาพันธ์ 2562
 • ปิดรับสมัคร :
  1 มีนาคม 2562
 • วันที่นัดหมาย :
  -
 • วันที่รายงานตัว :
  -
 • ระดับการศึกษา :
  ปริญญาโท
 • ประสบการณ์ :
  -
 • คุณสมบัติผู้สมัคร :

  ๑. คุณวุฒิปริญญาโททุกสาขา

  ๒. มีประสบการณ์ในการทำงานด้านคุณภาพและความปลอดภัยผู้ป่วย จะพิจารณาเป็นพิเศษ

  ๓. มี Computer literacy อย่างน้อย Word processing spreadsheet และ PowerPoint Presentation

  ๔. มีมนุษยสัมพันธ์ดี และเป็นแบบอย่างการปฏิบัติงาน

  ๕. มี Medical English comprtency สามารถเข้าใจศัพท์ทางการแพทยืได้

 • การทดสอบภาษาอังกฤษ :
  ผ่านเกณฑ์ทดสอบภาษาอังกฤษ จะต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่าเกณฑ์อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
  IELTS(Academic Module)
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  3
  TOEFL IBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  29
  TOEFL ITP
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  390
  TOEFL CBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  90
  TOEIC
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  400
  MU GRAD Test
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  36
  MU ELT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  56
 • หน้าที่ความรับผิดชอบ :

  ๑. รับมอบหมายนโยบายคุณภาพจากผู้บริหารศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษกและคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

  ๒. วางแผนปฏิบัติการระยะสั้น กลางและยาว เพื่อดำเนินกิจกรรมการพัฒนาคุณภาพตามเป้าหมายและวัตถุประสงค์

  ๓. สนับสนุนให้คณะกรรมการต่างๆ และหน่วยงานดำเนินกิจกรรมพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่องตามมาตรฐานคุณภาพระดับสากล

  ๔. พัฒนาความรู้ ทักษะ และเจตคติที่ดีเพื่อบูรณาการงานคุณภาพเข้ากับงานประจำของบุคลากรในศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก

  ๕. ร่วมทบทวนตัวชี้วัดระดับหน่วยงานและองค์กร ติดตามและดูแลตัวชี้วัดผลการพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานเพื่อความปลอดภัยผู้ป่วยและบุคลากร

  ๖. ร่วมจัดทำ Hospital/Service Profiles แบบประเมินตนเองและสรุปภาพรวมผลลัพธ์ของการดำเนินงานขององค์กร

  ๗. ดูแลและติดตามผล Patient Safety Survey ประจำปีเพื่อส่งเสริมวัฒนธรรมความปลอดภัยขององค์กร

  ๘. ร่วมออกแบบและควบคุมคุณภาพเอกสารของศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก

  ๙.เชื่อมโยงมาตรฐานคุณภาพกับหน่วยงานต่างๆ ได้แก่ ISO 27001, ISO 15189/15190 มาตรฐานสิ่งแวดล้อม ฯลฯ

 • หลักเกณฑ์การคัดเลือก :

  ๑. สอบสัมภาษณ์

 • อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ :

  อัตราเงินเดือน ๒๒,๗๕๐ บาท

 • หมายเหตุ :
  -
 • ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม :
  028496600 ต่อ 4333
 • เอกสารประกอบ :
  อ่านประกาศ   
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน :
  อ่านประกาศ   
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ :
  อ่านประกาศ   
 • รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก :
  อ่านประกาศ