รายละเอียดตำแหน่งงาน

 • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร :
  นักวิชาการศึกษา (ด้านบัณฑิตศึกษา)
 • จำนวน :
  2 อัตรา
 • ประเภทบุคคล :
  พนักงานมหาวิทยาลัย (เงินงบประมาณ)
 • สังกัด :
  สถาบันวิจัยประชากรและสังคม
 • ปฏิบัติงาน :
  สถาบันวิจัยประชากรและสังคม
 • เปิดรับสมัคร :
  18 กุมภาพันธ์ 2562
 • ปิดรับสมัคร :
  15 มีนาคม 2562
 • วันที่นัดหมาย :
  -
 • วันที่รายงานตัว :
  -
 • ระดับการศึกษา :
  เทียบเท่าปริญญาโท
 • ประสบการณ์ :
  ถ้ามีประสบการณ์จะได้รับการพิจารณาก่อน
 • คุณสมบัติผู้สมัคร :
  1. วุฒิการศึกษาปริญญาโท ทางการศึกษา รัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ บริหารรัฐกิจ บริหารธุรกิจ การจัดการทั่วไป หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
  2. มีความรู้ความสามารถในงานการศึกษาอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่
  3. มีความรู้ความเข้าใจในกฏหมาย กฏ ระเบียบ และข้อบังคับอื่นที่ใช้ในการปฏิบัติงานในหน้าที่
  4. มีความสามารถในการใช้ Microsoft Office ได้เป็นอย่างดี
  5. มีความสามารถในการจัดการศึกษาและข้อมูล วิเคราะห์ปัญหา และสรุปเหตุผล
  6. มีความสามารถในการจัดทำแผนงาน ควบคุม ตรวจสอบ ให้คำปรึกษา แนะนำ และเสนอแนะวิธีการแก้ไขปรับปรุงการปฏิบัติงานที่อยู่ในความรับผิดชอบ
  7. มีความรู้และทักษะด้านภาษาอังกฤษ (อ่าน-พูด-ฟัง-เขียน) ในระดับดี/ดีมาก มีหลักฐานการผ่านการทดสอบภาษาอังกฤษโดยมีคะแนนไม่ต่ำกว่าเกณฑ์อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
  • IELTS (Academic Module) ไม่ต่ำกว่า 4 คะแนน
  • TOEFL IBT (Internet Based) ไม่ต่ำกว่า 40 คะแนน
  • TOEFL – ITP ไม่ต่ำกว่า 433 คะแนน
  • TOEFL-CBT ไม่ต่ำกว่า 120 คะแนน
  • TOEIC ไม่ต่ำกว่า 500 คะแนน
  • MU GRAD Test ไม่ต่ำกว่า 48 คะแนน
  • MU-ELT ไม่ต่ำกว่า 70 คะแนน
 • การทดสอบภาษาอังกฤษ :
  ผ่านเกณฑ์ทดสอบภาษาอังกฤษ จะต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่าเกณฑ์อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
  IELTS(Academic Module)
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  4
  TOEFL IBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  40
  TOEFL ITP
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  433
  TOEFL CBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  120
  TOEIC
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  500
  MU GRAD Test
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  48
  MU ELT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  70
 • หน้าที่ความรับผิดชอบ :

   

  1. ปฏิบัติงานวิชาการศึกษา โดยปฏิบัติหน้าที่อย่างใดอย่างหนึ่ง หรือหลายอย่าง เช่น ศึกษาวิเคราะห์ แนะแนวการศึกษา และหลักสูตร รับผิดชอบงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษา การประเมินความเสี่ยง
  2. ใช้เทคโนโลยีทางการศึกษา ให้คำแนะนำแก่นักศึกษาและประชาชนทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษาและหลักสูตร สำรวจรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับการศึกษา
  3. วางแผน มอบหมายงาน ควบคุม ตรวจสอบ ปรับปรุงแก้ไข ติดตามประเมินและแก้ปัญหาขัดข้องในการปฏิบัติงาน
  4. จัดทำหนังสือราชการและจัดการฐานข้อมูล
  5. เตรียมงานจัดทำเอกสาร พัฒนาหรือปรับปรุงหลักสูตร การเรียนการสอน จัดประชุมหลักสูตร และประชุมนักศึกษา การสัมมนา การอบรม และการศึกษาดูงาน ตลอดจนสรุปรายงานการประชุมและสัมมนาที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา
  6. ติดต่อประสานงานด้านการศึกษากับหน่วยงานภายในประเทศและต่างประเทศ รวมทั้งติดต่อประสานงานจัดกิจกรรมต่าง ๆ ให้แก่นักศึกษา การออกนิทรรศการการศึกษา บริการและส่งเสริมการศึกษา
  7. ปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องหรืองานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
 • หลักเกณฑ์การคัดเลือก :
  1. รอบแรก คัดเลือกคุณสมบัติจากใบสมัครเพื่อคัดเลือกผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียนและสัมภาษณ์ (Shortlisted candidates)
  2. รอบสอง สอบข้อเขียน และสอบสัมภาษณ์
 • อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ :

  อัตราเงินเดือนๆ ละ 22,750 บาท และสวัสดิการ เช่น ประกันสังคม กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ทุนพัฒนาศักยภาพ และสวัสดิการอื่นๆ ของสถาบันฯ

 • หมายเหตุ :
  -
 • ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม :
  024410201 ต่อ 219
 • เอกสารประกอบ :
  ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน :
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ :
 • รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก :