รายละเอียดตำแหน่งงาน

 • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร :
  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
 • จำนวน :
  1 อัตรา
 • ประเภทบุคคล :
  พนักงานมหาวิทยาลัย (ชื่อส่วนงาน)
 • สังกัด :
  ศูนย์บริหารสินทรัพย์
 • ปฏิบัติงาน :
  ศาลายา
 • เปิดรับสมัคร :
  7 มีนาคม 2562
 • ปิดรับสมัคร :
  31 มีนาคม 2562
 • วันที่นัดหมาย :
  18 เมษายน 2562
 • วันที่รายงานตัว :
  -
 • ระดับการศึกษา :
  ปริญญาตรี
 • ประสบการณ์ :
  ตามเอกสารแนบ
 • คุณสมบัติผู้สมัคร :

  ๑)                     ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรีทุกสาขาวิชา

                          ๒)    เชื้อชาติไทย สัญชาติไทย หากเป็นเพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้วหรือได้รับการยกเว้น

  ๓)   มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษการสื่อสารได้ในระดับดีและต้องมีคะแนนทดสอบภาษาอังกฤษอย่างใด

        อย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ โดยเป็นผลการสอบที่มีระยะเวลาไม่เกิน ๒ ปี นับถึงวันยื่นใบสมัคร (แนบผลคะแนน ณ

        วันที่สมัคร) หากไม่มีผลคะแนนดังกล่าว มหาวิทยาลัยจะไม่พิจารณาใบสมัคร

                          IELTS (Academic Module) คะแนนรวมไม่ต่ำกว่า ๓ คะแนน หรือ

                          TOEFL-IBT (Internet Based) คะแนนรวมไม่ต่ำกว่า ๒๙ คะแนน หรือ

                          TOEFL-ITP คะแนนรวมไม่ตำกว่า ๓๙๐ คะแนน หรือ

                          TOEFL-CBT คะแนนรวมไม่ต่ำกว่า ๙๐ คะแนน หรือ

                          TOEIC คะแนนรวมไม่ต่ำกว่า ๔๐๐ คะแนน หรือ

                          MU GRAD Test คะแนนรวมไม่ต่ำกว่า ๓๖ คะแนน

                          MU-ELT คะแนนรวมไม่ต่ำกว่า ๕๖ คะแนน

                          ๔)    มีความกระตือรือร้น และมีความอดทนในการทำงาน

    ๕)    มีความละเอียดรอบคอบ และมีทักษะการติดต่อประสานงานได้ดี

  1. สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Office ได้
  2. หากมีประสบการณ์ทำงานด้านการเงิน การบัญชีจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • การทดสอบภาษาอังกฤษ :
  ผ่านเกณฑ์ทดสอบภาษาอังกฤษ จะต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่าเกณฑ์อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
  IELTS(Academic Module)
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  3
  TOEFL IBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  29
  TOEFL ITP
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  390
  TOEFL CBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  90
  TOEIC
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  400
  MU GRAD Test
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  36
  MU ELT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  56
 • หน้าที่ความรับผิดชอบ :

  งานการเงินและบัญชี

  1. เก็บบันทึกยอดรับเงินรวมรายวันของร้านค้า
  2. ตรวจสอบและจัดทำรายงานการเงินเพื่อส่งคืนผู้ฝากขายสินค้า
  3. จำทำใบแจ้งหนี้ และนำส่งรายได้เข้ากองคลัง
  4. ดูแลเงินสดย่อย และจัดทำทะเบียนคุม
  5. ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

             งานทรัพยากรบุคคล

  1. ดูแลระบบลาของศูนย์ฯ ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย โดยการตรวจสอบใบลาของบุคลากร / ปรับปรุงข้อมูลบุคลากรให้เป็นปัจจุบัน / ทำการยกระบบลาไปปีงบประมาณใหม่
  2. จัดทำรายงานประจำเดือน สรุปวันลา มาสาย / กลับก่อน ของบุคลากรในศูนย์ฯ
  3. ดำเนินการเรื่องการรับบุคลากรใหม่
  4. จำทำแบบรายงานผลการทดลองปฏิบัติงานของบุคลากร
  5. ดำเนินการเกี่ยวกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพของบุคลากรในศูนย์ฯ
  6. จัดเก็บข้อมูลของบุคลากรในศูนย์ฯ
  7. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
 • หลักเกณฑ์การคัดเลือก :

  พิจารณาคุณสมบัติตามความเห็นของคณะกรรมการเพื่อเข้ารับการสอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์

 • อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ :

  ปริญญาตรี ๑๙,๕๐๐ บาท

 • หมายเหตุ :
  -
 • ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม :
  หากมีปัญหาในการใช้ระบบสมัครงานออนไลน์ กรุณาติดต่อ 02-849-6285 คุณศิริชาติ ในวันและเวลาราชการ (พักกลางวัน 12.00-13.00 น.)
 • เอกสารประกอบ :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ :
 • รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก :