รายละเอียดตำแหน่งงาน

 • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร :
  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (งานยุทธศาสตร์และบริการสารสนเทศ)
 • จำนวน :
  1 อัตรา
 • ประเภทบุคคล :
  พนักงานมหาวิทยาลัย
 • สังกัด :
  กองเทคโนโลยีสารสนเทศ
 • ปฏิบัติงาน :
  ศาลายา
 • เปิดรับสมัคร :
  11 มีนาคม 2562
 • ปิดรับสมัคร :
  9 เมษายน 2562
 • วันที่นัดหมาย :
  -
 • วันที่รายงานตัว :
  -
 • ระดับการศึกษา :
  ปริญญาตรีขึ้นไป
 • ประสบการณ์ :
  ตามเอกสารแนบ
 • อายุไม่เกิน :
  40 ปีนับถึงวันที่สมัคร
 • คุณสมบัติผู้สมัคร :
  1. เพศชาย / หญิง อายุไม่เกิน ๔๐ ปีบริบูรณ์  หากเป็นเพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้วหรือได้รับการยกเว้น
  2. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี-โท สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ บริหารธุรกิจ การจัดการ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
  3. สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อการปฏิบัติงาน เช่น  MS-Office และ Internet ได้เป็นอย่างดี
  4. หากมีประสบการณ์ในด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลของหน่วยงานด้าน IT และ/หรือการบริหารโครงการจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
  5. สามารถใช้ภาษาอังกฤษในการฟัง พูด อ่าน เขียน ได้ในระดับดี
  6. มีใจบริการ มีมนุษยสัมพันธ์ สามารถประสานงานและสื่อสารกับผู้อื่นได้ดี
  7. ต้องมีคะแนนทดสอบภาษาอังกฤษอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ โดยเป็นผลการสอบที่มีระยะเวลาไม่เกิน ๒ ปี นับถึงวันยื่นใบสมัคร (แนบผลคะแนน ณ วันที่สมัคร) หากไม่มีผลคะแนนดังกล่าว มหาวิทยาลัยจะไม่พิจารณาใบสมัคร

                         IELTS (Academic Module)            คะแนนรวมไม่ต่ำกว่า ๓ คะแนน          หรือ

                         TOEFL-IBT (Internet Based)           คะแนนรวมไม่ต่ำกว่า ๒๙ คะแนน       หรือ

                         TOEFL-ITP                                  คะแนนรวมไม่ตำกว่า ๓๙๐ คะแนน     หรือ

                         TOEFL-CBT                                 คะแนนรวมไม่ต่ำกว่า ๙๐ คะแนน       หรือ

  TOEIC                                        คะแนนรวมไม่ต่ำกว่า ๔๐๐ คะแนน     หรือ

  MU GRAD Test                            คะแนนรวมไม่ต่ำกว่า ๓๖ คะแนน       หรือ

  MU - ELT                                   คะแนนรวมไม่ต่ำกว่า ๕๖

 • การทดสอบภาษาอังกฤษ :
  ผ่านเกณฑ์ทดสอบภาษาอังกฤษ จะต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่าเกณฑ์อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
  IELTS(Academic Module)
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  3
  TOEFL IBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  29
  TOEFL ITP
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  390
  TOEFL CBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  90
  TOEIC
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  400
  MU GRAD Test
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  36
  MU ELT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  56
 • หน้าที่ความรับผิดชอบ :
  1. การบริหารทรัพยากรบุคคล และบริหารโครงการ MUIT Training /กิจกรรมพิเศษ ภายใต้พันธกิจของกองเทคโนโลยีสารสนเทศ
  2. การวางแผนวิเคราะห์งาน และกำหนด Action Plan ในการบริหารจัดการงานด้านทรัพยากรบุคคล โครงการ MUIT Training และกิจกรรมพิเศษ
  3. การสร้างกลไกในการควบคุม ติดตาม ประเมินผล และปรับปรุงกระบวนการด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลและโครงการ MUIT Training และกิจกรรมพิเศษของกองเทคโนโลยีสารสนเทศ รวมถึงปัจจัยความเสี่ยงที่มีต่อการดำเนินงาน
  4. การจัดทำเอกสารเสนออนุมัติโครงการ วางแผนการจัดประชุม/ทีมงาน สรุปรายงานการประชุม และนำเสนอความก้าวหน้าในการดำเนินโครงการ
  5. ประสานงานกับผู้บริหาร และทีมงานฝ่ายต่างๆ เพื่อสนับสนุนการดำเนินโครงการ และกิจกรรมต่างๆ ให้เป็นไปตามแผนงานที่ได้กำหนดไว้
 • หลักเกณฑ์การคัดเลือก :

  พิจารณาจากคุณสมบัติเบื้องต้นโดยคณะกรรมการเพื่อสอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์                        

 • อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ :

  ปริญญาตรี ๑๙,๕๐๐ บาท ปริญญาโท ๒๒,๗๕๐ บาท

 • หมายเหตุ :
  -
 • ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม :
  หากมีปัญหาในการใช้ระบบสมัครงานออนไลน์ กรุณาติดต่อ 02-849-6285 คุณศิริชาติ ในวันและเวลาราชการ (พักกลางวัน 12.00-13.00 น.)
 • เอกสารประกอบ :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน :
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ :
 • รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก :