รายละเอียดตำแหน่งงาน

 • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร :
  อาจารย์
 • จำนวน :
  2 อัตรา
 • ประเภทบุคคล :
  พนักงานมหาวิทยาลัย
 • สังกัด :
  วิทยาลัยราชสุดา
 • ปฏิบัติงาน :
  ภาควิชาหูหนวกศึกษา
 • เปิดรับสมัคร :
  12 เมษายน 2562
 • ปิดรับสมัคร :
  31 ธันวาคม 2562
 • วันที่นัดหมาย :
  22 ตุลาคม 2563
 • วันที่รายงานตัว :
  -
 • ระดับการศึกษา :
  ปริญญาเอก
 • ประสบการณ์ :
  มีประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษา การฝึกอบรม หรือการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับบุคคลที่มีความต้องการพิเศษ
 • อายุไม่เกิน :
  45 ปีนับถึงวันที่สมัคร
 • คุณสมบัติผู้สมัคร :

  1. มีคุณวุฒิปริญญาเอก สาขาทางการศึกษา และมีคุณวุฒิปริญญาตรีหรือปริญญาโท ในสาขาทางการศึกษาหรือที่เกี่ยวข้อง

  2. มีประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษา การฝึกอบรม หรือการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับบุคคลที่มีความต้องการพิเศษ

  3. มีผลงานทางวิชาการที่เกี่ยวข้องกับสาขาทางการศึกษา ซึ่งต้องเป็นผลงานที่มิใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษา อย่างน้อย 1 ผลงาน หากไม่มีผลงานดังกล่าวขอให้จัดทำร่างบทความวิชาการที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาสำหรับบุคคลที่มีความต้องการพิเศษ มานำเสนอในวันสอบสัมภาษณ์

 • การทดสอบภาษาอังกฤษ :
  ผ่านเกณฑ์ทดสอบภาษาอังกฤษ จะต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่าเกณฑ์อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
  IELTS(Academic Module)
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  6
  TOEFL IBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  79
  TOEFL ITP
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  550
  TOEFL CBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  213
  MU GRAD Test
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  80
 • หน้าที่ความรับผิดชอบ :

  1. งานสอนด้านการศึกษาสำหรับบุคคลที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน

  2. งานวิจัยเพื่อพัฒนาศาสตร์ด้านการศึกษาสำหรับบุคคลที่มความต้องการพิเศษ

  3. งานบริการวิชาการ

  4. งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

 • หลักเกณฑ์การคัดเลือก :

  1. คัดเลือกจากใบสมัคร

  2. สอบข้อเขียนความรู้ด้านการศึกษาสำหรับบุคคลที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน

  3. สอบปฏิบัติการสอนในกลุ่มผู้เรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยินระดับปริญญาตรี ในหัวข้อที่ผู้สอบถนัด โดยวิทยาลัยราชสุดาจัดเตรียมล่ามภาษามือสำหรับการสื่อสารระหว่างการสอน

  4. สอบสัมภาษณ์

 • อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ :

  1. อัตราเงินเดือนคุณวุฒิ ปริญญาเอก  31,500 บาท

  2. สวัสดิการและสิทธิประโยชน์อื่น ตามประกาศ ข้อบังคับ ของมหาวิทยาลัย

 • หมายเหตุ :
  -
 • ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม :
  028895315-9 ต่อ 1230
 • เอกสารประกอบ :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ :
 • รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ