รายละเอียดตำแหน่งงาน

 • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร :
  แพทย์ (อายุรแพทย์/อายุรแพทย์ต่อยอด)
 • จำนวน :
  1 อัตรา
 • ประเภทบุคคล :
  พนักงานมหาวิทยาลัย (ชื่อส่วนงาน)
 • สังกัด :
  คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
 • ปฏิบัติงาน :
  งานกลุ่มวิจัยและเครือข่ายวิจัย ฝ่ายวิจัย
 • เปิดรับสมัคร :
  7 มิถุนายน 2562
 • ปิดรับสมัคร :
  31 ธันวาคม 2562 ( ขยายเวลารับสมัครครั้งที่ 1 )
 • วันที่นัดหมาย :
  -
 • วันที่รายงานตัว :
  -
 • ระดับการศึกษา :
  เทียบเท่าปริญญาเอก
 • ประสบการณ์ :
  -
 • อายุไม่เกิน :
  45 ปีนับถึงวันที่สมัคร
 • คุณสมบัติผู้สมัคร :

  1. ได้รับคุณวุฒิแพทยศาสตรบัณฑิต และวุฒิบัตรอายุรศาสตร์ หรือวุฒิบัติอายุรศาสตร์(ต่อยอด)
  2. ไม่จำกัดเพศ (หากเป็นเพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว หรือได้รับการยกเว้น : กรุณาแนบ สด.8 หรือ สด.43 มาด้วย)
  3. เป็นผู้ไม่บกพร่องในศีลธรรม จริยธรรมอันดี ไม่ต้องโทษคดีอาญา และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามข้อ 6 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดลว่าด้วยการบริหารงานบุคคลพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2551 ประกอบกับกฎ ก.พ. ว่าด้วยโรค พ.ศ.2553

 • การทดสอบภาษาอังกฤษ :
  ผ่านเกณฑ์ทดสอบภาษาอังกฤษ จะต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่าเกณฑ์อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
  IELTS(Academic Module)
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  3
  TOEFL IBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  29
  TOEFL ITP
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  390
  TOEFL CBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  90
  TOEIC
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  400
  MU GRAD Test
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  36
  MU ELT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  56
 • หน้าที่ความรับผิดชอบ :

  1. ด้านการปฏิบัติการ สืบค้น ทบทวนวรรณกรรมด้าน Clinical, ศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัย เผยแพร่ผลงานวิจัย, ให้คำปรึกษา แนะนำการปฏิบัติงานแก่เจ้าหน้าที่รองลงมาและนักศึกษาแพทย์ที่มาฝึกปฏิบัติงาน, บริหารจัดการ ควบคุมดูแล พร้อมทั้งลงชุมชนร่วมกับทีม เก็บข้อมูล, ควบคุมดูแล ให้คำปรึกษา เสนอแนะ พร้อมทั้งแก้ไขปัญหา ในการวิเคราะห์ข้อมูลและแปรผลข้อมูลด้วยโปรแกรมสถิติ
  2. ด้านการวางแผน วางแผนการดำเนินการและทำงาน ร่วมกับหน่วยงานทั้งภายในและภายนอก รวมทั้งพื้นที่หรือชุมชุนต่างๆ ในโครงการที่อยู่ในความรับผิดชอบ
  3. ด้านการประสานงาน ติดต่อประสานงานระดับผู้บริหาร แพทย์ เพื่อปรึกษาหารือ ชี้แจงหรือร่วมงาน ในการดำเนินงานต่างๆ
  4. ด้านการบริการ ให้บริการข้อมูลทางวิชาการเกี่ยวกับโครงการวิจัย กับบุคลากรทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน อันได้แก่นักศึกษา แพทย์ และผู้ร่วมโครงการวิจัย เพื่อรับทราบข้อมูลและความรู้ต่างๆ ที่เป็นประโยชน์, ผลักดันโครงการวิจัยที่สำเร็จแล้ว เพื่อนำไปสู่การกำหนดนโยบายอันเป็นประโยชน์แก่บุคคลทั้งภายในและภายนอกคณะฯ อันจะนำไปสู่ประโยชน์สูงสุดระดับนานาประเทศ
  5. งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

 • หลักเกณฑ์การคัดเลือก :

  สอบสัมภาษณ์ : ด้านความรู้ ทักษะ และทัศนคติ

 • อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ :

  1. เงินเดือน 28,120 / 28,950 บาท
  2. สิทธิสวัสดิการต่างๆ ตามประเภทการจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

 • หมายเหตุ :
  -
 • ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม :
  02-419-2633
 • เอกสารประกอบ :
  อ่านประกาศ   
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน :
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ :
 • รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก :
  อ่านประกาศ