รายละเอียดตำแหน่งงาน

 • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร :
  นักทรัพยากรบุคคล
 • จำนวน :
  1 อัตรา
 • ประเภทบุคคล :
  พนักงานวิทยาลัย
 • สังกัด :
  คณะวิศวกรรมศาสตร์
 • ปฏิบัติงาน :
  งานทรัพยากรบุคคล สำนักงานคณบดี
 • เปิดรับสมัคร :
  11 มิถุนายน 2562
 • ปิดรับสมัคร :
  19 สิงหาคม 2562 ( ขยายเวลารับสมัครครั้งที่ 1 )
 • วันที่นัดหมาย :
  -
 • วันที่รายงานตัว :
  -
 • ระดับการศึกษา :
  ปริญญาตรี
 • ประสบการณ์ :
  มีประสบการณ์ในการทำงานด้านบริหารทรัพยากรบุคคล ไม่น้อยกว่า ๕ ปี
 • คุณสมบัติผู้สมัคร :

  ๑. ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรี หรือ โท สาขาวิชาการบริหารงานบุคคล หรือ สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ หรือ สาขาวิชาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ หรือ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ หรือ สาขาวิชาที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการบริหารงานบุคคล 
  ๒. มีประสบการณ์ในการทำงานด้านบริหารทรัพยากรบุคคล ไม่น้อยกว่า ๕ ปี 
  ๓. มีความเข้าใจในเทคโนโลยี เพื่อประโยชน์ในการนำข้อมูลมาวิเคราะห์ได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว และมีความสามารถในการเรียนรู้ คิดหาวิธีการที่จะใช้คอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีใหม่ ๆ เข้ามาใช้เพื่อทำให้งานมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
  ๔. มีความสามารถคิดในเชิงกลยุทธ์ได้ และมีความสามารถในการวางแผนพัฒนาบุคลากร เพื่อที่จะนำพาองค์กรไปสู่เป้าหมายที่กำหนดไว้บนหลัก “4 I-Society” (Interdisciplinary, Innovation, Industrailization, Internationaliration และ Social Responsibity)
  ๕. มีความสามารถในการสร้างแรงบันดาลใจและสร้างแรงจูงใจแก่ตนเอง และสามารถสร้างให้บุคลากรรักและผูกพันองค์กรได้    
  ๖. มีความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษ (ฟัง พูด อ่าน เขียน) ในระดับดี และมีหลักฐานการผ่านการทดสอบภาษาอังกฤษ โดยมีผลคะแนนการทดสอบภาษาอังกฤษ ที่มีระยะเวลาไม่เกิน ๒ ปี 

 • การทดสอบภาษาอังกฤษ :
  ผ่านเกณฑ์ทดสอบภาษาอังกฤษ จะต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่าเกณฑ์อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
  IELTS(Academic Module)
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  3
  TOEFL IBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  29
  TOEFL ITP
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  390
  TOEFL CBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  90
  TOEIC
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  400
  MU GRAD Test
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  36
  MU ELT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  56
 • หน้าที่ความรับผิดชอบ :

  ๑. ดำเนินการด้านยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคล (HR Strategy)
  ๒. ดำเนินการด้านการพัฒนาบุคลากร (Workforce Development)
  ๓. ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย เพื่อกำหนดลักษณะ และมาตรฐานในการปฏิบัติงาน พร้อมนำเสนอแนวทางพัฒนา หรือแก้ไข
  ๔. สร้างเครือข่ายการบริหารทรัพยากรบุคคล (HR Network & HR Policy) วางแผนการปฏิบัติการ
  ๕. เป็นนักสร้างสุของค์กร วางแผนปฏิบัติการ สร้างเทคนิค วิธี ให้บุคลากรเกิดความผูกพันธ์องค์กร
  ๖. ขับเคลื่อนวัฒนธรรมองค์กร
  ๗. รายงานการประเมินคุณภาพด้านบุคลากร
  ๘. งานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

 • หลักเกณฑ์การคัดเลือก :

  ๑. พิจารณาผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเบื้องต้นจากใบสมัคร และประวัติส่วนตัวและประวัติการทำงาน
  ๒. สอบวิชาความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง ๕๐ คะแนน และสอบสัมภาษณ์ ๕๐ คะแนน

 • อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ :

  อัตราเงินเดือนขั้นต่ำ    ๒๕,๐๐๐ - ๒๙,๕๐๐   บาท 

 • หมายเหตุ :
  -
 • ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม :
  สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม คุณศันสนีย์ ๐-๒๘๘๙-๒๑๓๘ ต่อ ๖๐๗๐-๗๖
 • เอกสารประกอบ :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน :
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ :
 • รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ