รายละเอียดตำแหน่งงาน

 • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร :
  นักแก้ไขความผิดปกติของการสื่อความหมาย (ดูแลผู้ป่วยทางการได้ยิน)
 • จำนวน :
  ๑ อัตรา
 • ประเภทบุคคล :
  พนักงานมหาวิทยาลัย (ชื่อส่วนงาน)
 • สังกัด :
  ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก
 • ปฏิบัติงาน :
  ฝ่ายการแพทย์
 • เปิดรับสมัคร :
  14 มิถุนายน 2562
 • ปิดรับสมัคร :
  30 พฤศจิกายน 2562 ( ขยายเวลารับสมัครครั้งที่ 2 )
 • วันที่นัดหมาย :
  -
 • วันที่รายงานตัว :
  -
 • ระดับการศึกษา :
  ปริญญาตรี
 • ประสบการณ์ :
  -
 • คุณสมบัติผู้สมัคร :

  ๑. ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรี สาขาความผิดปกติของการสื่อความหมาย (ทางการได้ยิน) และได้รับใบอนุญาตประกอบโรคศิลปะ    สาขาการแก้ไขความผิดปกติของการสื่อความหมาย

   ๒. อายุไม่เกิน ๔๕ ปี

  ๓. สามารถใช้เครื่องคอมพิวเตอร์โปรแกรมสำเร็จรูป Microsoft Offices ได้

  ๔. มีความรู้ความสามารถในการใช้อุปกรณ์เฉพาะตำแหน่งได้

  ๕. มีมนุษยสัมพันธ์และสามารถประสานงานกับบุคลากรหน่วยงานอื่นได้เป็นอย่างดี

  ๖.หากมีประสบการณ์ด้านการปฏิบัติงาน จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

 • การทดสอบภาษาอังกฤษ :
  ผ่านเกณฑ์ทดสอบภาษาอังกฤษ จะต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่าเกณฑ์อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
  IELTS(Academic Module)
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  3
  TOEFL IBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  29
  TOEFL ITP
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  390
  TOEFL CBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  90
  TOEIC
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  400
  MU GRAD Test
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  36
  MU ELT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  56
 • หน้าที่ความรับผิดชอบ :

  ๑. ตรวจเพื่อหาพยาธิสภาพทางการได้ยิน โดยใช้เครื่อง Audiometry โดยระบุระดับของการได้ยิน (Degree of                        hearing) และชนิดการได้ยิน (Type of hearing)

   ๒. ตรวจประเมินการทำงานของหูชั้นกลาง โดยใช้เครื่อง Tympanometry

  ๓. ตรวจประเมิน Optoacoustic Emissions (OAEs)

  ๔. ตรวจประเมิน Auditory Brainstem Response (ABR)

  ๕. ตรวจประเมิน Hearing aid

   ๖. ฟื้นฟูสมรรถภาพทางการได้ยินในผู้ป่วยที่มีการสูญเสียการได้ยินสามารถฟื้นฟูได้ท้งในเด็กและผู้ใหญ่  (Aural Rehabilitation)

  ๗. ฟื้นฟูสมรรถภาพทางการได้ยินในผู้ป่วยที่มีการสูญเสียการได้ยินสามารถฟื้นฟูได้ทั้งในเด็กและผู้ใหญ่ (Aural Rehabilitation)

  ๘. รณรงค์ป้องกันโรคหู หูหนวก หูตึงที่เกิดขึ้นในโรงเรียนและชุมชน การอนุรักษ์การได้ยินของคนงานในโรงงาน                        อุตสาหกรรม การให้ความรู้แก่ประชาชน (Hearing conservation)

  ๙. งานอื่น ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมายงานอื่นๆ

 • หลักเกณฑ์การคัดเลือก :

  ๑. สอบสัมภาษณ์

 • อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ :

  อัตราเงินเดือน ๒๐,๐๙๐ บาท ยังไม่รวมค่าใบอนุญาตประกอบโรคศิลปะ

 • หมายเหตุ :
  -
 • ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม :
  028496600 ต่อ 4333
 • เอกสารประกอบ :
  อ่านประกาศ   
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน :
  อ่านประกาศ   
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ :
  อ่านประกาศ   
 • รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก :