รายละเอียดตำแหน่งงาน

 • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร :
  อาจารย์ (การเรียนการสอน ประจำภาควิชาสังคมศาสตร์ สาขาเวชระเบียน)
 • จำนวน :
  1 อัตรา
 • ประเภทบุคคล :
  พนักงานมหาวิทยาลัย
 • สังกัด :
  คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
 • ปฏิบัติงาน :
  ภาควิชาสังคมศาสตร์
 • เปิดรับสมัคร :
  24 มิถุนายน 2562
 • ปิดรับสมัคร :
  4 กุมภาพันธ์ 2564 ( ขยายเวลารับสมัครครั้งที่ 7 )
 • วันที่นัดหมาย :
  -
 • วันที่รายงานตัว :
  9 ตุลาคม 2562
 • ระดับการศึกษา :
  ปริญญาเอก
 • ประสบการณ์ :
  มีประสบการณ์ทำงานในโรงพยาบาล เป็นนักให้รหัสโรค นักเวชระเบียน นักเวชสถิติ นักสารสนเทศทางการแพทย์และสาธารณสุข และสามารถวิเคราะห์ข้อมูลโดยให้สถิติขั้นสูงได้ มาอย่างน้อย 2 ปีขึ้นไป จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ มีประสบการณ์ด้านการทำงานวิจัยในสาขาเวชระเบียน การให้รหัสโรคทางการแพทย์ การจัดการข้อมูลเวชสารสนเทศ มาอย่างน้อย 2 ปี ขึ้นไปจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • คุณสมบัติผู้สมัคร :

  คุณสมบัติของผู้สมัคร

  1.คุณวุฒิปริญญาเอกจากสถาบันที่ ก.พ. หรือ สกอ. รับรอง ทั้งในประเทศและต่างประเทศ  กรณีหากวุฒิการศึกษาในระดับต่าง ๆ ตามหลักสูตรการศึกษา ไม่อยู่ในเกณฑ์กำหนดของ ก.พ. ต้องมีหนังสือรับรองคุณวุฒิบุคคลเพื่อบรรจุเข้ารับราชการ และกำหนดอัตราเงินเดือนที่ควรได้รับ         เป็นอำนาจหน้าที่ของ ก.พ.และสำนักงาน ก.พ.ตามนัยมาตรา8(10) และมาตรา13(11) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ 2551

  2. คุณวุฒิปริญญาเอกทางด้าน Health Informatics, เทคโนโลยีและการจัดการสารสนเทศ ทางการแพทย์และสาธารณสุข การแพทย์และสาธารณสุข หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

  3.มีประสบการณ์ทำงานในโรงพยาบาล เป็นนักให้รหัสโรค นักเวชระเบียน นักเวชสถิติ นักสารสนเทศทางการแพทย์และสาธารณสุข และสามารถวิเคราะห์ข้อมูลโดยให้สถิติขั้นสูงได้ มาอย่างน้อย 2 ปีขึ้นไป จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

  4.มีประสบการณ์ด้านการทำงานวิจัยในสาขาเวชระเบียน การให้รหัสโรคทางการแพทย์ การจัดการข้อมูลเวชสารสนเทศ มาอย่างน้อย 2 ปี ขึ้นไปจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

  5. มีงานวิจัยที่ลงตีพิมพ์แล้วในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา และตีพิมพ์ในฐาน TCI 1 ที่ไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของการทำวิทยานิพนธ์

  6. มีความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษ (ฟัง พูด อ่าน เขียน) ในระดับดี และมีหลักฐานการผ่านการทดสอบ ภาษาอังกฤษ โดยมีคะแนนดังนี้

  - IELTS (Academic Module)6

  - TOEFL IBT Internet Based) 79

  - TOEFL ITP 550

  - TOEFL CBT213

  - MU GRAD Test ไม่ต่ำกว่า 80 คะแนน

 • การทดสอบภาษาอังกฤษ :
  ผ่านเกณฑ์ทดสอบภาษาอังกฤษ จะต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่าเกณฑ์อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
  IELTS(Academic Module)
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  6
  TOEFL IBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  79
  TOEFL ITP
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  550
  TOEFL CBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  213
  MU GRAD Test
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  80
 • หน้าที่ความรับผิดชอบ :

  ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการเรียน การสอน การศึกษา อบรม การวิจัยค้นคว้า การให้คำแนะนำแก่นักศึกษา ให้บริการทางวิชาการแก่สังคม ทำนุบำรุงส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

 • หลักเกณฑ์การคัดเลือก :

  รอบแรก การคัดเลือกคุณสมบัติจากใบสมัคร และการสอบข้อเขียน

            รอบสอง          การนำเสนอผลงานทางวิชาการและสัมภาษณ์ (ภาษาอังกฤษ)  และ/ หรือ

  การทดสอบสอนเพื่อคัดเลือกผู้มีสิทธิในการเข้าร่วมกิจกรรมกับหน่วยงานต้นสังกัด (Shortlist Candidate)

            รอบสาม          การเข้าร่วมกิจกรรมกับหน่วยงานต้นสังกัด

                               การพิจารณาการคัดเลือกให้เป็นไปตามมติคณะกรรมการคัดเลือก

  คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

 • อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ :

  อัตราเงินเดือน   32,450.- บาท

  สวัสดิการประกันสังคม

 • หมายเหตุ :
  -
 • ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม :
  02-8002840-60 ต่อ 1006
 • เอกสารประกอบ :
  อ่านประกาศ   
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน :
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ :
 • รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก :