รายละเอียดตำแหน่งงาน

 • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร :
  อาจารย์ (การเรียนการสอน ประจำภาควิชาสังคมศาสตร์ สาขาเวชระเบียน)
 • จำนวน :
  1 อัตรา
 • ประเภทบุคคล :
  พนักงานมหาวิทยาลัย
 • สังกัด :
  คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
 • ปฏิบัติงาน :
  ภาควิชาสังคมศาสตร์
 • เปิดรับสมัคร :
  24 มิถุนายน 2562
 • ปิดรับสมัคร :
  10 ตุลาคม 2565 ( ขยายเวลารับสมัครครั้งที่ 10 )
 • ประกาศรายชื่อ :
  20 ตุลาคม 2565
 • วันที่นัดหมาย :
  -
 • วันที่รายงานตัว :
  9 ตุลาคม 2562
 • ระดับการศึกษา :
  ปริญญาเอก
 • ประสบการณ์ :
  ประสบการณ์การให้รหัสโรคทางการแพทย์ (Coder หรือ Auditor) ทำงานในโรงพยาบาล อย่างน้อย ๒ ปี
 • อายุไม่เกิน :
  35 ปีนับถึงวันที่สมัคร
 • คุณสมบัติผู้สมัคร :

  คุณสมบัติของผู้สมัคร

  ๑. คุณวุฒิปริญญาเอกจากสถาบันที่ ก.พ. หรือ สกอ. รับรอง ทั้งในประเทศและต่างประเทศ กรณีหากวุฒิการศึกษาในระดับต่าง ๆ ตามหลักสูตรการศึกษา ไม่อยู่ในเกณฑ์กำหนดของ ก.พ. ต้องมีหนังสือรับรองคุณวุฒิบุคคลเพื่อบรรจุเข้ารับราชการ และกำหนดอัตราเงินเดือนที่ควรได้รับ เป็นอำนาจหน้าที่ของ ก.พ.และสำนักงาน ก.พ.ตามนัยมาตรา๘(๑๐) และมาตรา๑๓(๑๑) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน   พ.ศ ๒๕๕๑

  ๒. คุณวุฒิปริญญาโทและปริญญาเอก วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเวชระเบียน หรือพยาบาลวิชาชีพ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

  ๓. มีประสบการณ์การให้รหัสโรคทางการแพทย์ (Coder หรือ Auditor) ทำงานในโรงพยาบาล อย่างน้อย ๒ ปี

  ๔. มีงานวิจัยที่ลงตีพิมพ์ อย่างน้อย ๑ เรื่อง ในระดับ TCI I

  ๕. มีความสามารถด้านเทศโนโลยีสารสนเทศ การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการวิเคราะห์ข้อมูล และโปรแกรมทางเวชระเบียน 

  ๖. ความรู้ ทักษะ และคุณสมบัติเพิ่มเติมเพื่อให้สามารถปฏิบัติงานให้เป็นประโยชน์ต่อหลักสูตร ภาควิชา และคณะได้อย่างมีประสิทธิผลมากขึ้น (หากผู้สมัครมีความรู้ ทักษะ และคุณสมบัติเหล่านี้จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

  ๗. อายุไม่เกิน ๓๕ ปี

  ๘. มีความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษ (ฟัง พูด อ่าน เขียน) ในระดับดี และมีหลักฐานการผ่านการทดสอบ ภาษาอังกฤษ โดยมีคะแนนดังนี้

  - IELTS (Academic Module)

  - TOEFL IBT Internet Based)

  - TOEFL ITP

  - TOEFL CBT

  - MU GRAD Test ไม่ต่ำกว่า ๘๐ คะแนน

  กรณีการทดสอบภาษาอังกฤษไม่เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด แต่เป็นไปตามเกณฑ์ดังต่อไปนี้ให้สามารถบรรจุและแต่งตั้งได้ดังนี้

                     ๑) เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกขึ้นไป และมีผลคะแนนทดสอบภาษาอังกฤษก่อนเข้าศึกษา โดยผลคะแนนทดสอบภาษาอังกฤษมากกว่าหรือเท่ากับเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด หรือ

                     ๒) เป็นผู้สำเร็จการศึกษาจากหลักสูตรที่มีการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ (หลักสูตรนานาชาติ) ในประเทศที่มีการใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาทางการ

   

 • การทดสอบภาษาอังกฤษ :
  ผ่านเกณฑ์ทดสอบภาษาอังกฤษ จะต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่าเกณฑ์อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
  IELTS(Academic Module)
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  6
  TOEFL IBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  79
  TOEFL ITP
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  550
  TOEFL CBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  213
  MU GRAD Test
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  80
 • หน้าที่ความรับผิดชอบ :

  ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการเรียน การสอน การศึกษา อบรม การวิจัยค้นคว้า การให้คำแนะนำแก่นักศึกษา ให้บริการทางวิชาการแก่สังคม ทำนุบำรุงส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

 • หลักเกณฑ์การคัดเลือก :
  •  
  •          

  รอบสอง          การนำเสนอผลงานทางวิชาการและสัมภาษณ์ (ภาษาอังกฤษ) และ/ เพื่อพิจารณา

                                 ความเหมาะสมในด้านต่าง ๆ เช่น สมรรถนะ ทัศนคติ ความสนใจ ความจริงจัง

                                 การแสดงออกมนุษยสัมพันธ์และบุคลิกภาพอื่น ๆ และ / หรือการทดสอบสอน

                                 เพื่อคัดเลือกผู้มีสิทธิ์ในการเข้าร่วมกิจกรรมกับหน่วยงานต้นสังกัด

                                 (Shortlist Candidate)

            รอบสาม          การเข้าร่วมกิจกรรมกับหน่วยงานต้นสังกัด การพิจารณาการคัดเลือกให้เป็นไป

                                 ตามมติคณะกรรมการคัดเลือก คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์

  •  
 • อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ :

  อัตราเงินเดือน   32,450.- บาท

  สวัสดิการประกันสังคม และสวัสดิการมหาวิทยาลัยมหิดล

 • หมายเหตุ :
  -
 • ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม :
  02-8002840-60 ต่อ 1006
 • เอกสารประกอบ :
  อ่านประกาศ   
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน :
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ :
 • รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก :