รายละเอียดตำแหน่งงาน

 • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร :
  นักวิชาการศึกษา (Academic Program Officer)
 • จำนวน :
  1 อัตรา
 • ประเภทบุคคล :
  พนักงานมหาวิทยาลัย
 • สังกัด :
  โครงการจัดตั้งสถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา
 • ปฏิบัติงาน :
  โครงการจัดตั้งสถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา
 • เปิดรับสมัคร :
  12 กรกฎาคม 2562
 • ปิดรับสมัคร :
  17 สิงหาคม 2563 ( ขยายเวลารับสมัครครั้งที่ 2 )
 • ประกาศรายชื่อ :
  26 สิงหาคม 2563
 • วันที่นัดหมาย :
  1 กันยายน 2563
 • วันที่รายงานตัว :
  1 กันยายน 2563
 • ระดับการศึกษา :
  ปริญญาตรีขึ้นไป
 • ประสบการณ์ :
  ตามเอกสารแนบ
 • คุณสมบัติผู้สมัคร :
  1. สำเร็จการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป
  2. ต้องมีคะแนนทดสอบภาษาอังกฤษอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ โดยยื่นผลคะแนนทดสอบฯพร้อมใบสมัคร (ผลคะแนนต้องมีอายุไม่เกิน ๒ ปีนับตั้งแต่วันที่สอบ)

  IELTS (Academic Module)            คะแนนรวมไม่ต่ำกว่า ๖ คะแนน หรือ

  TOEFL IBT (Internet Based)           คะแนนรวมไม่ต่ำกว่า ๗๐ คะแนน หรือ

  TOEFL – ITP                               คะแนนรวมไม่ต่ำกว่า ๕๕๐ คะแนน หรือ

  TOEFL – CBT                              คะแนนรวมไม่ต่ำกว่า ๒๑๓ คะแนน หรือ

  TOEIC                                        คะแนนรวมไม่ต่ำกว่า ๗๐๐ คะแนน หรือ

  MU GRAD Test                            คะแนนรวมไม่ต่ำกว่า ๘๐ คะแนน

  1. มีความรู้ความสามารถในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐาน Microsoft Office และ Internet
  2. หากมีประสบการณ์การทำงานด้านการประสานงานต่างประเทศหรือการจัดการด้านการศึกษาจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • การทดสอบภาษาอังกฤษ :
  ผ่านเกณฑ์ทดสอบภาษาอังกฤษที่มหาวิทยาลัยมหิดลกำหนด จะต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่าเกณฑ์อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
  IELTS(Academic Module)
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  6
  TOEFL IBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  70
  TOEFL ITP
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  -
  TOEFL CBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  213
  TOEIC
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  700
  MU GRAD Test
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  80
  MU GRAD PLUS
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  MU ELT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  โดยผลคะแนนการทดสอบภาษาอังกฤษต้องมีอายุไม่เกิน 2 ปี นับถึงวันยื่นใบสมัคร
 • หน้าที่ความรับผิดชอบ :
  1. ทำงานภายใต้การบริหารงานของประธานหลักสูตรฯ
  2. งานบริหารจัดการหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา การรับสมัครนักศึกษาทุน กระบวนการรับเข้านักศึกษา การจัดการเรียนการสอน
  3. เป็นตัวแทนของหลักสูตรฯในการติดต่องานกับทั้งภายในมหาวิทยาลัยมหิดลและมหาวิทยาลัยในเครือข่ายความร่วมมือ (ในภูมิภาคและเอเชียแปซิฟิค) และเครือข่ายภูมิภาคอื่นๆและกับ Global Campus Program
  4. ประสานงานด้านวิชาการเกี่ยวกับหลักสูตร กิจกรรมโครงการ การจัดการทุนการศึกษาให้สอดคล้องกับแหล่งทุนการศึกษา การประชุม กิจกรรมวิชาการ
  5. รวบรวม จัดทำรายงานการดำเนินงานภายใต้คำแนะนำของประธานหลักสูตรฯเพื่อนำส่งแก่ผู้สนับสนุนทางด้านการเงิน
  6. ประสานงานกับมหาวิทยาลัยในความร่วมมือในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก แหล่งทุนในด้านการสื่อสารโครงการ กิจกรรมโครงการ
  7. ประสานงานภายในหน่วยงาน เช่น ฝ่ายการเงิน นักวิชาการศึกษาและผู้ประสานงานนักศึกษาเกี่ยวกับกิจกรรม แผนงบประมาณและกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง
  8. ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย
 • หลักเกณฑ์การคัดเลือก :

  พิจารณาจากใบสมัครและเอกสารประกอบการสมัคร สอบข้อเขียนและการสอบสัมภาษณ์

 • อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ :

  ตามคุณวุฒิ (ปริญญาตรี ๒๐,๐๙๐ บาท / ปริญญาโท ๒๓,๔๔๐ บาท)

 • หมายเหตุ :
  -
 • ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม :
  02-441-0813-5
 • เอกสารประกอบ :
  ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน :
  ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ :
 • รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก :
  ดาวน์โหลดประกาศ