รายละเอียดตำแหน่งงาน

 • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร :
  อาจารย์ (การสอนสาขาวิชาศิลปะการละคร)
 • จำนวน :
  1 อัตรา
 • ประเภทบุคคล :
  พนักงานมหาวิทยาลัย
 • สังกัด :
  คณะศิลปศาสตร์
 • ปฏิบัติงาน :
  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป คณะศิลปศาสตร์
 • เปิดรับสมัคร :
  26 กรกฎาคม 2562
 • ปิดรับสมัคร :
  25 เมษายน 2563 ( ขยายเวลารับสมัครครั้งที่ 8 )
 • วันที่นัดหมาย :
  -
 • วันที่รายงานตัว :
  -
 • ระดับการศึกษา :
  ปริญญาโท
 • ประสบการณ์ :
  หากมีประสบการณ์การสอนในระดับอุดมศึกษาหรือเคยปฏิบัติงานกับคณะละคร จะได้รับการพิจารณา เป็นพิเศษ
 • อายุไม่เกิน :
  45 ปีนับถึงวันที่สมัคร
 • คุณสมบัติผู้สมัคร :

  คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : ได้รับคุณวุฒิระดับปริญญาโท และ/หรือปริญญาเอกด้านศิลปะการละคร (Theatre Arts)

  ความรู้ความสามารถที่ต้องการ

  1.  สามารถจัดการเรียนการสอนในรายวิชาด้านการละครได้ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ได้แก่ รายวิชา

      สุนทรียะในการละคร การละครตะวันตก ประวัติศาสตร์การละคร การเขียนบทละคร การวิเคราะห์บท

      ละคร การแปลและการดัดแปลงบทละคร ทฤษฎีการละคร และวรรณคดีบทละครตะวันตกตั้งแต่กรีก

      จนถึงยุคร่วมสมัย

  2.  สามารถแปลและดัดแปลงบทละครเวทีได้

  3.  เป็นนักปฏิบัติทางการละคร ทำงานสร้างละครเวทีด้านผู้อำนวยการ (Theatre Producer) เป็นที่ปรึกษา

   บท (Dramaturg) เป็นนักเขียนบท (Playwright) และเป็นนักแสดง (Actor) ได้

  4.  สามารถผลิตผลงานวิจัยด้านการละครได้          

  5.  หากมีประสบการณ์การสอนในระดับอุดมศึกษาหรือเคยปฏิบัติงานกับคณะละคร จะได้รับการพิจารณา

      เป็นพิเศษ

 • การทดสอบภาษาอังกฤษ :
  ผ่านเกณฑ์ทดสอบภาษาอังกฤษ จะต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่าเกณฑ์อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
  IELTS(Academic Module)
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  6
  TOEFL IBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  79
  TOEFL ITP
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  550
  TOEFL CBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  213
  MU GRAD Test
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  80
 • หน้าที่ความรับผิดชอบ :

  ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

             1. จัดการเรียนการสอนรายวิชาด้านการละคร หรือวิชาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

             2. ผลิตและตีพิมพ์ผลงานวิจัยด้านการละคร

             3. ให้บริการทางวิชาการด้านการละครแก่หน่วยงานภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยมหิดล

             4. มีส่วนร่วมในการทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรม

             5. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

  หน้าที่ความรับผิดชอบตำแหน่ง อาจารย์

              ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการเรียนการสอน การศึกษา การอบรม และการวิจัยค้นคว้าในสาขาวิชาการ และวิชาชีพชั้นสูง การให้คำปรึกษาแนะนำแก่นักศึกษา ทั้งในระดับปริญญาบัณฑิต และบัณฑิตศึกษา การให้บริการวิชาการแก่สังคม การทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง หรือปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมาย

   

 • หลักเกณฑ์การคัดเลือก :

  รายละเอียดการสอบ

         1. สอบข้อเขียนวิชาความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่งโดยใช้ภาษาไทย

         2. สอบสอน และสอบสัมภาษณ์โดยใช้ภาไทย

  กำหนดการสอบ

        1. สอบสอนและสอบสัมภาษณ์ ในวันอังคารที่ 10 กันยายน 2562 เวลา 9.00-12.00 น.

        2. สอบข้อเขียน ความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง ในวันอังคารที่ 10 กันยายน 2562 เวลา 13.00-16.00 น. 

  หมายเหตุ กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

   

   

 • อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ :

  อัตราเงินเดือน :     คุณวุฒิปริญญาโท   27,040 บาท

                               คุณวุฒิปริญญาเอก  32,450 บาท

  สวัสดิการ : ประกันสังคม    

 • หมายเหตุ :
  หากผู้สมัครยื่นเอกสารไม่ครบถ้วนตามที่ระบุในประกาศรับสมัคร จะไม่ได้รับการพิจารณาเอกสาร
 • ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม :
  02-441-4401 - 1714
 • เอกสารประกอบ :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน :
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ :
 • รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก :