รายละเอียดตำแหน่งงาน

 • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร :
  นักกิจกรรมบำบัด
 • จำนวน :
  ๑ อัตรา
 • ประเภทบุคคล :
  พนักงานมหาวิทยาลัย (ชื่อส่วนงาน)
 • สังกัด :
  ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก
 • ปฏิบัติงาน :
  งานกิจกรรมบำบัด
 • เปิดรับสมัคร :
  9 สิงหาคม 2562
 • ปิดรับสมัคร :
  31 สิงหาคม 2562
 • วันที่นัดหมาย :
  -
 • วันที่รายงานตัว :
  -
 • ระดับการศึกษา :
  ปริญญาตรี
 • ประสบการณ์ :
  -
 • คุณสมบัติผู้สมัคร :

  ๑. คุณวุฒิระดับปริญญาตรีวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขากิจกรรมบำบัด และได้รับใบประกอบวิชาชีพกิจกรรมบำบัด

  ๒. สามารถให้การรักษาทางกิจกรรมบำบัดได้อย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ

 • การทดสอบภาษาอังกฤษ :
  ผ่านเกณฑ์ทดสอบภาษาอังกฤษ จะต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่าเกณฑ์อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
  IELTS(Academic Module)
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  3
  TOEFL IBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  29
  TOEFL ITP
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  390
  TOEFL CBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  90
  TOEIC
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  400
  MU GRAD Test
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  36
  MU ELT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  56
 • หน้าที่ความรับผิดชอบ :

   

  ๑. ให้บริการตรวจประเมินและรักษาทางกิจกรรมบำบัดแก่ผู้ป่วยในและผู้ป่วยนอกตามที่แพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟูและแพทย์อื่น ๆ ส่งปรึกษา ดังนี้

      ๑.๑ ให้บริการผู้ป่วยที่มีปัญหาทางด้านการเคลื่อนไหวในผู้ป่วยบาดเจ็บทางมือ

      ๑.๒ กระตุ้นการทำงานของกล้ามเนื้อปาก ลิ้น ให้เหมาะสำหรับการกลืนและการพูดในผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง

      ๑.๓ ให้การรักษาด้านกิจกรรมการเคลื่อนไหว เน้นทางด้านการทำงานของมือ โดยประเมินการทำงานของมือ และให้การรักษาทางกิจกรรมบำบัด

     ๑.๔ ฝึกให้ผู้ป่วยช่วยเหลือตนเองในการทำกิจวัตรประจำวัน

     ๑.๕ กระตุ้นการรับรู้แก่ผู้ป่วยหลอดเลือดสมอง

     ๑.๖ ฟื้นฟูความสามารถของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองให้กลับไปประกอบอาชีพได้ หรือแนะนำอาชีพ และเตรียมทักษะพื้นฐานที่จำเป็นต่อการประกอบอาชีพ

    ๑.๗ พิจารณาและประดิษฐ์กายอุปกรณ์พยุงข้อและประดิษฐ์ดัดแปลงอุปกรณ์ช่วย

    ๑.๘ ออกแบบและดัดแปลงสภาพบ้านให้เหมาะสมกับสภาพความพิการของผู้ป่วย

    ๑.๙ ให้บริการเด็กทั้งผู้ป่วยในและผู้ป่วยนอกที่มีปัญหาด้านการเคลื่อนไหว การรับรู้ การเรียนรู้ มีความบกพร่องทางด้านสติปัญญา มีปัญหาทางด้านการรับรู้ความรู้สึก มีปัญหาเกี่ยวกับพฤติกรรม โดยวิธีการทางกิจกรรมบำบัด

   ๑.๑๐ กระตุ้นพัฒนาการในเด็กด้านพฤติกรรมการดูด - การกลืน และการออกเสียงเบื้องต้น

   ๑.๑๑ ให้ความรู้แก่ผู้ป่วยเกี่ยวกับวิธีการรักษาทางกิจกรรมบำบัด ประโยชน์ที่ได้จากการรักษา รวมทั้งป้องกันความพิการ และอาการแทรกซ้อนต่าง ๆ ได้

   ๑.๑๒ เข้าประชุมกลุ่มผู้รักษาทางเวชศาสตร์ฟื้นฟูร่วมกับสหวิชาชีพ และเข้าร่วมประชุมในงานกิจกรรมบำบัด ง่รระหว่างหน่วยงาน

   ๑.๑๓ ดูแลผู้ป่วยแทนนักกิจกรรมบำบัดที่ลาราชการ

  ๒. จัดทำและเข้าร่วมโครงการสัมมนา อบรม และบริการชุมชนต่าง ๆ ที่จัดขึ้นโดยฝ่ายเวชศาสตร์ฟื้นฟู และหน่วยงานอื่น ๆ 

  ๓. เป็นกรรมการในโครงการต่าง ๆ ของฝ่ายเวชศาสตร์ฟื้นฟู และในศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก

  ๔. จัดทำโครงการวิจัย เพื่อผลิตงานวิจัยทที่ส่งเสริมองค์ความรู้ด้านต่าง ๆ

  ๕. ควบคุมดูแลฝึกปฏิบัติทางคลินิกของนักศึกษากิจกรรมบำบัด

  ๖. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมมาย

 • หลักเกณฑ์การคัดเลือก :

  ๑. สอบความรู้ความสามารถทั่วไป

  ๒. สอบความรู้เฉพาะตำแหน่งด้านกิจกรรมบำบัด

  ๓. สอบสัมภาษณ์

 • อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ :

  อัตราเงินเดือน ๒๐,๐๙๐ บาท

 • หมายเหตุ :
  -
 • ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม :
  028496600 ต่อ 4333
 • เอกสารประกอบ :
  อ่านประกาศ   
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน :
  อ่านประกาศ   
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ :
  อ่านประกาศ   
 • รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก :