รายละเอียดตำแหน่งงาน

 • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร :
  นักวิชาการพัสดุ (งานบริหาร)
 • จำนวน :
  1 อัตรา
 • ประเภทบุคคล :
  พนักงานมหาวิทยาลัย (ชื่อส่วนงาน)
 • สังกัด :
  สถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม
 • ปฏิบัติงาน :
  สถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม
 • เปิดรับสมัคร :
  5 กันยายน 2562
 • ปิดรับสมัคร :
  30 กันยายน 2562
 • วันที่นัดหมาย :
  13 พฤศจิกายน 2562
 • วันที่รายงานตัว :
  -
 • ระดับการศึกษา :
  เทียบเท่าปริญญาตรี
 • ประสบการณ์ :
  หากมีประสบการณ์ในการจัดซื้อจัดจ้างผ่านระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement: e-GP) จะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ
 • คุณสมบัติผู้สมัคร :
  1. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไปทุกสาขา หากมีคุณวุฒิในสาขาวิชาทางบัญชีหรือการเงินจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
  2. มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ โดยมีผลการสอบ TOEIC ไม่น้อยกว่า 400 คะแนนและเป็นผลการสอบที่มีระยะเวลาไม่เกิน 2 ปี นับถึงวันยื่นใบสมัคร
  3. มีความรู้ทางด้านการพัสดุ หรือโปรแกรมเกี่ยวกับระบบบัญชี
  4. มีความรู้และเข้าใจเกี่ยวกับพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
  5. มีความรู้ความเข้าใจในกฎ ระเบียบ และข้อบังคับของมหาวิทยาลัยมหิดลที่ใช้ในการปฏิบัติงานในหน้าที่ด้านพัสดุและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
  6. มีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาและคอมพิวเตอร์ โปรแกรม Microsoft office และ Internet ได้เป็นอย่างดี
  7. มีความรู้ความสามารถในการศึกษาและจัดการข้อมูล วิเคราะห์ปัญหา และสรุปเหตุผล
  8. มีทักษะการสื่อสาร มีจิตบริการ มีทัศนคติที่ดีต่อการทำงาน มีความทุ่มเทในการปฏิบัติงาน และบริหารงานในหน้าที่ความรับผิดชอบได้ มีมนุษยสัมพันธ์และสามารถทำงานเป็นทีมร่วมกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี
  9. มีความสามารถในการติดต่อประสานงานได้เป็นอย่างดี
  10. สามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้เป็นอย่างดี
  11. หากมีประสบการณ์ในการจัดซื้อจัดจ้างผ่านระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement: e-GP) จะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ
 • การทดสอบภาษาอังกฤษ :
  ผ่านเกณฑ์ทดสอบภาษาอังกฤษ จะต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่าเกณฑ์อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
  IELTS(Academic Module)
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  3
  TOEFL IBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  29
  TOEFL ITP
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  390
  TOEFL CBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  90
  TOEIC
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  400
  MU GRAD Test
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  36
  MU ELT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  56
 • หน้าที่ความรับผิดชอบ :
  1. บริหารงานระบบจัดซื้อจัดจ้างในระบบ MU-ERP (PR, PO, IM ในส่วนของการตรวจรับ) ของสถาบัน
  2. บริหารงานในระบบวัสดุคงคลังในระบบ MU-ERP (IM ในส่วนของการเบิกจ่ายวัสดุ) พร้อมจัดทำรายงานประจำเดือน
  3. ดำเนินการบริหารสัญญาตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล และมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง และเก็บรักษาสัญญาต่างๆ
  4. ตรวจสอบครุภัณฑ์ของสถาบันให้ตรงกับความเป็นจริง และปรับปรุงฐานข้อมูล ทะเบียนครุภัณฑ์ ทะเบียนคุมวัสดุในระบบ MU-ERP
  5. บริหารการเบิก-จ่ายวัสดุ และจัดทำคู่มือการเบิกวัสดุของสถาบัน
  6. บริหารจัดการตรวจนับวัสดุคงเหลือประจำปี พร้อมจัดทำรายงานผล
  7. เก็บรวบรวมข้อมูล วางแผนและรายงานแผนการจัดซื้อ จัดจ้าง
  8. ให้คำปรึกษา แนะนำ ตอบปัญหา ประสานงาน และจัดหาสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ ตามความต้องการของบุคลากรในสถาบันที่เกี่ยวข้องกับหน้าที่
  9. งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
 • หลักเกณฑ์การคัดเลือก :
  1. พิจารณาคุณสมบัติเบื้องต้นจากคณะกรรมการ
  2. สอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์
 • อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ :

  ตามคุณวุฒิปริญญาตรีเริ่มต้นที่ อัตราเงินเดือน 20,090 บาท

  ขึ้นอยู่กับความรู้ และประสบการณ์ตรงที่เป็นประโยชน์ในการปฏิบัติหน้าที่

 • หมายเหตุ :
  -
 • ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม :
  02-8496050
 • เอกสารประกอบ :
  ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน :
  ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ :
  ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก :
  ดาวน์โหลดประกาศ