รายละเอียดตำแหน่งงาน

 • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร :
  นักวิชาการเงินและบัญชี (การเงินที่เกี่ยวกับเงินอุดหนุนวิจัย และงานที่สำนักงานวิจัยและบริการวิชาการ)
 • จำนวน :
  1 อัตรา
 • ประเภทบุคคล :
  ลูกจ้างชั่วคราวเงินรายได้
 • สังกัด :
  คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
 • ปฏิบัติงาน :
  สำนักงานวิจัยและบริการวิชาการ
 • เปิดรับสมัคร :
  6 กันยายน 2562
 • ปิดรับสมัคร :
  5 ตุลาคม 2562
 • วันที่นัดหมาย :
  -
 • วันที่รายงานตัว :
  -
 • ระดับการศึกษา :
  ปริญญาตรี
 • ประสบการณ์ :
  ประสบการณ์ทางบัญชี และการใช้งานโปรแกรม SAP (MU-ERP) จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • คุณสมบัติผู้สมัคร :

  1.   ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรีในสาขาที่สอนในสถาบันอุดมศึกษา สาขาการบัญชี การเงินบริหารธุรกิจ         บัญชีบัณฑิต บริหารธุรกิจบัณฑิต และสาขาวิชาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

  2.   มีความสามารถในงานการเงิน การบัญชี การคลัง และการจัดทำงบประมาณอย่างเหมาะสมกับการปฏิบัติงานในหน้าที่

  3.   มีความรู้ในงานพัสดุ โดยรับผิดชอบในการจัดหาพัสดุให้กับโครงการวิจัยและบริการวิชาการ

  4.   มีความรู้ความเข้าใจในกฎ ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานในหน้าที่ เช่น ข้อบังคับเกี่ยวกับการเงิน การคลังและพัสดุ

  5.   มีความรู้ความสามารถในการใช้งานคอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดี เช่น Microsoft Office, Internet ฯลฯ

  6.   มีความรู้เรื่องการจัดระบบฐานข้อมูล การสืบค้นข้อมูล และสามารถจัดทำข้อมูลสรุปและรายงานผลได้

  7.   มีความละเอียดรอบคอบ มีความซื่อสัตย์ ปฏิบัติงานด้วยความโปร่งใส มีระเบียบวินัยในตนเอง         มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มีความสามารถในการเรียนรู้เพิ่มเติมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของการปฏิบัติงานเพื่อองค์กร

  8.   มีวุฒิภาวะในการตัดสินใจ สามารถคิด วิเคราะห์ปัญหา สรุปเหตุผล และเสนอแนวทางการแก้ไขปัญหาได้เป็นอย่างดี

  9.   มีทัศนคติที่ดีในการปฏิบัติงาน มีจิตใจบริการ กระตือรือร้น พร้อมทั้งทุ่มเทให้งานและมีความรับผิดชอบในการทำงานเพื่อให้งานเสร็จทันตามกำหนด

  10. มีความสามารถในการติดต่อประสานงานและมีทักษะในการสื่อสาร

  11. หากมีประสบการณ์ทำงานในหน่วยงานระดับมหาวิทยาลัย/ สถาบันอุดมศึกษา/ งานการเงินและบัญชี จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

  12. หากมีประสบการณ์ทางบัญชี และการใช้งานโปรแกรม SAP (MU-ERP) จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

  13. หากผ่านการทดสอบภาษาอังกฤษที่มหาวิทยาลัยกำหนดอย่างใดอย่างหนึ่ง จะได้รับการพิจารณา   เป็นพิเศษ

   

 • การทดสอบภาษาอังกฤษ :
  ผ่านเกณฑ์ทดสอบภาษาอังกฤษ จะต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่าเกณฑ์อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
  IELTS(Academic Module)
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  3
  TOEFL IBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  29
  TOEFL ITP
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  390
  TOEFL CBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  90
  TOEIC
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  400
  MU GRAD Test
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  36
  MU ELT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  56
 • หน้าที่ความรับผิดชอบ :

  1. ดูแลการรับและจ่ายเงินที่เกี่ยวกับเงินอุดหนุนการวิจัย และการให้บริการรับทำวิจัยและให้บริการทางวิชาการ

  2.   ควบคุมและตรวจสอบการใช้จ่ายเงินเกี่ยวกับเงินอุดหนุนการวิจัย และการให้บริการรับทำวิจัยและให้บริการทางวิชาการ

  3.   จัดทำบัญชีรายได้และค่าใช้จ่ายของโครงการวิจัย การให้บริการรับทำวิจัยและให้บริการทางวิชาการ รวมทั้งดำเนินการด้านภาษีต่าง ๆ ให้ถูกต้องและครบถ้วน

  4.   จัดเก็บรักษาเอกสารหลักฐานการดำเนินงานของโครงการวิจัย การให้บริการรับทำวิจัยและให้บริการทางวิชาการ และการเบิกจ่ายไว้เพื่อตรวจสอบ

  5.   ควบคุมดูแลการดำเนินการโครงการวิจัย การรับและจ่ายเงินอุดหนุนการวิจัยให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และหลักเกณฑ์ของมหาวิทยาลัยแหล่งทุน

  6.  จัดทำรายงานผลการดำเนินงาน และรายงานเกี่ยวกับการเงินของการให้บริการรับทำวิจัยและให้บริการทางวิชาการ ประจำปีงบประมาณของคณะฯ ตามแบบที่มหาวิทยาลัยกำหนด

  7.   งานการเงินและบัญชีของสำนักงานวิจัยและบริการวิชาการ

  8.   ให้คำปรึกษาและแนะนำทางการเงินและบัญชีให้กับโครงการวิจัยและบริการวิชาการ

  9.   หน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายแล้วแต่กรณี

 • หลักเกณฑ์การคัดเลือก :

  1) ภาคการสอบข้อเขียนประกอบด้วย

                                        - วิชาความรู้ความสามารถทั่วไป

                                        - วิชาความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง

                                      2) ภาคการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง ประกอบด้วย

                                         - สอบสัมภาษณ์

                                        - ผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์เข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้องค์กรของคณะฯ

                                     3) มติการพิจารณาของคณะกรรมการคัดเลือกถือเป็นอันสิ้นสุด

 • อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ :

  อัตราเงินเดือน             : ปริญญาตรี  15,000 บาท

  สวัสดิการประกันสังคม

 • หมายเหตุ :
  -
 • ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม :
  02-8002840-60 ต่อ 1006
 • เอกสารประกอบ :
  อ่านประกาศ   
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน :
  อ่านประกาศ   
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ :
  อ่านประกาศ   
 • รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก :
  อ่านประกาศ