รายละเอียดตำแหน่งงาน

 • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร :
  เจ้าหน้าที่วิจัย (คุณวุฒิปริญญาโท)
 • จำนวน :
  1 อัตรา
 • ประเภทบุคคล :
  พนักงานมหาวิทยาลัย (ชื่อส่วนงาน)
 • สังกัด :
  คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
 • ปฏิบัติงาน :
  สังกัดฝ่ายวิจัย ปฏิบัติงานที่ศูนย์เบาหวานศิริราช
 • เปิดรับสมัคร :
  23 กันยายน 2562
 • ปิดรับสมัคร :
  7 ตุลาคม 2562
 • วันที่นัดหมาย :
  18 พฤศจิกายน 2562
 • วันที่รายงานตัว :
  -
 • ระดับการศึกษา :
  ปริญญาโท
 • ประสบการณ์ :
  หากมีประสบการด้าน การเขียนโครงการวิจัย จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • อายุไม่เกิน :
  40 ปีนับถึงวันที่สมัคร
 • คุณสมบัติผู้สมัคร :

  1. ได้รับคุณวุฒิปริญญาโท วิทยาศาสตรบัณฑิต วิทยาศาสตร์สุขภาพ แพทยศาสตรบัณฑิต หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
  2. ไม่จำกัดเพศ (หากเป็นเพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารหรือได้รับการยกเว้น กรุณาแนบใบ ส.ด.8 หรือ ส.ด.43 ด้วย)
  3. มีทักษะการใช้โปรแกรมวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ SPSS การวิเคราะห์ข้อมูลได้เป็นอย่างดี
  4. เป็นผู้ไม่บกพร่องในศีลธรรม จริยธรรมอันดี ไม่ต้องโทษคดีอาญา และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามข้อ 6 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดลว่าด้วยการบริหารงานบุคคลพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2551 ประกอบกับกฎ ก.พ. ว่าด้วยโรค พ.ศ.2553
   

 • การทดสอบภาษาอังกฤษ :
  ผ่านเกณฑ์ทดสอบภาษาอังกฤษ จะต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่าเกณฑ์อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
  IELTS(Academic Module)
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  3
  TOEFL IBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  29
  TOEFL ITP
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  390
  TOEFL CBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  90
  TOEIC
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  400
  MU GRAD Test
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  36
  MU ELT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  56
 • หน้าที่ความรับผิดชอบ :

  1. ร่วมทำงานวางแผน ศึกษาข้อมูล เขียนร่าง โครงการวิจัย และเลขานุการของโครงการวิจัยร่วมกับทีมอาจารย์และบุคลากรศูนย์
  2. บริหารงานโครงการวิจัยของศูนย์ที่ได้รับมอบหมาย
  3. รวบรวม วิเคราะห์ข้อมูล สถิติเกี่ยวกับโครงการวิจัย
  4. ดำเนินการโครงการวิจัยให้สำเร็จลุล่วง
   - เก็บข้อมูลผู้เป็นเบาหวาน ซักประวัติ
   - เชิญชวนผู้ป่วยเข้าร่วมโครงการวิจัย 
   - เก็บข้อมูลลงในแบบฟอร์ม
   - จัดทำเอกสาร และจัดเก็บเอกสารของโครงการ
   - rewiew ประวัติ / กรอกข้อมูล LAB
  5. ดำเนินการร่วมกับหัวหน้าโครงการวิจัยในการประสานงานและแก้ไขงานด้านต่างๆ
  6. เรียบเรียงบทความงานวิจัย Manuscript เบื้องต้น (กรณีที่สามารถทำได้)
  7. ประสานงานระหว่างอาจารย์และหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกต่างๆ
  8. งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

 • หลักเกณฑ์การคัดเลือก :

  สอบปฏิบัติ ความรู้พื้นฐานทางด้านคอมพิวเตอร์
  สอบสัมภาษณ์

 • อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ :

  1. เงินเดือน 23,440 บาท
  2. สิทธิสวัสดิการต่างๆ ตามประเภทการจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

 • หมายเหตุ :
  -
 • ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม :
  02-4198864
 • เอกสารประกอบ :
  อ่านประกาศ   
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน :
  อ่านประกาศ   
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ :
  อ่านประกาศ   
 • รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก :
  อ่านประกาศ