รายละเอียดตำแหน่งงาน

 • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร :
  พยาบาล
 • จำนวน :
  1 อัตรา
 • ประเภทบุคคล :
  พนักงานมหาวิทยาลัย (ชื่อส่วนงาน)
 • สังกัด :
  คณะทันตแพทยศาสตร์
 • ปฏิบัติงาน :
  หน่วยผู้ป่วยใน งานบริการเพื่อการเรียนการสอน โรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร์
 • เปิดรับสมัคร :
  30 กันยายน 2562
 • ปิดรับสมัคร :
  21 ตุลาคม 2562
 • วันที่นัดหมาย :
  -
 • วันที่รายงานตัว :
  28 พฤศจิกายน 2562
 • ระดับการศึกษา :
  ปริญญาตรี
 • ประสบการณ์ :
  -
 • คุณสมบัติผู้สมัคร :

  1. คุณวุฒิปริญญาพยาบาลศาสตรบัณฑิต

  2. ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพสาขาการพยาบาลชั้นหนึ่ง หรือสาขาการพยาบาลและการผดุงครรภ์ชั้นหนึ่ง

  3. มีความสามารถในการใช้โปรแกรม Microsoft Office ในระดับดี

  4. หากเป็นเพศชายต้องผ่านการเกณฑ์เกณฑ์ทหารหรือมีใบสำเนาแสดง

  วิทยฐานะว่าสำเร็จการฝึกทหาร รด. ชั้นปีที่ 3  (ใบ สด.8)

 • การทดสอบภาษาอังกฤษ :
  ผ่านเกณฑ์ทดสอบภาษาอังกฤษ จะต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่าเกณฑ์อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
  IELTS(Academic Module)
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  3
  TOEFL IBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  29
  TOEFL ITP
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  390
  TOEFL CBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  90
  TOEIC
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  400
  MU GRAD Test
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  36
  MU ELT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  56
 • หน้าที่ความรับผิดชอบ :

  1. ประเมินปัญหาและความต้องการด้านการพยาบาลและการวางแผนให้สอดคล้องกัน

  2. ให้การพยาบาลแก่ผู้ป่วยตามแผนการพยาบาลโดยสอดคล้องกับแผนการรักษา

  3. สังเกตอาการและอาการเปลี่ยนแปลงของผู้ป่วยเพื่อใช้เป็นแนวทางในการปรับแผนการพยาบาล

  4. บันทึกกิจกรรมทางการพยาบาลและอาการเปลี่ยนแปลงลงในใบบันทึก การพยาบาล

  5. รายงานหัวหน้าเวรหรือแพทย์เวรเมื่อผู้ป่วยมีอาการเปลี่ยนแปลงหรืออาการผิดปกติ

  6. ป้องกันหรือควบคุมการแพร่กระจายเชื้อ

  7. สอน สาธิต ให้คำแนะนำแก่ผู้ป่วยและครอบครัวเกี่ยวกับการดูแลตนเองขณะอยู่โรงพยาบาลและที่บ้านเพื่อป้องกันภาวะแทรกซ้อน

  8. ดูแลรักษาเครื่องมือ เครื่องใช้เวชภัณฑ์ ครุภัณฑ์ ให้เพียงพอ พร้อมใช้งาน และจัดเตรียมเวชภัณฑ์ เครื่องมือ อุปกรณ์ สำหรับการช่วยฟื้นคืนชีพให้พร้อมใช้งาน

  9. จัดเตรียมเครื่องมือ อุปกรณ์ทางการแพทย์และการพยาบาลตลอดจนเครื่องมือต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการให้มีความพร้อมก่อนการใช้งาน

 • หลักเกณฑ์การคัดเลือก :

  สอบสัมภาษณ์

 • อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ :

  อัตราเงินเดือน                             คุณวุฒิปริญญาตรี 20,090 บาท

   

  สวัสดิการและสิทธิประโยชน์        การรักษาพยาบาล (สิทธิกองทุนประกันสังคม), รักษาพยาบาลทาง     
                                                      ทันตกรรมแก่บุคลากรและครอบครัว (10,000 บาท),ตรวจสุขภาพ
                                                      ประจำปี, กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ, เงินช่วยเหลือพิเศษ ฯลฯ

 • หมายเหตุ :
  ในกรณีที่ผู้สมัครได้รับการคัดเลือก ให้ผู้สมัครนำหลักฐานการสำเร็จการศึกษาฉบับจริงมาในวันรายงานตัว เพื่อป้องกันปัญหาการแก้ไข หรือ ปลอมแปลงเอกสารคุณวุฒิการศึกษา หากพบว่าไม่ตรงกับฉบับจริงถือว่าผู้สมัครหมดสิทธิได้รับการคัดเลือก
 • ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม :
  022007572
 • เอกสารประกอบ :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน :
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ