รายละเอียดตำแหน่งงาน

 • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร :
  นักวิชาการพัฒนาคุณภาพ
 • จำนวน :
  1 อัตรา
 • ประเภทบุคคล :
  พนักงานมหาวิทยาลัย
 • สังกัด :
  กองพัฒนาคุณภาพ
 • ปฏิบัติงาน :
  ศาลายา
 • เปิดรับสมัคร :
  1 ตุลาคม 2562
 • ปิดรับสมัคร :
  30 ตุลาคม 2562
 • วันที่นัดหมาย :
  28 พฤศจิกายน 2562
 • วันที่รายงานตัว :
  2 ธันวาคม 2562
 • ระดับการศึกษา :
  ปริญญาโท
 • ประสบการณ์ :
  ตามเอกสารแนบ
 • อายุไม่เกิน :
  40 ปีนับถึงวันที่สมัคร
 • คุณสมบัติผู้สมัคร :
  1. ได้รับคุณวุฒิปริญญาโททางด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ สถิติ คอมพิวเตอร์หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
  2. อายุไม่เกิน ๔๐ ปี นับถึงวันที่สมัคร (หากเป็นเพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้วหรือได้รับการยกเว้น)
  3. มีความรู้ความสามารถในการติดต่อประสานงาน ใจบริการ อดทน เสียสละและมีความคิดสร้างสรรค์
  4. มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษการสื่อสารได้ในระดับดีและต้องมีคะแนนทดสอบภาษาอังกฤษอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ โดยเป็นผลการสอบที่มีระยะเวลาไม่เกิน ๒ ปี นับถึงวันยื่นใบสมัคร (แนบผลคะแนน ณ วันที่สมัคร) หากไม่มีผลคะแนนดังกล่าว มหาวิทยาลัยจะไม่พิจารณาใบสมัคร

                          IELTS (Academic Module) คะแนนรวมไม่ต่ำกว่า ๓ คะแนน หรือ

                          TOEFL-IBT (Internet Based) คะแนนรวมไม่ต่ำกว่า ๒๙ คะแนน หรือ

                          TOEFL-ITP คะแนนรวมไม่ตำกว่า ๓๙๐ คะแนน หรือ

                          TOEFL-CBT คะแนนรวมไม่ต่ำกว่า ๙๐ คะแนน หรือ

                          TOEIC คะแนนรวมไม่ต่ำกว่า ๔๐๐ คะแนน หรือ

                          MU GRAD Test คะแนนรวมไม่ต่ำกว่า ๓๖ คะแนน

                          MU-ELT คะแนนรวมไม่ต่ำกว่า ๕๖ คะแนน

  1. สามารถปฏิบัติงานนอกสถานที่และนอกเวลาราชการได้
  2. มีความรู้เรื่องระบบฐานข้อมูล (Database System) สามารถวิเคราะห์ ออกแบบระบบการทำงานและพัฒนาระบบการทำงานได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ
  3. หากมีประสบการณ์ทำงานด้านการพัฒนาคุณภาพจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • การทดสอบภาษาอังกฤษ :
  ผ่านเกณฑ์ทดสอบภาษาอังกฤษ จะต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่าเกณฑ์อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
  IELTS(Academic Module)
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  3
  TOEFL IBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  29
  TOEFL ITP
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  390
  TOEFL CBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  90
  TOEIC
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  400
  MU GRAD Test
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  36
  MU ELT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  56
 • หน้าที่ความรับผิดชอบ :

  ๑)               ปฏิบัติงานด้านประกันคุณภาพการศึกษา ประสานงานกับส่วนงานต่างๆในการรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาคุณภาพ การบริหารจัดการความเสี่ยงและการจัดการความรู้

                    ๒)   พัฒนาระบบจัดเก็บเอกสารประกันคุณภาพการศึกษา รายงานผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด

                    ๓)   ดำเนินการจัดประชุม อบรม สัมมนา เพื่อสนับสนุนกิจกรรมการพัฒนาคุณภาพของมหาวิทยาลัย

                    ๔)   ปฏิบัติหน้าที่เลขานุการตรวจประเมินส่วนงาน/ หลักสูตร

                    ๕)  ปฏิบัติงานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

 • หลักเกณฑ์การคัดเลือก :

  พิจารณาคุณสมบัติตามความเห็นของคณะกรรมการเพื่อสอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์

 • อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ :

  ปริญญาโท ๒๓,๔๔๐ บาท

 • หมายเหตุ :
  -
 • ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม :
  02-849-6000
 • เอกสารประกอบ :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน :
  อ่านประกาศ   
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ :
  อ่านประกาศ   
 • รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก :
  อ่านประกาศ