รายละเอียดตำแหน่งงาน

 • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร :
  พนักงานรักษาความปลอดภัย
 • จำนวน :
  2 อัตรา
 • ประเภทบุคคล :
  ลูกจ้างชั่วคราวเงินรายได้
 • สังกัด :
  คณะทันตแพทยศาสตร์
 • ปฏิบัติงาน :
  หน่วยรักษาความปลอดภัยและจราจร งานกายภาพและสิ่งแวดล้อม สำนักงานคณบดี
 • เปิดรับสมัคร :
  27 กันยายน 2562
 • ปิดรับสมัคร :
  18 ตุลาคม 2562
 • วันที่นัดหมาย :
  -
 • วันที่รายงานตัว :
  -
 • ระดับการศึกษา :
  ประถมศึกษา
 • ประสบการณ์ :
  -
 • อายุไม่เกิน :
  45 ปีนับถึงวันที่สมัคร
 • คุณสมบัติผู้สมัคร :

  1. การศึกษาระดับชั้นประถมศึกษาตอนปลาย-ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย

  2. เพศชาย (ต้องผ่านการเกณฑ์เกณฑ์ทหารหรือมีใบสำเนาแสดงวิทยฐานะว่าสำเร็จการฝึกทหาร รด. ชั้นปีที่ 3  

  (ใบ สด.8)

  3. อายุ 23 – 45 ปี นับจนถึงวันปิดรับสมัคร

  4. หากมีประสบการณ์ทำงานเกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัยจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

  5. มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง

  6. สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้

 • การทดสอบภาษาอังกฤษ :
  ไม่ใช้ผลการทดสอบ
 • หน้าที่ความรับผิดชอบ :

  1. ดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของบุคลากรและผู้มารับบริการ

  2. บริหารจัดการเวรยามดูแลทรัพย์สินของคณะฯ ให้ปลอดภัยและดูแลความเรียบร้อยภายในคณะฯ

  3. อำนวยความสะดวกทางด้านการจราจรภายในคณะฯ

  4. เฝ้าระวังความปลอดภัยในพื้นที่ของคณะฯ

 • หลักเกณฑ์การคัดเลือก :

  สอบสัมภาษณ์, ทดสอบสมรรถนะทางร่างกาย, ทดลองปฏิบัติงานโดยไม่ได้รับค่าตอบแทน เป็นเวลา 2 วัน

 • อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ :

  อัตราเงินเดือน                       8,690 บาท เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว 1,500 บาท

  สวัสดิการและสิทธิประโยชน์       - การรักษาพยาบาล (สิทธิกองทุนประกันสังคม)

                                                    - รักษาพยาบาลทางทันตกรรมแก่บุคลากรและครอบครัว (10,000 บาท)                                                                     - ตรวจสุขภาพประจำปี

                                                    - ฯลฯ

  กำหนด วัน เวลา และสถานที่ทำการสอบคัดเลือก

  วันจันทร์ ที่ 28 ตุลาคม 2562

  • สอบสัมภาษณ์
   เวลา 09.30 - 12.00 น. ณ ห้อง B10 ชั้น 16 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา
 • หมายเหตุ :
  ในกรณีที่ผู้สมัครได้รับการคัดเลือก ให้ผู้สมัครนำหลักฐานการสำเร็จการศึกษาฉบับจริงมาในวันรายงานตัว เพื่อป้องกันปัญหาการแก้ไข หรือ ปลอมแปลงเอกสารคุณวุฒิการศึกษา หากพบว่าไม่ตรงกับฉบับจริงถือว่าผู้สมัครหมดสิทธิได้รับการคัดเลือก
 • ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม :
  022007572
 • เอกสารประกอบ :
  ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน :
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ :
  ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก :