รายละเอียดตำแหน่งงาน

 • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร :
  นักสุขศึกษา
 • จำนวน :
  3 อัตรา
 • ประเภทบุคคล :
  พนักงานมหาวิทยาลัย (ชื่อส่วนงาน)
 • สังกัด :
  คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
 • ปฏิบัติงาน :
  ศูนย์เบาหวานศิริราช
 • เปิดรับสมัคร :
  7 ตุลาคม 2562
 • ปิดรับสมัคร :
  21 ตุลาคม 2562
 • วันที่นัดหมาย :
  25 พฤศจิกายน 2562
 • วันที่รายงานตัว :
  -
 • ระดับการศึกษา :
  ปริญญาตรี
 • ประสบการณ์ :
  หากมีประสบการเกี่ยวข้อกับตำแหน่ง จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • อายุไม่เกิน :
  35 ปีนับถึงวันที่สมัคร
 • คุณสมบัติผู้สมัคร :

  1. ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต วิทยาศาสตร์สุขภาพ หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
  2. ไม่จำกัดเพศ (หากเป็นเพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารหรือได้รับการยกเว้น กรุณาแนบใบ ส.ด.8 หรือ ส.ด.43 ด้วย)
  3. เป็นผู้ไม่บกพร่องในศีลธรรม จริยธรรมอันดี ไม่ต้องโทษคดีอาญา และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามข้อ 6 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดลว่าด้วยการบริหารงานบุคคลพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2551 ประกอบกับกฎ ก.พ. ว่าด้วยโรค พ.ศ.2553

 • การทดสอบภาษาอังกฤษ :
  ผ่านเกณฑ์ทดสอบภาษาอังกฤษ จะต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่าเกณฑ์อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
  IELTS(Academic Module)
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  3
  TOEFL IBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  29
  TOEFL ITP
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  390
  TOEFL CBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  90
  TOEIC
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  400
  MU GRAD Test
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  36
  MU ELT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  56
 • หน้าที่ความรับผิดชอบ :

  1. วางแผนกิจกรรมและจัดกิจกรรม/โครงการ เพื่อพัฒนาการให้บริการ/การวิจัย/การศึกษา ที่เกี่ยวข้องกับโรคเบาหวาน รวมทั้งจัดเก็บข้อมูลและติดตามประเมินผล
  2. ตรวจสอบประวัติการรักษาผู้ป่วยก่อนเข้ารับบริการ (Review SiIT) ติดตามผลการรักษาที่เกี่ยวข้อง
  3. เก็บข้อมูลผู้เป็นเบาหวานสำหรับงานวิจัย (ซักประวัติ/ลงทะเบียนผู้เป็นเบาหวาน)
  4. ถ่ายภาพจอประสาทตา
  5. ตรวจประเมินคัดกรองภาวะแทรกซ้อนจากโรคเบาหวาน ประเมินการส่งต่อรักษาในหน่วยงานต่างๆ และติดตามผู้ป่วยอย่างต่อเนื่อง
  6. ให้คำแนะนำ/ความรู้/การให้บริการแก่ผู้ป่วย
  7. ประสานงานการประชุมเครือข่ายวิจัยเบาหวานภายในโรงพยาบาลศิริราช
  8. งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

 • หลักเกณฑ์การคัดเลือก :

  สอบข้อเขียน ความรู้ด้านเบาหวาน และพื้นฐานทางด้านคอมพิวเตอร์
  สอบสัมภาษณ์

 • อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ :

  1. เงินเดือน 20,090 บาท
  2. สิทธิสวัสดิการต่างๆ ตามประเภทการจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล 

 • หมายเหตุ :
  -
 • ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม :
  02-4198864
 • เอกสารประกอบ :
  อ่านประกาศ   
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน :
  อ่านประกาศ   
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ :
  อ่านประกาศ   
 • รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก :
  อ่านประกาศ