รายละเอียดตำแหน่งงาน

 • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร :
  พนักงานสถานที่
 • จำนวน :
  ๒ อัตรา
 • ประเภทบุคคล :
  ลูกจ้างชั่วคราวเงินรายได้
 • สังกัด :
  คณะวิศวกรรมศาสตร์
 • ปฏิบัติงาน :
  งานบริหารทั่วไป สำนักงานคณบดี คณะวิศวกรรมศาสตร์
 • เปิดรับสมัคร :
  2 ตุลาคม 2562
 • ปิดรับสมัคร :
  31 ตุลาคม 2562 ( ขยายเวลารับสมัครครั้งที่ 1 )
 • วันที่นัดหมาย :
  18 พฤศจิกายน 2562
 • วันที่รายงานตัว :
  -
 • ระดับการศึกษา :
  ประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้น
 • ประสบการณ์ :
  หากมีประสบการณ์ด้านดูแลและทำความสะอาด จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • คุณสมบัติผู้สมัคร :

  ๑. ได้รับคุณวุฒิมัธยมศึกษาปีที่ ๓
  ๒. เพศ ชาย หญิง อายุไม่เกิน ๔๕ ปีบริบูรณ์ (เพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว)
  ๓. หากมีประสบการณ์ด้านดูแลและทำความสะอาด จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
  ๔. มีสุขภาพร่างการแข็งแรง
  ๕. ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรม จริยธรรมอันดี และไม่ต้องโทษคดีอาญา

  ***การสมัครและการยื่นใบสมัคร

  ให้ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือกขอและยื่นใบสมัครได้ที่ งานทรัพยากรบุคคล ชั้น ๑ อาคาร ๑ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๖.๐๐ น. ในวันราชการ หรือ Download ใบสมัครได้ที่ http://www.mahidol.ac.th/muthai/ หรือ  https://www.eg.mahidol.ac.th/office/hr/index.php (หัวข้อแบบฟอร์ม) และส่งใบสมัครพร้อมหลักฐานการสมัครทางไปรษณีย์ โดยวงเล็บมุมซอง “สมัครงาน” ไปที่ งานทรัพยากรบุคคล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ๒๕/๒๕ ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม ๗๓๑๗๐ หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ งานทรัพยากรบุคคล โทร. ๐๒-๘๘๙-๒๑๓๘ ต่อ ๖๐๗๕-๗๖

      *** เอกสารและหลักฐานที่ต้องนำมายื่นพร้อมใบสมัคร

   ๑ รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก และไม่ใส่แว่นตาดำ ขนาด ๑ นิ้ว จำนวน ๑ รูป

   ๒ สำเนาประกาศนียบัตรหรือหนังสือรับรองซึ่งได้รับอนุมัติจากผู้มีอำนาจว่าเป็นผู้สำเร็จการศึกษาครบถ้วนตามหลักสูตรแล้ว ๑ ฉบับ พร้อมนำฉบับจริงมาแสดงด้วย

  ๓ สำเนาใบแสดงผลการศึกษา (Transcript) ๑ ฉบับ พร้อมนำฉบับจริงมาแสดงด้วย

  ๔ สำเนาทะเบียนบ้าน และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน อย่างละ ๑ ฉบับ

  ๕ หลักฐานอื่นๆ เช่น ใบทหารกองเกิน ใบเปลี่ยนชื่อ- สกุล ทะเบียนสมรส ๑ ฉบับ

   ***การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก วัน เวลา และสถานที่ทำการคัดเลือก

  รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก วัน  เวลา  และสถานที่ทำการคัดเลือกจะประกาศให้ทราบในวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ณ http://www.op.mahidol.ac.th/orpr/E-Recruitment หรือhttps://www.eg.mahidol.ac.th/egmu/

 • การทดสอบภาษาอังกฤษ :
  ไม่ใช้ผลการทดสอบ
 • หน้าที่ความรับผิดชอบ :

  ๑. ดูแลเปิด - ปิดสำนักงาน  ทำความสะอาดทรัพย์สิน และบริเวณสถานที่ที่ได้รับมอบหมาย
  ๒. รับ - ส่ง เอกสารทั้งในและนอกคณะฯ
  ๓. ช่วยจัดสถานที่ เช่น จัดห้องประชุม ยกโต๊ะ เก้าอื้
  ๔. ปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมาย

 • หลักเกณฑ์การคัดเลือก :

  ๑. สอบปฏิบัติ
  ๒. สอบสัมภาษณ์

 • อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ :

  อัตราเงินเดือน  ๘,๖๙๐ บาท + เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว เดือนละ ๑,๕๐๐ บาท

 • หมายเหตุ :
  -
 • ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม :
  ๐-๒๘๘๙-๒๑๓๘ ต่อ ๖๐๗๐-๗๖
 • เอกสารประกอบ :
  ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน :
  ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ :
 • รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก :
  ดาวน์โหลดประกาศ