รายละเอียดตำแหน่งงาน

 • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร :
  นักวิชาการศึกษา (งานทะเบียนและประมวลผล )
 • จำนวน :
  1 อัตรา
 • ประเภทบุคคล :
  พนักงานมหาวิทยาลัย (ชื่อส่วนงาน)
 • สังกัด :
  กองบริหารการศึกษา
 • ปฏิบัติงาน :
  ศาลายา
 • เปิดรับสมัคร :
  3 ตุลาคม 2562
 • ปิดรับสมัคร :
  18 ตุลาคม 2562
 • วันที่นัดหมาย :
  21 พฤศจิกายน 2562
 • วันที่รายงานตัว :
  2 ธันวาคม 2562
 • ระดับการศึกษา :
  ปริญญาตรี
 • ประสบการณ์ :
  ตามเอกสารแนบ
 • อายุไม่เกิน :
  35 ปีนับถึงวันที่สมัคร
 • คุณสมบัติผู้สมัคร :
  1. ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขา
  2. อายุไม่เกิน ๓๕ ปีบริบูรณ์ นับถึงวันที่สมัคร (หากเป็นเพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว หรือมีใบแสดงวิทยฐานะว่าสำเร็จการฝึกทหาร รด. ชั้นปีที่ ๓ – ใบสด.๘)
  3. มีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษระดับดี โดยต้องยื่นหลักฐานการผ่านการทดสอบภาษาอังกฤษอย่างใดอย่างหนึ่ง ซึ่งมีอายุไม่เกิน ๒ ปี นับถึงวันที่สมัคร โดยมีผลคะแนนไม่ต่ำกว่าเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด ดังนี้

  - คะแนน IELTS (Academic Module) ไม่ต่ำกว่า ๔

  - คะแนน TOEFL IBT (Internet Based) ไม่ต่ำกว่า ๔๐ คะแนน

  - คะแนน TOEFL-ITP ไม่ต่ำกว่า ๔๓๓ คะแนน

  - คะแนน TOEFL-CBT ไม่ต่ำกว่า ๑๒๐ คะแนน

  - คะแนน TOEIC ไม่ต่ำกว่า ๕๐๐ คะแนน

  - คะแนน MU GRAD Test ไม่ต่ำกว่า ๔๘ คะแนน

  - คะแนน MU-ELT ไม่ต่ำกว่า ๗๐ คะแนน

  หากไม่มีผลคะแนนดังกล่าว มหาวิทยาลัยจะไม่พิจารณาใบสมัคร

  1. มีความรู้ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Office และ Internet ได้ในระดับดี
  2. มีความสามารถในการใช้ภาษาไทยและภาษาอังกฤาเพื่อการสื่อสารได้เป็นอย่างดี
  3. มีความสามารถในการคิด วิเคราะห์ สังเคราะห์ความรู้โดยนำมาประยุกต์ใช้ในการทำงานได้เป็นอย่างดี
  4. มีทักษะในการติดต่อประสานงานและมีความสามารถทำงานเป็นทีมได้เป็นอย่างดี
  5. มีจิตบริการ (Service Mind) กระตือรือร้น ขยัน มุ่งมั่น อดทน เสียสละ มีความละเอียดรอบคอบในการทำงานได้เป็นอย่างดี
  6. สามารถทำงานภายใต้ภาวะกดดันได้เป็นอย่างดี
 • การทดสอบภาษาอังกฤษ :
  ผ่านเกณฑ์ทดสอบภาษาอังกฤษ จะต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่าเกณฑ์อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
  IELTS(Academic Module)
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  3
  TOEFL IBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  29
  TOEFL ITP
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  390
  TOEFL CBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  90
  TOEIC
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  400
  MU GRAD Test
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  36
  MU ELT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  56
 • หน้าที่ความรับผิดชอบ :
  1. ปฏิบัติงานด้านประมวลผลการศึกษา จัดทำเอกสารสำคัญทางการศึกษา ตรวจสอบคุณวุฒิผู้สำเร็จการศึกษา จัดทำเอกสารเข้าที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยมหิดล งานพิธีพระราชทานปริญญาบัตรและอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
  2. ปฏิบัติงานโครงการต่างๆภายในกองบริหารการศึกษา
  3. ปฏิบัติงานจัดประชุม อบรม สัมมนาเพื่อสนับสนุนกิจกรรมของกองบริหารการศึกษา
  4. จัดทำรายงาน นำเสนอรายงานต่อที่ประชุมได้
  5. ปฏิบัติงาน ณ Mahidol University Student, Academic and International Service (MUSAIS)
  6. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
 • หลักเกณฑ์การคัดเลือก :

  พิจารณาคุณสมบัติตามความเห็นของคณะกรรมการเพื่อสอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์

 • อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ :

  คุณวุฒิปริญญาตรี ๒๐,๐๙๐ บาท

 • หมายเหตุ :
  -
 • ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม :
  02-849-6000
 • เอกสารประกอบ :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน :
  อ่านประกาศ   
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ :
  อ่านประกาศ   
 • รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก :
  อ่านประกาศ