รายละเอียดตำแหน่งงาน

 • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร :
  นักประชาสัมพันธ์
 • จำนวน :
  1 อัตรา
 • ประเภทบุคคล :
  ลูกจ้างชั่วคราวเงินรายได้
 • สังกัด :
  คณะเภสัชศาสตร์
 • ปฏิบัติงาน :
  งานวิเทศสัมพันธ์และประชาสัมพันธ์
 • เปิดรับสมัคร :
  4 ตุลาคม 2562
 • ปิดรับสมัคร :
  18 ตุลาคม 2562
 • วันที่นัดหมาย :
  -
 • วันที่รายงานตัว :
  -
 • ระดับการศึกษา :
  ปริญญาตรี
 • ประสบการณ์ :
  -
 • อายุไม่เกิน :
  35 ปีนับถึงวันที่สมัคร
 • คุณสมบัติผู้สมัคร :

  1. อายุไม่เกิน 35 ปี
  2. เพศชาย/ หญิง (ถ้าเป็นเพศชายต้องพ้นราชการทหารแล้ว) 
  3. วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า ๒.๗๕ สาขานิเทศศาสตร์ นิเทศศิลป์ วิจิตรศิลป์ ศิลปกรรมศาสตร์ วารสารศาสตร์ สื่อสารมวลชน การออกแบบสื่อ หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบ/การสื่อสาร/ สื่อสารมวลชน/ เทคโนโลยีสื่อสารมวลชน
  4. มีทักษะและความสามารถในการออกแบบงานกราฟฟิคต่างๆ และการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อการออกแบบกราฟฟิค อาทิ Photoshop, Illustrator, Infographic ได้เป็นอย่างดี สำหรับการผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ต่างๆ ทั้งสื่อวีดิทัศน์ สื่อออนไลน์ สื่อสิ่งพิมพ์ สื่อสมัยใหม่ และหากมีทักษะในการใช้โปรแกรม Adobe Premiere จะได้รับการพิจาราเป็นพิเศษ
  5. มีทักษะและความสามารถในการสร้างและผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ สื่อวีดิทัศน์ สื่อออนไลน์ สื่อสิ่งพิมพ์ สื่อสมัยใหม่ รวมทั้งการถ่ายภาพ ติดต่อประสานงานสื่อมวลชน และจัดกิจกรรมสื่อมวลชนสัมพันธ์ วานแผนและจัดการประชุมวิชาการ และกิจกรรมอีเว้นท์ต่างๆ เพื่อส่งเสริมและเผยแพร่ภาพลักษณ์องค์กร
  6. มีทักษะในการใช้ภาษาเพื่อการสื่อสาร การเขียนข่าว และ/หรือ บทความ ด้วยภาษาและรูปแบบการสื่อสารที่ถูกต้องเหมาะสม
  7. มีความรับผิดชอบ มนุษยสัมพันธ์และบุคลิกภาพดี ใจรักบริการ ละเอียดรอบคอบ กระตือรือร้น เรียนรู้สิ่งใหม่ อดทน สามารถทำงานภายใต้ความกดดันได้ ทำงานร่วมกับผู้อื่นเป็นทีมงานได้ และสามารถปฏิบัติงานให้สำเร็จลุล่วงได้ด้วยตนเอง
  8. มีความสามารถในการสื่อสารภาษาไทยได้อย่างเหมาะสมเพื่อการติดต่อประสานงาน และมีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ ด้านการฟัง พูด อ่าน เขียน ในระดับดีหรือสามารถสื่อสารได้
  9. มีทักษะในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐาน เช่น Microsoft Word/ Excel/ PowerPoint และการสืบค้นข้อมูลผ่าน Internet รวมทั้งสื่อสังคมออนไลน์ (Social Media) และอุปกรณ์สำนักงานต่างๆ ได้เป็นอย่างดี
  10. มีความสามารถในการวางแผนเพื่อประชาสัมพันธ์เชิงรุก ตลอดจนสามารถคัดเลือก รวบรวม และวิเคราะห์ข้อมูลหรือสารสนเทศ เพื่อการเผยแพร่ให้สื่อมวลชนได้เป็นอย่างดี
  11. หากมีประสบการณ์การทำงานด้านการออกแบบงานกราฟฟิค ประชาสัมพันธ์ สื่อสารองค์กร หรือสื่อสารมวลชน จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
  12. มีความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษระดับพอใช้ และมีผลคะแนนตามเกณฑ์ที่กำหนด
  ทั้งนี้ โปรดแนบผลคะแนน ณ วันที่สมัคร หากไม่มีผลคะแนนดังกล่าวจะไม่พิจารณาใบสมัคร (ผลคะแนนสอบภาษาอังกฤษมีอายุไม่เกิน 2 ปี นับถึงวันที่ยื่นใบสมัคร)

 • การทดสอบภาษาอังกฤษ :
  ผ่านเกณฑ์ทดสอบภาษาอังกฤษ จะต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่าเกณฑ์อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
  IELTS(Academic Module)
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  3
  TOEFL IBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  29
  TOEFL ITP
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  390
  TOEFL CBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  90
  TOEIC
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  400
  MU GRAD Test
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  36
  MU ELT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  56
 • หน้าที่ความรับผิดชอบ :

  1. ปฏิบัติหน้าที่หลักในการออกแบบและจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ในรูปแบบต่างๆ เพื่อการสื่อสารภายในองค์กรและภายนอกองค์กร เช่น สื่อประชาสัมพันธ์อิเล็กทรอนิกส์/ออนไลน์ผ่านอินเทอร์เน็ตและอินทราเน็ต สื่อสิ่งพิมพ์ประเภทต่างๆ อาทิ จุลสาร วารสาร เอกสาร แผ่นพับ รวมทั้งสื่อวีดีทัศน์ สื่อสังคมออนไลน์ และสื่อประชาสัมพันธ์สมัยใหม่อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ภาษา และรูปแบบการสื่อสารที่เหมาะสมและถูกต้อง
  2. ดำเนินการคัดสรร สรรหา เข้าถึงแหล่งข้อมูลข่าวสาร และรวบรวมข้อมูล ข่าวสาร กิจกรรม ภารกิจการดำเนินงาน รางวัล ผลงานวิจัยต่างๆ ของคณะเภสัชศาสตร์ เพื่อนำมาคัดกรอง เขียนข่าว สรุปความ วิเคราะห์ สังเคราะห์ก่อนดำเนินการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารไปสู่กลุ่มเป้าหมายในรูปแบบต่างๆ ที่เหมาะสม 
  3. ดำเนินการหรือร่วมจัดการประชุมวิชาการ อภิปราย แถลงข่าว สัมมนา นิทรรศการ เพื่อประชาสัมพันธ์และสื่อสารไปสู่กลุ่มเป้าหมายทั้งภายในและภายนอกคณะเภสัชศาสตร์ ทั้งในระดับชาติและนานาชาติ หรือดำเนินการประสานงานการจัดกิจกรรมทั้งภายในและภายนอกคณะเภสัชศาสตร์ เพื่อให้เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กำหนดไว้ พร้อมทั้งประเมินผลการดำเนินงานการประชาสัมพันธ์ โดยนำผลที่ได้มาปรับปรุงและพัฒนาไปสู่การวางแผนการประชาสัมพันธ์ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
  4. ดำเนินการและร่วมศึกษานโยบาย วัตถุประสงค์ พันธกิจ วิสัยทัศน์ของคณะเภสัชศาสตร์ เพื่อนำมาวิเคราะห์และวางแผนเกี่ยวกับการดำเนินงานการประชาสัมพันธ์เชิงรุก รวมทั้งให้บริการข้อมูล วางแผนงาน โครงการ การประชุมวิชาการ และกิจกรรมประชาสัมพันธ์ เพื่อสร้างการรับรู้ การจดจำ สร้างความน่าเชื่อถือให้เกิดทัศนคติที่ดีอันจะนำไปสู่ภาพลักษณ์ที่ดีและความร่วมมือระหว่างองค์กร หรือปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา และรายงานความคืบหน้าในการดำเนินงานและปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นต่อผู้บังคับบัญชาตามลำดับขั้น
  5. รวบรวมข้อมูลและจัดเก็บข้อมูล สถิติ สารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับภาระงาน รวมทั้งปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

 • หลักเกณฑ์การคัดเลือก :

  สอบข้อเขียน/ สอบสัมภาษณ์


  *สอบข้อเขียน   วันที่ 29 ตุลาคม 2562 เวลา 9.00-12.00 น.
  *สอบสัมภาษณ์ วันที่ 29 ตุลาคม 2562 เวลา 14.00-15.00 น.

 • อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ :

  ๑๕,ooo บาท
  สวัสดิการ : ประกันสังคม เงินรางวัลประจำปี เงินช่วยเหลือพิเศษคณะเภสัชศาสตร์ เงินค่าตอบแทนพิเศษจากการประเมินผลการปฏิบัติงาน
   

 • หมายเหตุ :
  -
 • ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม :
  02-3547503, 096-8123739
 • เอกสารประกอบ :
  อ่านประกาศ   
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน :
  อ่านประกาศ   
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ :
  อ่านประกาศ   
 • รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก :