รายละเอียดตำแหน่งงาน

 • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร :
  สัตวแพทย์
 • จำนวน :
  1 อัตรา
 • ประเภทบุคคล :
  พนักงานมหาวิทยาลัย (ชื่อส่วนงาน)
 • สังกัด :
  คณะสัตวแพทยศาสตร์
 • ปฏิบัติงาน :
  ศูนย์ตรวจวินิจฉัยทางการสัตวแพทย์
 • เปิดรับสมัคร :
  7 ตุลาคม 2562
 • ปิดรับสมัคร :
  15 พฤศจิกายน 2562
 • วันที่นัดหมาย :
  26 พฤศจิกายน 2562
 • วันที่รายงานตัว :
  -
 • ระดับการศึกษา :
  ปริญญาตรี
 • ประสบการณ์ :
  ไม่ระบุ
 • คุณสมบัติผู้สมัคร :

  1. เพศหญิง/ชาย (เพศชาย ต้องผ่านการเกณฑ์ทหารหรือได้รับการยกเว้น)

  2. คุณวุฒิสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต และมีใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์จากสัตวแพทยสภา

  3. สามารถปฏิบัติงานทางพยาธิวิทยา อาทิ การชันสูตรซาก การวินิจฉัยทางมหพยาธิวิทยา จุลพยาธิวิทยา และเซลล์วิทยาได้

  4. ถ้ามีประสบการณ์ในงานทางพยาธิวิทยามาก่อน จะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ

  5. มีความรู้ และทักษะในการสื่อสารภาษาอังกฤษอยู่ในเกณฑ์ดี และผ่านเกณฑ์ทดสอบภาษาอังกฤษตามที่มหาวิทยาลัยมหิดลกำหนด

  6. สามารถปฏิบัติงานนอกสถานที่ และนอกเวลาราชการได้

   

 • การทดสอบภาษาอังกฤษ :
  ผ่านเกณฑ์ทดสอบภาษาอังกฤษ จะต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่าเกณฑ์อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
  IELTS(Academic Module)
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  3
  TOEFL IBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  29
  TOEFL ITP
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  390
  TOEFL CBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  90
  TOEIC
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  400
  MU GRAD Test
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  36
  MU ELT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  56
 • หน้าที่ความรับผิดชอบ :

  ปฏิบัติงานทางพยาธิวิทยา เช่น การชันสูตรซาก การวินิจฉัยทางมหพยาธิวิทยา จุลพยาธิวิทยา และเซลล์วิทยา

 • หลักเกณฑ์การคัดเลือก :

  สอบข้อเขียน สอบสัมภาษณ์

 • อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ :

  24,140.- บาท

 • หมายเหตุ :
  -
 • ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม :
  02-4415242 ต่อ 1417
 • เอกสารประกอบ :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน :
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ