รายละเอียดตำแหน่งงาน

 • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร :
  เจ้าหน้าที่วิจัย
 • จำนวน :
  1 อัตรา
 • ประเภทบุคคล :
  พนักงานมหาวิทยาลัย
 • สังกัด :
  ศูนย์สัตว์ทดลองแห่งชาติ
 • ปฏิบัติงาน :
  งานบริการวิชาการ
 • เปิดรับสมัคร :
  9 ตุลาคม 2562
 • ปิดรับสมัคร :
  25 ตุลาคม 2562
 • วันที่นัดหมาย :
  4 พฤศจิกายน 2562
 • วันที่รายงานตัว :
  17 ธันวาคม 2562
 • ระดับการศึกษา :
  ปริญญาโท
 • ประสบการณ์ :
  0
 • คุณสมบัติผู้สมัคร :

  1.  ได้รับคุณวุฒิวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์ทั่วไป

  2.  เพศชายหรือหญิง (ถ้าเป็นเพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว)

  3.  มีความรู้ ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์อย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงาน

  4.  มีความรู้ ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ ระดับคะแนน  TOEIC ไม่ต่ำกว่า 550 คะแนน และต้องไม่ หมดอายุ ณ วันที่ยื่นใบสมัคร

  5.  สามารถปฏิบัติงานนอกเวลาราชการและวันหยุดได้

 • การทดสอบภาษาอังกฤษ :
  ผ่านเกณฑ์ทดสอบภาษาอังกฤษที่มหาวิทยาลัยมหิดลกำหนด จะต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่าเกณฑ์อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
  IELTS(Academic Module)
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  TOEFL IBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  TOEFL ITP
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  TOEFL CBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  TOEIC
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  550
  MU GRAD Test
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  MU ELT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
 • หน้าที่ความรับผิดชอบ :

             1. ปฏิบัติงานด้านการวิจัย ศึกษา รวบรวม วิเคราะห์ข้อมูล สถิติเกี่ยวกับเรื่องที่จะทำการวิจัย

             2. วางแผนและประสานงานการจัดการระบบตามหลักการ OECD GLP ของศูนย์สัตว์ทดลอง

             3. กำหนดตารางการตรวจสอบ ทวนสอบเอกสารระบบตามหลักการ OECD GLP ตลอดจนการปฏิบัติงานตรวจสอบ และแก้ไขปัญหาในการตรวจสอบ

             4. ค้นคว้าข้อมูล และ Update กฎหมายและมาตรฐานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับหลักการ OECD GLP และทำการสื่อสารให้กับผู้ที่ เกี่ยวข้องรับทราบ

             5. ประสานงานการขอรับรองเป็นหน่วยงานศึกษาวิจัย/พัฒนาที่ไม่ได้ทดลองในคน ตามหลักการ OECD GLP

             6. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

 • หลักเกณฑ์การคัดเลือก :

       พิจารณาจากคุณสมบัติตามใบสมัคร สอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์

 • อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ :

  อัตราเงินเดือน    :  23,440 บาท

 • หมายเหตุ :
  -
 • ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม :
  02 441 9342 ต่อ 103
 • เอกสารประกอบ :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ