รายละเอียดตำแหน่งงาน

 • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร :
  นักวิชาการโภชนาการ
 • จำนวน :
  1 อัตรา
 • ประเภทบุคคล :
  พนักงานมหาวิทยาลัย (ชื่อส่วนงาน)
 • สังกัด :
  คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
 • ปฏิบัติงาน :
  ฝ่ายโภชนาการ
 • เปิดรับสมัคร :
  18 ตุลาคม 2562
 • ปิดรับสมัคร :
  18 พฤศจิกายน 2562
 • วันที่นัดหมาย :
  7 มกราคม 2563
 • วันที่รายงานตัว :
  -
 • ระดับการศึกษา :
  ปริญญาตรี
 • ประสบการณ์ :
  หากมีประสบการณ์ด้านอาหารและโภชนาการ จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • อายุไม่เกิน :
  30 ปีนับถึงวันที่สมัคร
 • คุณสมบัติผู้สมัคร :

  1. ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาอาหารและโภชนาการ, สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาอาหารและโภชนาการ, สหเวชศาสตร์ สาขาโภชนาการและการกำหนดอาหาร. คหกรรมศาสตร์ สาขาอาหารและโภชนาการ หรือโภชนาการชุมชน หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
  2. ไม่จำกัดเพศ (หากเป็นเพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารหรือได้รับการยกเว้น กรุณาแนบใบ ส.ด.8 หรือ ส.ด.43 ด้วย)
  3. มีหนังสือรับรองงานด้านโภชนาการในโรงพยบาลมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี หรือผ่านการฝึกงานในโรงพยาบาลไม่น้อยกว่า 250-300 ชั่วโมง
  4. มีทักษะ ความชำนาญด้านอาหารและโภชนาการ และสามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Office ได้เป็นอย่างดี
  5. เป็นผู้ไม่บกพร่องในศีลธรรม จริยธรรมอันดี ไม่ต้องโทษคดีอาญา และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามข้อ 6 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดลว่าด้วยการบริหารงานบุคคลพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2551 ประกอบกับกฎ ก.พ. ว่าด้วยโรค พ.ศ.2553

 • การทดสอบภาษาอังกฤษ :
  ผ่านเกณฑ์ทดสอบภาษาอังกฤษ จะต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่าเกณฑ์อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
  IELTS(Academic Module)
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  3
  TOEFL IBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  29
  TOEFL ITP
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  390
  TOEFL CBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  90
  TOEIC
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  400
  MU GRAD Test
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  36
  MU ELT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  56
 • หน้าที่ความรับผิดชอบ :

  1. ประเมินภาวะโภชนาการและให้คำปรึกษาด้านโภชนาการและโภชนบำบัด
  2. สอนและเผยแพร่ความรู้ด้านโภชนาการและโภชนบำบัด จัดทำเอกสาร
  3. คำนวณและกำหนดสารอาหารให้กับผู้ป่วยตามคำสั่งแพทย์
  4. ควบคุมการเตรียมการผลิตอาหารผู้ป่วย ให้ถูกต้องตามหลักโภชนาการและคำสั่งในการรักษาผู้ป่วย
  5. ควบคุมและจัดสำรับอาหารผู้ป่วยให้ถูกต้องตามคำสั่งแพทย์
  6. จัดเก็บข้อมูล ผลลัพธ์ การดำเนินงาน สถิติจำนวนการให้บริการ จัดทำรายงานผลการดำเนินงานของการบริการอาหารสำหรับผู้ป่วย
  7. เข้าร่วมในทีมพัฒนาคุณภาพของหน่วยงานและสามารถปฏิบัติงานเป็นกะได้

 • หลักเกณฑ์การคัดเลือก :

  สอบข้อเขียน ความรู้ด้านโภชนบำบัด โภชนบริการ โภชนศาสตร์ประยุกต์
  สอบสัมภาษณ์

 • อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ :

  1. เงินเดือน 20,090 บาท
  2. สิทธิสวัสดิการต่างๆ ตามประเภทการจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล 
  3. ค่าเวร

 • หมายเหตุ :
  -
 • ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม :
  02-4198864
 • เอกสารประกอบ :
  อ่านประกาศ   
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน :
  อ่านประกาศ   
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ :
  อ่านประกาศ   
 • รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก :