รายละเอียดตำแหน่งงาน

 • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร :
  นักวิชาการศึกษา (Program coordinator)
 • จำนวน :
  1 อัตรา
 • ประเภทบุคคล :
  พนักงานมหาวิทยาลัย (ชื่อส่วนงาน)
 • สังกัด :
  โครงการจัดตั้งสถาบันสิทธิมนุษยชนศึกษา
 • ปฏิบัติงาน :
  โครงการจัดตั้งสถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา
 • เปิดรับสมัคร :
  11 ตุลาคม 2562
 • ปิดรับสมัคร :
  31 ตุลาคม 2562
 • วันที่นัดหมาย :
  6 ธันวาคม 2562
 • วันที่รายงานตัว :
  -
 • ระดับการศึกษา :
  ปริญญาตรีขึ้นไป
 • ประสบการณ์ :
  ตามเอกสารแนบ
 • คุณสมบัติผู้สมัคร :
  1. สำเร็จการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป
  2. ต้องมีคะแนนทดสอบภาษาอังกฤษอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ โดยยื่นผลคะแนนทดสอบฯพร้อมใบสมัคร (ผลคะแนนต้องมีอายุไม่เกิน ๒ ปีนับตั้งแต่วันที่สอบ)

  IELTS (Academic Module)            คะแนนรวมไม่ต่ำกว่า ๓ คะแนน หรือ

  TOEFL IBT (Internet Based)           คะแนนรวมไม่ต่ำกว่า ๒๙ คะแนน หรือ

  TOEFL – ITP                               คะแนนรวมไม่ต่ำกว่า ๓๙๐ คะแนน หรือ

  TOEFL – CBT                              คะแนนรวมไม่ต่ำกว่า ๙๐ คะแนน หรือ

  TOEIC                                        คะแนนรวมไม่ต่ำกว่า ๔๐๐ คะแนน หรือ

  MU GRAD Test                            คะแนนรวมไม่ต่ำกว่า ๓๖ คะแนน

  1. มีความรู้ความสามารถในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐาน Microsoft Office และ Internet
  2. มีความละเอียดรอบคอบ ขยัน อดทนและเรียนรู้สิ่งใหม่ๆได้ดี

  หากมีความรู้และประสบการณ์ในการประสานงานหลักสูตรบัณฑิตศึกษาจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

 • การทดสอบภาษาอังกฤษ :
  ผ่านเกณฑ์ทดสอบภาษาอังกฤษ จะต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่าเกณฑ์อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
  IELTS(Academic Module)
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  3
  TOEFL IBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  29
  TOEFL ITP
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  390
  TOEFL CBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  90
  TOEIC
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  400
  MU GRAD Test
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  36
  MU ELT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  56
 • หน้าที่ความรับผิดชอบ :
  1. ประสานงานการจัดการเรียนการสอนของหลักสูตร ระหว่างหลักสูตร บัณฑิตวิทยาลัย นักศึกษา อาจารย์หรือผู้เชี่ยวชาญภายนอก และมหาวิทยาลัยในความร่วมมือ และให้บริการที่เกี่ยวเนื่องกับการจัดการเรียนการสอน
  2. ประสานงานและดำเนินการประชาสัมพันธ์หลักสูตรร่วมกับมหาวิทยาลัยในความร่วมมือ ดำเนินขั้นตอนต่างๆ เกี่ยวกับการคัดเลือกและการรับนักศึกษา
  3. ประสานงานและจัดทำเอกสารเรื่องการสอบวิทยานิพนธ์ของนักศึกษา ให้เป็นไปตามเกณฑ์ของมหาวิทยาลัยมหิดลและมหาวิทยาลัยในความร่วมมือ
  4. ประสานงานและจัดทำโครงการและเอกสารการเงินที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนการสอนของหลักสูตร
  5. ประสานงานกับมหาวิทยาลัยในความร่วมมือ ในเรื่องการลงทะเบียน การติดตามความคืบหน้าของนักศึกษา การโอนถ่ายหน่วยกิต การจบการศึกษา
  6. รวบรวมและจัดระบบข้อมูลหรือเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการประเมินคุณภาพการเรียนการสอนและการพัฒนาหลักสูตร
  7. ประสานงานกิจกรรมพิเศษที่เกี่ยวกับการเรียนการสอน เช่น การจัดประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษา การจัดการศึกษาภาคสนาม การประสานงานกับองค์กรที่รับนักศึกษาฝึกงาน
  8. ปฏิบัติงานอื่นของโครงการจัดตั้งสถาบันฯ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
 • หลักเกณฑ์การคัดเลือก :

  พิจารณาจากใบสมัครและเอกสารประกอบการสมัคร สอบข้อเขียนและการสอบสัมภาษณ์

 • อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ :

  ตามคุณวุฒิ (ปริญญาตรี ๒๐,๐๙๐ บาท / ปริญญาโท ๒๓,๔๔๐ บาท)

 • หมายเหตุ :
  -
 • ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม :
  02-441-0813-5 ต่อ 1104
 • เอกสารประกอบ :
  ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน :
  ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ :
  ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก :