รายละเอียดตำแหน่งงาน

 • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร :
  เจ้าหน้าที่ทรัพย์สินทางปัญญา (งานถ่ายทอดเทคโนโลยีเชิงพาณิชย์)
 • จำนวน :
  2 อัตรา
 • ประเภทบุคคล :
  พนักงานมหาวิทยาลัย (ชื่อส่วนงาน)
 • สังกัด :
  สถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม
 • ปฏิบัติงาน :
  อาคารสำนักงานอธิการบดี ชั้น 2
 • เปิดรับสมัคร :
  17 ตุลาคม 2562
 • ปิดรับสมัคร :
  1 พฤศจิกายน 2562
 • วันที่นัดหมาย :
  13 พฤศจิกายน 2562
 • วันที่รายงานตัว :
  -
 • ระดับการศึกษา :
  ปริญญาตรีขึ้นไป
 • ประสบการณ์ :
  หากมีความรู้ด้านกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาหรือมีใบอนุญาตตัวแทนสิทธิบัตรจะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ
 • คุณสมบัติผู้สมัคร :
  1. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป ด้านสาขาวิทยาศาสตร์ และวิศวกรรมศาสตร์
  2. มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมสำเร็จรูป Microsoft Word /Excel/PowerPoint  ได้ในระดับดี
  3. มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ โดยมีผลการสอบ TOEIC ไม่น้อยกว่า 400 คะแนน และเป็นผลการสอบที่มีระยะเวลาไม่เกิน 2 ปีนับถึงวันยื่นใบสมัคร
  4. มีทักษะการสื่อสาร มีจิตบริการ มีทัศนคติที่ดีต่อการทำงาน มีความทุ่มเทในการปฏิบัติงาน และบริหารงานในหน้าที่  ความรับผิดชอบได้เป็นอย่างดี
  5. หากมีความรู้ด้านกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาหรือมีใบอนุญาตตัวแทนสิทธิบัตรจะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ
 • การทดสอบภาษาอังกฤษ :
  ผ่านเกณฑ์ทดสอบภาษาอังกฤษ จะต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่าเกณฑ์อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
  IELTS(Academic Module)
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  3
  TOEFL IBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  29
  TOEFL ITP
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  390
  TOEFL CBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  90
  TOEIC
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  400
  MU GRAD Test
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  36
  MU ELT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  56
 • หน้าที่ความรับผิดชอบ :
  1. ประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อรับ-ส่งข้อมูล เอกสารที่จำเป็นเพื่อใช้ประกอบการดำเนินการด้านการคุ้มครองจดทะเบียน ถ่ายทอดเทคโนโลยี และจัดสรรผลประโยชน์งานวิจัยและทรัพย์สินทางปัญญาของมหาวิทยาลัย   
  2. จัดทำเอกสาร คำขอรับสิทธิบัตร/ อนุสิทธิบัตร หรือรายงานที่จำเป็นต่อการดำเนินการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาและถ่ายทอดเทคโนโลยี
  3. จัดทำฐานข้อมูลการจดทะเบียนคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา และฐานข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการถ่ายทอดเทคโนโลยีอย่างเป็นระบบ รวมถึงจัดทำทะเบียนการเบิกใช้เอกสารต่างๆ เพื่อป้องกันการสูญหาย และเพื่อให้เป็นไปตามกฎระเบียบของมหาวิทยาลัย
  4. บริหารจัดการด้านเอกสารเข้า - ออกของงานถ่ายทอดเทคโนโลยีเชิงพาณิชย์
  5. ร่างพิมพ์หนังสือโต้ตอบที่เกี่ยวข้อง
  6. ปฏิบัตังิานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
 • หลักเกณฑ์การคัดเลือก :
  1. พิจารณาคุณสมบัติเบื้องต้นจากคณะกรรมการ
  2. สอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์

   

 • อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ :

  ตามคุณวุฒิปริญญาตรี เริ่มต้นที่อัตราเงินเดือน  20,090 บาท หรือ
  ตามคุณวุฒิปริญญาโท เริ่มต้นที่อัตราเงินเดือน 23,440 บาท

  ขึ้นอยู่กับความรู้ และประสบการณ์ตรงที่เป็นประโยชน์ในการปฏิบัติหน้าที่

 • หมายเหตุ :
  -
 • ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม :
  02-849-6050
 • เอกสารประกอบ :
  ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน :
  ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ :
  ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก :
  ดาวน์โหลดประกาศ