รายละเอียดตำแหน่งงาน

 • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร :
  เจ้าหน้าที่บริหารสินทรัพย์ทางความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรม (งานถ่ายทอดเทคโนโลยีเชิงพาณิชย์)
 • จำนวน :
  1 อัตรา
 • ประเภทบุคคล :
  พนักงานมหาวิทยาลัย (ชื่อส่วนงาน)
 • สังกัด :
  สถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม
 • ปฏิบัติงาน :
  อาคารสำนักงานอธิการบดี ชั้น 2
 • เปิดรับสมัคร :
  17 ตุลาคม 2562
 • ปิดรับสมัคร :
  1 พฤศจิกายน 2562
 • วันที่นัดหมาย :
  13 พฤศจิกายน 2562
 • วันที่รายงานตัว :
  -
 • ระดับการศึกษา :
  ปริญญาตรีขึ้นไป
 • ประสบการณ์ :
  มีประสบการณ์การทำงานโครงการในการพัฒนาธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัย นวัตกรรมและงานที่ปรึกษาทางด้านการตลาด
 • คุณสมบัติผู้สมัคร :
  1. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป ด้านวิทยาศาสตร์ วิศกรรมศาสตร์ หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
  2. มีประสบการณ์การทำงานโครงการในการพัฒนาธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัย นวัตกรรมและงานที่ปรึกษาทางด้านการตลาด
  3. มีความรู้ความสามารถด้านกระบวนการวิจัยอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่
  4. มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ โดยมีผลการสอบ TOEIC ไม่น้อยกว่า 400 คะแนนและเป็นผลการสอบที่มีระยะเวลาไม่เกิน 2 ปี นับถึงวันยื่นใบสมัคร
  5. มีความรู้ความสามารถในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำนักงาน เช่น Microsoft Office เป็นต้น
  6. มีทักษะการสื่อสาร  มีจิตบริการ มีทัศนคติที่ดีต่อการทำงาน มีความทุ่มเทในการปฏิบัติงาน และบริหารงานในหน้าที่ความรับผิดชอบได้เป็นอย่างดี 
  7. มีมนุษยสัมพันธ์และสามารถทำงานเป็นทีมร่วมกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี
  8. สามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้เป็นอย่างดี
 • การทดสอบภาษาอังกฤษ :
  ผ่านเกณฑ์ทดสอบภาษาอังกฤษ จะต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่าเกณฑ์อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
  IELTS(Academic Module)
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  3
  TOEFL IBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  29
  TOEFL ITP
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  390
  TOEFL CBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  90
  TOEIC
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  400
  MU GRAD Test
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  36
  MU ELT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  56
 • หน้าที่ความรับผิดชอบ :
  1. ให้คำปรึกษาทางธุรกิจ การตลาด การบริหารโครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรมแก่ส่วนงานของมหาวิทยาลัย
  2. วิเคราะห์ความเป็นไปได้ในการถ่ายทอดเทคโนโลยี ประเมินมูลค่าทรัพย์สินทางปัญญา เทคโนโลยีและนวัตกรรม ดำเนินการถ่ายทอดเทคโนโลยี เจรจาและประสานความร่วมมือกับภาคเอกชน
  3. ดำเนินการนำทรัพย์สินทางปัญญา เทคโนโลยีและนวัตกรรมของมหาวิทยาลัยไปใช้ประโยชน์ในรูปแบบที่เหมาะสม
  4. ประชาสัมพันธ์และอำนวยความสะดวกในการให้ข้อมูลผลงานวิจัยและนวัตกรรมแก่ภาคเอกชน
  5. เก็บรักษาข้อมูลที่เป็นความลับทางธุรกิจในการทำความร่วมมือกับภาคเอกชน และรักษาความลับในผลงานวิจัยและนวัตกรรมของมหาวิทยาลัย
  6. รวบรวมผลงานวิจัยและนวัตกรรมเสนอผู้บริหารและภาคเอกชนอย่างเหมาะสม
  7. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
 • หลักเกณฑ์การคัดเลือก :
  1. พิจารณาคุณสมบัติเบื้องต้นจากคณะกรรมการ
  2. สอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์
 • อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ :

  ตามคุณวุฒิปริญญาตรี เริ่มต้นที่อัตราเงินเดือน 20,090 บาท หรือ

  ตามคุณวุฒิปริญญาโท เริ่มต้นที่อัตราเงินเดือน  23,440 บาท

  ขึ้นอยู่กับความรู้ และประสบการณ์ตรงที่เป็นประโยชน์ในการปฏิบัติหน้าที่

 • หมายเหตุ :
  -
 • ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม :
  02-849-6050
 • เอกสารประกอบ :
  ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน :
  ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ :
  ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก :
  ดาวน์โหลดประกาศ