รายละเอียดตำแหน่งงาน

 • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร :
  อาจารย์ (การสอนสาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น)
 • จำนวน :
  1 อัตรา
 • ประเภทบุคคล :
  พนักงานมหาวิทยาลัย
 • สังกัด :
  คณะศิลปศาสตร์
 • ปฏิบัติงาน :
  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป คณะศิลปศาสตร์
 • เปิดรับสมัคร :
  17 ตุลาคม 2562
 • ปิดรับสมัคร :
  6 มีนาคม 2563 ( ขยายเวลารับสมัครครั้งที่ 3 )
 • วันที่นัดหมาย :
  1 เมษายน 2563
 • วันที่รายงานตัว :
  -
 • ระดับการศึกษา :
  ปริญญาโท
 • ประสบการณ์ :
  หากมีประสบการณ์ด้านการสอนภาษาญี่ปุ่น จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • อายุไม่เกิน :
  50 ปีนับถึงวันที่สมัคร
 • คุณสมบัติผู้สมัคร :

  คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

  1.    ได้รับคุณวุฒิ ระดับปริญญาโท (กำลังทำวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาเอก) หรือปริญญาเอก สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น การสอนภาษาญี่ปุ่น หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง

  2. มีผลการสอบภาษาอังกฤษตามข้อใดข้อหนึ่งดังนี้  (สำหรับคุณวุฒิปริญญาเอก ตำแหน่งอาจารย์)

                     - IELTS (Academic Module) คะแนนรวมไม่ต่ำกว่า 6 คะแนน หรือ

                     - TOEFL - iBT (Internet Based) ไม่ต่ำกว่า 79 หรือ

                     - TOEFL - ITP ไม่ต่ำกว่า 550 คะแนน หรือ        

                     - TOEFL - CBT ไม่ต่ำกว่า 213 คะแนน หรือ

                     - MU GRAD Test 80 คะแนน

            และเป็นผลการสอบที่มีระยะเวลาไม่เกิน 2 ปี นับถึงวันยื่นใบสมัคร (แนบผลคะแนน ณ วันที่สมัคร) หากไม่มี

            ผลคะแนนดังกล่าว คณะฯ จะไม่พิจารณาใบสมัคร

  3. มีผลการสอบภาษาอังกฤษตามข้อใดข้อหนึ่งดังนี้  (สำหรับคุณวุฒิปริญญาโท ตำแหน่งผู้ช่วยอาจารย์)

     -TOEIC 400 คะแนนขึ้นไป หรือ

     - IELTS (Academic Module) ระดับ 3 ขึ้นไป หรือ

    - TOEFL - iBT (Internet Based) 29 คะแนนขึ้นไป หรือ

    - TOEFL - ITP 390 คะแนนขึ้นไป หรือ

    - TOEFL - CBT 90 คะแนนขึ้นไป หรือ

    - MU GRAD Test 36 คะแนนขึ้นไป

           และเป็นผลการสอบที่มีระยะเวลาไม่เกิน 2 ปี นับถึงวันยื่นใบสมัคร (แนบผลคะแนน ณ วันที่สมัคร) หากไม่มี

           ผลคะแนนดังกล่าว คณะฯ จะไม่พิจารณาใบสมัคร

       4. มีประสบการณ์การสอนภาษาญี่ปุ่นอย่างน้อย 1 ปี

       5. จัดกิจกรรมเกี่ยวกับภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่นได้

    

 • การทดสอบภาษาอังกฤษ :
  ผ่านเกณฑ์ทดสอบภาษาอังกฤษ จะต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่าเกณฑ์อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
  IELTS(Academic Module)
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  6
  TOEFL IBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  79
  TOEFL ITP
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  550
  TOEFL CBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  213
  MU GRAD Test
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  80
 • หน้าที่ความรับผิดชอบ :

  ลักษณะงานที่จะมอบหมายให้ปฏิบัติ

       1. สอนรายวิชาภาษาญี่ปุ่นและสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องให้กับนักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล

       2. พัฒนาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น

       3. ทำวิจัยและผลิตผลงานทางวิชาการด้านภาษาญี่ปุ่น

       4. ให้บริการวิชาการแก่หน่วยงานภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยมหิดล

       5. มีส่วนร่วมในการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

       6. ปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมาย

 • หลักเกณฑ์การคัดเลือก :

  วิธีการคัดเลือก : 

       1. สอบข้อเขียน      

       2. สอบสอนสอบ

       3. สอบสัมภาษณ์

 • อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ :

  อัตราเงินเดือน :     คุณวุฒิปริญญาโท   27,040 บาท

                               คุณวุฒิปริญญาเอก  32,450 บาท

 • หมายเหตุ :
  หากผู้สมัครยื่นเอกสารไม่ครบถ้วนตามที่ระบุในประกาศรับสมัคร จะไม่ได้รับการพิจารณาเอกสาร
 • ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม :
  02-441-4401 - 1714
 • เอกสารประกอบ :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ :
 • รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก :