รายละเอียดตำแหน่งงาน

 • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร :
  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (งานบริหาร)
 • จำนวน :
  1 อัตรา
 • ประเภทบุคคล :
  พนักงานมหาวิทยาลัย (ชื่อส่วนงาน)
 • สังกัด :
  สถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม
 • ปฏิบัติงาน :
  อาคารสำนักงานอธิการบดี ชั้น 2
 • เปิดรับสมัคร :
  17 ตุลาคม 2562
 • ปิดรับสมัคร :
  1 พฤศจิกายน 2562
 • วันที่นัดหมาย :
  13 พฤศจิกายน 2562
 • วันที่รายงานตัว :
  -
 • ระดับการศึกษา :
  ปริญญาตรี
 • ประสบการณ์ :
  หากมีประสบการณ์งานด้านเลขานุการจะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • คุณสมบัติผู้สมัคร :
  1. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทุกสาขา
  2. มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมสำเร็จรูป Microsoft Word /Excel/PowerPoint  ได้ในระดับดี
  3. มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ โดยมีผลการสอบ TOEIC ไม่น้อยกว่า 400 คะแนน และเป็นผลการสอบที่มีระยะเวลาไม่เกิน 2 ปี นับถึงวันยื่นใบสมัคร
  4. มีทักษะการสื่อสารในระดับดีมาก มีจิตบริการ มีทัศนคติที่ดีต่อการทำงาน มีความทุ่มเทในการปฏิบัติงาน และบริหารงานในหน้าที่ความรับผิดชอบได้เป็นอย่างดี
  5. มีมนุษยสัมพันธ์และสามารถทำงานเป็นทีมร่วมกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี
  6. สามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้เป็นอย่างดี
  7. หากมีประสบการณ์งานด้านเลขานุการจะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • การทดสอบภาษาอังกฤษ :
  ผ่านเกณฑ์ทดสอบภาษาอังกฤษ จะต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่าเกณฑ์อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
  IELTS(Academic Module)
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  3
  TOEFL IBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  29
  TOEFL ITP
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  390
  TOEFL CBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  90
  TOEIC
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  400
  MU GRAD Test
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  36
  MU ELT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  56
 • หน้าที่ความรับผิดชอบ :
  1. บริหารตารางนัดหมายและการเข้าพบผู้บริหารสถาบันฯ
  2. อำนวยความสะดวกให้บุคลากรของสถาบันฯ และบุคคลภายนอกที่เข้าพบผู้บริหารสถาบันฯ
  3. ต้อนรับ รับรองแขกของผู้บริหาร ทั้งเป็นทางการและไม่เป็นทางการ
  4. ต้อนรับ ให้คำปรึกษา และแนะนำข้อมูลข่าวสารการดำเนินงานของสถาบัน
  5. จัดเตรียมการประชุม รับรองผู้เข้าร่วมประชุม จดบันทึก/สรุปการประชุม ตลอดจนภารกิจอื่นที่เกี่ยวข้องกับการประชุมของผู้บริหารและคณะกรรมการบริหาร
  6. ดำเนินการเพื่ออำนวยความสะดวกด้านต่าง ๆ ทั้งทางเอกสาร การเดินทาง ให้การปฏิบัติหน้าที่ของผู้บริหารเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
  7. พิจารณา ศึกษา วิเคราะห์ เสนอความเห็น สรุปประเด็นเสนอผู้บริหารสถาบันฯ
  8. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
 • หลักเกณฑ์การคัดเลือก :
  1. พิจารณาคุณสมบัติเบื้องต้นจากคณะกรรมการ
  2. สอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์
 • อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ :

  ตามคุณวุฒิปริญญาตรี เริ่มต้นที่อัตราเงินเดือน 20,090 บาท

  ขึ้นอยู่กับความรู้ และประสบการณ์ตรงที่เป็นประโยชน์ในการปฏิบัติหน้าที่

 • หมายเหตุ :
  -
 • ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม :
  02-8496050
 • เอกสารประกอบ :
  ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน :
  ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ :
  ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก :
  ดาวน์โหลดประกาศ