รายละเอียดตำแหน่งงาน

 • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร :
  วิศวกรไฟฟ้า
 • จำนวน :
  1 อัตรา
 • ประเภทบุคคล :
  พนักงานมหาวิทยาลัย (เงินงบประมาณ)
 • สังกัด :
  คณะเภสัชศาสตร์
 • ปฏิบัติงาน :
  หน่วยดูแลทรัพย์สิน งานบริหารงานทั่วไป
 • เปิดรับสมัคร :
  18 ตุลาคม 2562
 • ปิดรับสมัคร :
  1 พฤศจิกายน 2562
 • วันที่นัดหมาย :
  2 ธันวาคม 2562
 • วันที่รายงานตัว :
  2 ธันวาคม 2562
 • ระดับการศึกษา :
  ปริญญาตรี
 • ประสบการณ์ :
  1 ปี
 • อายุไม่เกิน :
  35 ปีนับถึงวันที่สมัคร
 • คุณสมบัติผู้สมัคร :

  1. อายุไม่เกิน ๓๕ ปี 
  2. เพศชาย (ต้องพ้นราชการทหารแล้ว) 
  3. วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า
  4. ประสบการณ์การทำงาน ๑ ปี 
  5. สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Office (Word, Excel, Powerpoint)
  6. มีความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษระดับพอใช้ และมีผลคะแนนตามเกณฑ์ที่กำหนด 
  ทั้งนี้ โปรดแนบผลคะแนน ณ วันที่สมัคร หากไม่มีผลคะแนนดังกล่าวจะไม่พิจารณาใบสมัคร (ผลคะแนนสอบภาษาอังกฤษมีอายุไม่เกิน 2 ปี นับถึงวันที่ยื่นใบสมัคร)
   

 • การทดสอบภาษาอังกฤษ :
  ผ่านเกณฑ์ทดสอบภาษาอังกฤษ จะต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่าเกณฑ์อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
  IELTS(Academic Module)
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  3
  TOEFL IBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  29
  TOEFL ITP
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  390
  TOEFL CBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  90
  TOEIC
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  400
  MU GRAD Test
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  36
  MU ELT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  56
 • หน้าที่ความรับผิดชอบ :

  1. ให้บริการด้านซ่อม แก้ไข ติดตั้ง และตรวจสอบ รวมถึงสร้างอุปกรณ์ ดัดแปลงวัสดุและอุปกรณ์ต่างๆ เพื่อใช้งานได้ตามปกติ
  2. บำรุงรักษาอุปกรณ์หลักของอาคารเพื่อให้วัสดุ และอุปกรณ์ใช้งานได้ตามระยะเวลาที่กำหนด
  3. มีความสามารถในการซ่อม ติดตั้งงานระบบไฟฟ้า และระบบปรับอากาศ, เครื่องมือวิทยาศาสตร์, ระบบสื่อสาร อุปกรณ์อำนวยความสะดวก สามารถหาสาเหตุของอาการเสียก่อนส่งช่างชำนาญภายนอกได้
  4. มีความรู้ด้านการอนุรักษ์พลังงาน และสิ่งแวดล้อม
  5. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

 • หลักเกณฑ์การคัดเลือก :

  สอบข้อเขียน/ สอบสัมภาษณ์

  *สอบข้อเขียน วันที่ 11 พฤศจิกายน 2562 เวลา 9.00-12.00 น.
  *สอบสัมภาษณ์ วันที่ 11 พฤศจิกายน 2562 เวลา 13.00-15.00 น.

 • อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ :

  20,090 บาท

  สวัสดิการ : ประกันสังคม เงินรางวัลประจำปี เงินเลื่อนขั้นประจำปี ค่ารักษาพยาบาล 20,000 บาท/ปี 
   

 • หมายเหตุ :
  -
 • ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม :
  02-3547503, 096-8123739
 • เอกสารประกอบ :
  อ่านประกาศ   
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน :
  อ่านประกาศ   
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ :
 • รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก :
  อ่านประกาศ