รายละเอียดตำแหน่งงาน

 • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร :
  นักวิชาการสารสนเทศ (สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยมหิดล (MU Press) งานบริหารข้อมูลและเผยแพร่งานวิจัย)
 • จำนวน :
  1 อัตรา
 • ประเภทบุคคล :
  พนักงานมหาวิทยาลัย
 • สังกัด :
  กองบริหารงานวิจัย
 • ปฏิบัติงาน :
  สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยมหิดล (MU Press) งานบริหารข้อมูลและเผยแพร่งานวิจัย
 • เปิดรับสมัคร :
  22 ตุลาคม 2562
 • ปิดรับสมัคร :
  22 พฤศจิกายน 2562
 • วันที่นัดหมาย :
  16 ธันวาคม 2562
 • วันที่รายงานตัว :
  2 มกราคม 2563
 • ระดับการศึกษา :
  ปริญญาตรีขึ้นไป
 • ประสบการณ์ :
  ตามเอกสารแนบ
 • อายุไม่เกิน :
  35 ปีนับถึงวันที่สมัคร
 • คุณสมบัติผู้สมัคร :
  1. ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรีหรือปริญญาโท สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ สาขาเทคโนโลยีการศึกษา สาขาออกแบบนิเทศศิลป์หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
  2. เพศชาย/ หญิง อายุไม่เกิน ๓๕ ปี นับถึงวันที่สมัคร หากเป็นเพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้วหรือได้รับการยกเว้น
  3. มีความรู้ความสามารถเกี่ยวกับการจัดทำหนังสือและวารสาร/ สื่อสิ่งพิมพ์/ e-book/ เว็บไซต์ โดยพัฒนาเองด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ต่างๆ อาทิ HTML, HTML5, PHP, JavaScript ตลอดจนการใช้ CMS หรือ Framework ต่างๆและประสบการณ์ด้านการจัดทำ Infographic, Motion graphic การทำ e-book, สื่อ Interactive ต่างๆ รวมถึงมีประสบการณ์เกี่ยวกับระบบ Streaming Media, Streaming Server
  4. ต้องมีคะแนนทดสอบภาษาอังกฤษอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ โดยเป็นผลการสอบที่มีระยะเวลาไม่เกิน ๒ ปี นับถึงวันยื่นใบสมัคร (แนบผลคะแนน ณ วันที่สมัคร) หากไม่มีผลคะแนนดังกล่าว มหาวิทยาลัยจะไม่พิจารณาใบสมัคร

                                                 IELTS (Academic Module)            คะแนนรวมไม่ต่ำกว่า ๓ คะแนน          หรือ

                                                 TOEFL-IBT (Internet Based)           คะแนนรวมไม่ต่ำกว่า ๒๙ คะแนน       หรือ

                                                 TOEFL-ITP                                  คะแนนรวมไม่ตำกว่า ๓๙๐ คะแนน     หรือ

                                                 TOEFL-CBT                                 คะแนนรวมไม่ต่ำกว่า ๙๐ คะแนน       หรือ

  TOEIC                                        คะแนนรวมไม่ต่ำกว่า ๔๐๐ คะแนน     หรือ

  MU GRAD Test                            คะแนนรวมไม่ต่ำกว่า ๓๖ คะแนน       หรือ

  MU - ELT                                   คะแนนรวมไม่ต่ำกว่า ๕๖

  1. หากมีความสามารถในการใช้โปรแกรม Adobe Indesign Illastrator และ Photoshop จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • การทดสอบภาษาอังกฤษ :
  ผ่านเกณฑ์ทดสอบภาษาอังกฤษ จะต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่าเกณฑ์อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
  IELTS(Academic Module)
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  3
  TOEFL IBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  29
  TOEFL ITP
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  390
  TOEFL CBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  90
  TOEIC
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  400
  MU GRAD Test
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  36
  MU ELT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  56
 • หน้าที่ความรับผิดชอบ :
  1. งานพัฒนา ออกแบบและจัดทำอาร์ตเวิร์ค หนังสือ/ตำราของสำนักพิมพ์ฯ
  2. งานพัฒนา ออกแบบและจัดทำคอมพิวเตอร์กราฟฟิคเวปไซต์ของสำนักพิมพ์ฯ
  3. รับผิดชอบดูแล และวางแผนการบริหารจัดการการจัดพิมพ์เนื้อหา (Content) ของตำรา/สื่อสิ่งพิมพ์
  4. จัดทำข่าวประชาสัมพันธ์ของสำนักพิมพ์ฯ เพื่อเผยแพร่ตามสื่อต่างๆ
  5. จัดประชุมคณะกรรมการ ชุดต่างๆ ของสำนักพิมพ์ฯ
  6. งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
 • หลักเกณฑ์การคัดเลือก :

  พิจารณาจากคุณสมบัติเบื้องต้นเพื่อสอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์พร้อมพิจารณาผลงานที่เคยทำโดยกำหนดให้ผู้สมัครแนบเอกสารดังต่อไปนี้เป็นไฟล์เดียวในรูปแบบ .pdf ในเมนูเอกสารแบบรวมไฟล์ในระบบสมัครงานออนไลน์

  1. Resume (ถ้ามี)
  2. สำเนาหลักฐานวุฒิการศึกษา
  3. สำเนาใบรายงานผลการศึกษาฉบับสมบูรณ์
  4. คะแนนทดสอบภาษาที่ผ่านตามเกณฑ์ที่ระบุในประกาศฯ หากไม่แนบจะไม่รับพิจารณาใบสมัคร       
 • อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ :

  ปริญญาตรี ๒๐,๐๙๐ บาท / ปริญญาโท ๒๓,๔๔๐ บาท

 • หมายเหตุ :
  -
 • ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม :
  02-849-6000
 • เอกสารประกอบ :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน :
  อ่านประกาศ   
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ :
 • รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก :
  อ่านประกาศ