รายละเอียดตำแหน่งงาน

 • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร :
  พนักงานทั่วไป
 • จำนวน :
  1 อัตรา
 • ประเภทบุคคล :
  ลูกจ้างชั่วคราวเงินรายได้
 • สังกัด :
  คณะเภสัชศาสตร์
 • ปฏิบัติงาน :
  หน่วยอาคารสถานที่และยานพาหนะ งานบริหารงานทั่วไป
 • เปิดรับสมัคร :
  21 ตุลาคม 2562
 • ปิดรับสมัคร :
  6 พฤศจิกายน 2562
 • วันที่นัดหมาย :
  2 ธันวาคม 2562
 • วันที่รายงานตัว :
  2 ธันวาคม 2562
 • ระดับการศึกษา :
  ประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้น
 • ประสบการณ์ :
  1 ปี
 • อายุไม่เกิน :
  30 ปีนับถึงวันที่สมัคร
 • คุณสมบัติผู้สมัคร :

  1. อายุระหว่าง 25-30 ปี
  2. เพศหญิง
  3. วุฒิการศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น
  4. ประสบการณ์การทำงาน 1 ปี

 • การทดสอบภาษาอังกฤษ :
  ไม่ใช้ผลการทดสอบ
 • หน้าที่ความรับผิดชอบ :

  1. รับผิดชอบเปิด-ปิด และทำความสะอาด ห้องเรียน ห้องบรรยาย รวมทั้งอุปกรณ์ต่าง ๆ ภายในห้อง
  2. ตรวจสอบความพร้อมของอุปกรณ์ต่าง ๆ ภายในห้องให้อยู่ในสภาพสมบูรณ์พร้อมใช้ และรายงานความชำรุดของห้องและอุปกรณ์
  3. สามารถปฏิบัติงานเป็นทีมได้
  4. ปฏิบัติงานตามคำสั่งของผู้บังคัญชัญชา หรืองานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

 • หลักเกณฑ์การคัดเลือก :

  สอบสัมภาษณ์

  *สอบสัมภาษณ์ วันที่ 11 พฤศจิกายน 2562 เวลา 15.00-16.00 น.

 • อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ :

  8,690 บาท และเงินค่าครองชีพ 1,500 บาท รวม 10,190 บาท

  สวัสดิการ : ประกันสังคม เงินรางวัลประจำปี เงินช่วยเหลือพิเศษคณะเภสัชศาสตร์ เงินค่าตอบแทนพิเศษจากการประเมินผลการปฏิบัติงาน
   

 • หมายเหตุ :
  -
 • ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม :
  02-3547503, 096-8123739
 • เอกสารประกอบ :
  อ่านประกาศ   
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน :
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ