รายละเอียดตำแหน่งงาน

 • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร :
  บรรณารักษ์ (ห้องสมุดสถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน )
 • จำนวน :
  1 อัตรา
 • ประเภทบุคคล :
  พนักงานมหาวิทยาลัย
 • สังกัด :
  หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล
 • ปฏิบัติงาน :
  ห้องสมุดสถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน สำนักงานเครือข่ายบริการห้องสมุด
 • เปิดรับสมัคร :
  28 ตุลาคม 2562
 • ปิดรับสมัคร :
  15 พฤศจิกายน 2562
 • วันที่นัดหมาย :
  -
 • วันที่รายงานตัว :
  -
 • ระดับการศึกษา :
  ปริญญาโท
 • ประสบการณ์ :
  0-1 ขึ้นไป
 • อายุไม่เกิน :
  35 ปีนับถึงวันที่สมัคร
 • คุณสมบัติผู้สมัคร :

  ๑. อายุไม่เกิน ๓๕ ปี (หากเป็นชายต้องพ้นภาระทางทหารแล้ว)

  ๒. คุณวุฒิปริญญาโท สาขาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์  บรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์ สารสนเทศศึกษา การจัดการสารสนเทศ   สารสนเทศศาสตร์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง

  ๓. มีความรู้ความเข้าใจในหลักเกณฑ์ทางบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ การจัดการ ข้อมูลและสารสนเทศ การบริการห้องสมุดและสารสนเทศเป็นอย่างดี

  ๔. มีความรู้และทักษะในการสืบค้นสารสนเทศทางวิชาการจากอินเทอร์เน็ต การใช้คอมพิวเตอร์ และโปรแกรมสำเร็จรูปต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงาน และการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศกับงานห้องสมุด

  ๕. มีความคิดสร้างสรรค์ แสวงหาความรู้และพัฒนาตนเองอย่างสม่ำเสมอ มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี มีจิตบริการ มีทักษะด้านการสื่อสารในการติดต่อประสานงานกับผู้อื่น และทำงานเป็นทีมได้

  ๖. มีความสามารถในการใช้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษเป็นอย่างดี มีผลสอบภาษาอังกฤษตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด

  ๗. สามารถปฏิบัติหน้าที่นอกเวลาทำการ และปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย

 • การทดสอบภาษาอังกฤษ :
  ผ่านเกณฑ์ทดสอบภาษาอังกฤษ จะต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่าเกณฑ์อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
  IELTS(Academic Module)
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  3
  TOEFL IBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  29
  TOEFL ITP
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  390
  TOEFL CBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  90
  TOEIC
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  400
  MU GRAD Test
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  36
  MU ELT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  56
 • หน้าที่ความรับผิดชอบ :
  1. ปฏิบัติงานบริการสารสนเทศเพื่อการศึกษาวิจัย และบริการทั่วไปของห้องสมุด  
  2. ช่วยปฏิบัติงานพัฒนาและวิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศห้องสมุด
  3. ช่วยปฏิบัติงานพัฒนาคลังข้อมูลเฉพาะทาง และพัฒนาความเป็นแหล่งเรียนรู้ของห้องสมุด
  4. รวบรวมวิเคราะห์ข้อมูลสถิติเพื่อจัดทำรายงานผลการดำเนินงานของห้องสมุด
  5. ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารเผยแพร่บนเว็บไซต์ สื่อสังคมออนไลน์ และสื่อสิ่งพิมพ์ รวมทั้งจัดกิจกรรมส่งเสริมการใช้ห้องสมุดในรูปแบบต่าง ๆ 
  6. ปฏิบัติหน้าที่นอกเวลาทำการ และงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
 • หลักเกณฑ์การคัดเลือก :

  - สอบข้อเขียน และสอบสัมภาษณ์

 • อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ :

  - คุณวุฒิปริญญาโท  ๒๓,๔๔๐ บาท

 • หมายเหตุ :
  -
 • ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม :
  028002680 ต่อ 4255
 • เอกสารประกอบ :
  อ่านประกาศ   
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน :
  อ่านประกาศ   
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ :
 • รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก :
  อ่านประกาศ