รายละเอียดตำแหน่งงาน

 • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร :
  นักเอกสารสนเทศ (หอสมุดกลาง)
 • จำนวน :
  1 อัตรา
 • ประเภทบุคคล :
  พนักงานมหาวิทยาลัย
 • สังกัด :
  หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล
 • ปฏิบัติงาน :
  หอสมุดกลาง สำนักงานเครือข่ายบริการห้องสมุด
 • เปิดรับสมัคร :
  28 ตุลาคม 2562
 • ปิดรับสมัคร :
  15 พฤศจิกายน 2562
 • วันที่นัดหมาย :
  4 ธันวาคม 2562
 • วันที่รายงานตัว :
  -
 • ระดับการศึกษา :
  ปริญญาโท
 • ประสบการณ์ :
  0-1 ขึ้นไป
 • อายุไม่เกิน :
  35 ปีนับถึงวันที่สมัคร
 • คุณสมบัติผู้สมัคร :
  1. อายุไม่เกิน ๓๕ ปี (เพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว)
  2. คุณวุฒิปริญญาโท ด้านบรรณารักษศาสตร์ สารสนเทศศาสตร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาการคอมพิวเตอร์ สถิติ วิทยาศาสตร์ หรือสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
  3. มีความรู้ความสามารถและทักษะในการสืบค้นสารสนเทศจากอินเทอร์เน็ต และใช้โปรแกรมสำเร็จรูปที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงาน โดยเฉพาะโปรแกรมสำนักงาน โปรแกรมกราฟิก โปรแกรมวิเคราะห์สถิติ โปรแกรมประมวลผลและบริหารจัดการข้อมูลประเภท Data Analytics  
  4. มีความคิดสร้างสรรค์ มีความใฝ่รู้ มุ่งมั่นพัฒนางานให้มีความก้าวหน้า แสวงหาความรู้เพื่อพัฒนาตนเองอย่างสม่ำเสมอ มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี สามารถติดต่อสื่อสารประสานงานกับผู้อื่นและทำงานเป็นที
  5. สามารถปฏิบัติหน้าที่นอกเวลาทำการ และปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
 • การทดสอบภาษาอังกฤษ :
  ผ่านเกณฑ์ทดสอบภาษาอังกฤษ จะต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่าเกณฑ์อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
  IELTS(Academic Module)
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  3
  TOEFL IBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  29
  TOEFL ITP
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  390
  TOEFL CBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  90
  TOEIC
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  400
  MU GRAD Test
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  36
  MU ELT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  56
 • หน้าที่ความรับผิดชอบ :
  1. รวบรวม จัดเก็บ ประมวลผล และวิเคราะห์ข้อมูลสถิติต่าง ๆ เพื่อจัดทำรายงานการบริการสารสนเทศ วิเคราะห์พฤติกรรมผู้ใช้บริการ รวมทั้งประเมินผลการปฏิบัติงานโครงการต่าง ๆ ของหอสมุดกลาง
  2. ศึกษาติดตามความก้าวหน้าในการใช้เทคโนโลยีต่าง ๆ เพื่อนำมาประยุกต์ใช้กับงานบริการห้องสมุด การบริหารจัดการข้อมูลและสารสนเทศของหอสมุดกลาง
  3. ปฏิบัติหน้าที่ช่วยงานบริการสารสนเทศเพื่อการศึกษาวิจัย บริการตอบคำถามและช่วยค้นคว้า บริการสืบค้นฐานข้อมูลทางวิชาการบนอินเทอร์เน็ต
  4. ปฏิบัติหน้าที่นอกเวลาทำการ และปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
 • หลักเกณฑ์การคัดเลือก :

  - สอบข้อเขียน และสอบสัมภาษณ์

 • อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ :

  - คุณวุฒิปริญญาโท  ๒๓,๔๔๐ บาท

 • หมายเหตุ :
  -
 • ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม :
  028002680 ต่อ 4255
 • เอกสารประกอบ :
  อ่านประกาศ   
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน :
  อ่านประกาศ   
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ :
  อ่านประกาศ   
 • รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก :
  อ่านประกาศ