รายละเอียดตำแหน่งงาน

 • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร :
  นิติกร (งานบริหารและธุรการ)
 • จำนวน :
  1 อัตรา
 • ประเภทบุคคล :
  พนักงานมหาวิทยาลัย
 • สังกัด :
  หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล
 • ปฏิบัติงาน :
  งานบริหารและธุรการ สำนักงานผู้อำนวยการ
 • เปิดรับสมัคร :
  28 ตุลาคม 2562
 • ปิดรับสมัคร :
  15 พฤศจิกายน 2562
 • วันที่นัดหมาย :
  4 ธันวาคม 2562
 • วันที่รายงานตัว :
  10 มกราคม 2563
 • ระดับการศึกษา :
  ปริญญาตรี
 • ประสบการณ์ :
  0-1 ขึ้นไป
 • อายุไม่เกิน :
  35 ปีนับถึงวันที่สมัคร
 • คุณสมบัติผู้สมัคร :

  ๑. อายุไม่เกิน ๓๕ ปี (หากเป็นชายต้องพ้นภาระทางทหารแล้ว)

  ๒. คุณวุฒิปริญญาตรีสาขานิติศาสตร์                                

  ๓. มีความรู้และประสบการณ์ในการทำงานด้านกฎหมาย วินิจฉัยปัญหาเกี่ยวกับกฎระเบียบข้อบังคับของทางราชการหรือหน่วยงานของรัฐ การจัดทำนิติกรรมและสัญญาต่าง ๆ

  ๔. มีความสามารถในการใช้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษเป็นอย่างดี มีผลสอบภาษาอังกฤษตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด

  ๕. มีความรู้ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ โปรแกรมสำเร็จรูปที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงาน

  ๖. มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ ละเอียดรอบคอบ มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี สามารถสื่อสารและติดต่อประสานงานกับผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 • การทดสอบภาษาอังกฤษ :
  ผ่านเกณฑ์ทดสอบภาษาอังกฤษ จะต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่าเกณฑ์อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
  IELTS(Academic Module)
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  3
  TOEFL IBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  29
  TOEFL ITP
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  390
  TOEFL CBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  90
  TOEIC
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  400
  MU GRAD Test
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  36
  MU ELT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  56
 • หน้าที่ความรับผิดชอบ :
  1. ศึกษา วิเคราะห์ เพื่อดำเนินการยกร่าง  ตรวจร่าง แก้ไขเพิ่มเติม หรือเปลี่ยนแปลงประกาศ คำสั่ง ของหอสมุดและความรู้ฯ ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ
  2. ร่างและจัดทำสัญญาด้านการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานภาครัฐ  การบริการทางวิชาการ และสัญญาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของหอสมุดและความรู้ฯ
  3. ให้คำปรึกษา แนะนำ วินิจฉัย และตรวจสอบความถูกต้องของการจัดทำนิติกรรม สัญญา บันทึกความร่วมมือ บันทึกข้อตกลง ตลอดจนเอกสารการดำเนินการโครงการต่าง ๆ ของหน่วยงาน
  4. ดำเนินงานสอบสวนวินัยข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง การสอบหาข้อเท็จจริง และงานเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิด กรณีทรัพย์สินของหน่วยงานสูญหาย หรือเสียหาย
  5. ติดตามความก้าวหน้าและความเปลี่ยนแปลงของข้อกฎหมายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของหอสมุดและความรู้ฯ รวบรวม จัดเก็บ และเผยแพร่ให้ความรู้แก่บุคลากรในหน่วยงาน
  6. ประสานงานกับกองกฎหมายของมหาวิทยาลัย และหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • หลักเกณฑ์การคัดเลือก :

  - สอบข้อเขียน และสอบสัมภาษณ์

 • อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ :

  - คุณวุฒิปริญญาตรี  ๒๐,๐๙๐ บาท

 • หมายเหตุ :
  -
 • ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม :
  028002680 ต่อ 4255
 • เอกสารประกอบ :
  อ่านประกาศ   
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน :
  อ่านประกาศ   
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ :
  อ่านประกาศ   
 • รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก :
  อ่านประกาศ