รายละเอียดตำแหน่งงาน

 • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร :
  นักวิชาการคอมพิวเตอร์ (งานพิพิธภัณฑ์และนิทรรศการ)
 • จำนวน :
  1 อัตรา
 • ประเภทบุคคล :
  พนักงานมหาวิทยาลัย
 • สังกัด :
  หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล
 • ปฏิบัติงาน :
  งานพิพิธภัณฑ์และนิทรรศการ ฝ่ายจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์
 • เปิดรับสมัคร :
  28 ตุลาคม 2562
 • ปิดรับสมัคร :
  15 พฤศจิกายน 2562
 • วันที่นัดหมาย :
  4 ธันวาคม 2562
 • วันที่รายงานตัว :
  -
 • ระดับการศึกษา :
  ปริญญาโท
 • ประสบการณ์ :
  0-1 ขึ้นไป
 • อายุไม่เกิน :
  35 ปีนับถึงวันที่สมัคร
 • คุณสมบัติผู้สมัคร :

              ๑. อายุไม่เกิน ๓๕ ปี (หากเป็นชายต้องพ้นภาระทางทหารแล้ว)

              ๒. คุณวุฒิปริญญาโทหรือเทียบเท่า สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยี

                 สารสนเทศและการสื่อสาร          

              ๓. มีความรู้ความสามารถในการเป็นผู้ดูแลระบบ (Server Administrator) บริหารจัดการ รักษาความ

                 ปลอดภัย และบำรุงรักษาเครื่องแม่ข่ายและอุปกรณ์ต่าง ๆ ในระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์

              ๔. มีความรู้ความสามารถในการพัฒนาเว็บไซต์ ด้วยภาษา HTML, CSS, SQL, PHP, JavaScript

              ๕. มีความรู้ความสามารถในการจัดการฐานข้อมูล MySQL ได้เป็นอย่างดี (หากมีความสามารถในการใช้งาน

                 โปรแกรม DSpace ซึ่งเป็น Open Source Software ในการจัดการคลังข้อมูล จะพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ)

              ๖. มีความรู้และทักษะในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงาน เช่น โปรแกรม

                 ออกแบบกราฟิก และโปรแกรมวิเคราะห์ข้อมูลประเภท Data Analytics เป็นต้น มีความคิดสร้างสรรค์

                 แสวงหาความรู้ทางวิชาการด้านเทคโนโลยีและพัฒนาตนเองอย่างสม่ำเสมอ สามารถประสานงานกับผู้อื่น

                 และทำงานเป็นทีมได้

              ๗.  มีความรู้และทักษะด้านภาษาไทยและภาษาอังกฤษในระดับดี มีผลการทดสอบด้านภาษาอังกฤษ            

                  TOEIC, IELTS หรืออื่นๆ ซึ่งต้องมีอายุไม่เกิน ๒ ปี

 • การทดสอบภาษาอังกฤษ :
  ผ่านเกณฑ์ทดสอบภาษาอังกฤษ จะต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่าเกณฑ์อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
  IELTS(Academic Module)
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  3
  TOEFL IBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  29
  TOEFL ITP
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  390
  TOEFL CBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  90
  TOEIC
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  400
  MU GRAD Test
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  36
  MU ELT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  56
 • หน้าที่ความรับผิดชอบ :

  ๑. ปฏิบัติงานเป็นผู้ดูแลระบบ (Server Administrator) บริหารจัดการ รักษาความปลอดภัย และบำรุงรักษาเครื่องแม่ข่ายและอุปกรณ์ต่าง ๆ ในระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ของฝ่ายจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์ หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล

  ๒. ปฏิบัติงานเป็นผู้ดูแลเว็บไซต์ (Web Administrator) รับผิดชอบการพัฒนา ปรับปรุง บำรุงรักษา รักษาความปลอดภัยของข้อมูล และวิเคราะห์สถิติการเข้าใช้งานเว็บไซต์และคลังข้อมูลของฝ่ายจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์

  ๓. รับผิดชอบการจัดหา ประสานงานการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ และจัดทำข้อมูลการวางแผนจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ประจำปี

  ๔. งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

 • หลักเกณฑ์การคัดเลือก :

  - สอบข้อเขียน และสอบสัมภาษณ์

 • อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ :

  - คุณวุฒิปริญญาโท  ๒๓,๔๔๐ บาท

 • หมายเหตุ :
  -
 • ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม :
  028002680 ต่อ 4255
 • เอกสารประกอบ :
  อ่านประกาศ   
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน :
  อ่านประกาศ   
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ :
 • รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก :
  อ่านประกาศ