รายละเอียดตำแหน่งงาน

 • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร :
  นักวิชาการเงินและบัญชี (งานบริหารและพัฒนาระบบ )
 • จำนวน :
  1 อัตรา
 • ประเภทบุคคล :
  พนักงานมหาวิทยาลัย
 • สังกัด :
  กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม
 • ปฏิบัติงาน :
  ศาลายา
 • เปิดรับสมัคร :
  29 ตุลาคม 2562
 • ปิดรับสมัคร :
  30 พฤศจิกายน 2562
 • วันที่นัดหมาย :
  12 ธันวาคม 2562
 • วันที่รายงานตัว :
  -
 • ระดับการศึกษา :
  ปริญญาตรีขึ้นไป
 • ประสบการณ์ :
  ตามเอกสารแนบ
 • อายุไม่เกิน :
  35 ปีนับถึงวันที่สมัคร
 • คุณสมบัติผู้สมัคร :
  1. สำเร็จการศึกษาคุณวุฒิปริญญาตรีหรือโท ทางด้านบัญชีหรืออื่นๆ ที่ประยุกต์กับงานด้านบัญชีได้
  2. อายุไม่เกิน ๓๕ ปี นับถึงวันปิดรับสมัคร (หากเป็นเพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้วและต้องมีหลักฐานการเกณฑ์ทหารแนบ ณ วันที่สมัคร)
  3. มีความสามารถในการจัดทำแผนงาน ควบคุม ตรวจสอบ ให้คำปรึกษา แนะนำและเสนอแนะวิธีการแก้ไข ปรับปรุงการปฏิบัติงานที่อยู่ในความรับผิดชอบ
  4. มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษการสื่อสารได้ดี และต้องมีคะแนนทดสอบภาษาอังกฤษอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ โดยเป็นผลการสอบที่มีระยะเวลาไม่เกิน ๒ ปี นับถึงวันยื่นใบสมัคร (แนบผลคะแนน ณ วันที่สมัคร) หากไม่มีผลคะแนนดังกล่าว มหาวิทยาลัยจะไม่พิจารณาใบสมัคร

  IELTS (Academic Module) คะแนนรวมไม่ต่ำกว่า ๓ คะแนน หรือ

  TOEFL-IBT (Internet Based) คะแนนรวมไม่ต่ำกว่า ๒๙ คะแนน หรือ

  TOEFL-ITP คะแนนรวมไม่ตำกว่า ๓๙๐ คะแนน หรือ

  TOEFL-CBT คะแนนรวมไม่ต่ำกว่า ๙๐ คะแนน หรือ

  TOEIC คะแนนรวมไม่ต่ำกว่า ๔๐๐ คะแนน หรือ

  MU GRAD Test คะแนนรวมไม่ต่ำกว่า ๓๖ คะแนน

  1. มีความสามารถในการติดต่อประสานงาน มีทักษะในการสื่อสาร มีมนุษยสัมพันธ์ดีและทัศนตคิที่ดีในการปฏิบัติงาน
 • การทดสอบภาษาอังกฤษ :
  ผ่านเกณฑ์ทดสอบภาษาอังกฤษ จะต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่าเกณฑ์อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
  IELTS(Academic Module)
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  3
  TOEFL IBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  29
  TOEFL ITP
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  390
  TOEFL CBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  90
  TOEIC
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  400
  MU GRAD Test
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  36
  MU ELT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  56
 • หน้าที่ความรับผิดชอบ :
  1. ควบคุมดูแลเงินทดรองจ่าย เพื่อใช้หมุนเวียน กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม พร้อมทั้งเบิกจ่าย เงินยืมให้แก่ผู้ประสงค์ใช้เงินทดรองจ่าย เพื่อใช้จ่ายในกรณีเร่งด่วนต่างๆ ของกองกายภาพและสิ่งแวดล้อม เช่น ค่าเลี้ยงรับรอง , ค่าเบี้ยประชุม , ค่าซ่อมเร่งด่วน , ค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่
  2. ดำเนินการด้านเอกสาร และตรวจสอบเอกสารต่างๆ ให้ถูกต้องตามระเบียบ ตั้งแต่เริ่มต้นขออนุมัติอัตราค่าใช้จ่าย จนถึงขั้นวางฎีกาเบิกจ่าย เช่น การขออนุมัติอัตราค่าใช้จ่าย การยืมเงิน การจ่ายเงินทดรองจ่าย การตรวจสอบเอกสารเพื่อขออนุมัติเบิกจ่าย วางฎีกาเงินทดรองจ่ายโครงการ / กิจกรรมต่างๆ ค่าเบี้ยประชุม / ค่าตอบแทน / ค่าเลี้ยงรับรอง
  3. ปฏิบัติงานทางด้านการเงิน พร้อมทั้งรับเงินรายวัน เพื่อนำส่งกองคลังรวมถึง การออกใบเสร็จรับเงินภายใต้การดูแลของกองกายภาพและสิ่งแวดล้อม
  4. ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารและเสนออนุมัติเบิกจ่ายค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของงานต่างๆ ภายใต้กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม พร้อมทั้งขอรับรองการปฏิบัติงานนอกเวลา กรณีที่ไม่แสดงเวลาเข้า-ออกงาน ในใบสแกนเวลาการปฏิบัติงาน
  5. บริหารสัญญาเช่าพื้นที่ประกอบการร้านค้าภายใต้การกำกับของกองกายภาพและสิ่งแวดล้อม
  6. จัดทำระบบบัญชีการเงินของกองกายภาพและสิ่งแวดล้อมและควบคุมดูแลให้มีประสิทธิภาพเป็นไปตามระเบียบ ข้อบังคับ และนโยบายของมหาวิทยาลัย
  7. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
 • หลักเกณฑ์การคัดเลือก :

  : ๑. พิจารณาคุณสมบัติเบื้องต้นจากคณะกรรมการ

    ๒. สอบข้อเขียน

    ๓. สอบสัมภาษณ์ (เฉพาะผู้สมัครที่มีผลคะแนนสอบข้อเขียนผ่านเท่านั้น)

 • อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ :

  ตามคุณวุฒิ (ปริญญาตรี ๒๐,๐๙๐ บาท / ปริญญาโท ๒๓,๔๔๐ บาท)

 • หมายเหตุ :
  -
 • ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม :
  02-849-6000
 • เอกสารประกอบ :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน :
  อ่านประกาศ   
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ :
 • รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก :
  อ่านประกาศ